Изабери језик:
Тема броја

ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ И ГЛОБАЛНИ МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ

„СУЛТАНИСТИЧКИ РЕЖИМ” У ВЛАДАВИНИ НИКОЛАЈА ЧАУШЕСКУА (1974–1989)

Сажетак

Рад се бави анализом владавине Николаја Чаушескуа (Nicolae Ceaușescu), при чему за полазиште има теорију о султанистичком режиму. Посматрајући његову владавину поставља се теза о тежишту режима у којем је владао поменути председник пре свргавања. Престанак оваквог облика владања, односно његов крај, често је на линији конфронтације избијања револуције и насилног свргавања. Овакав сценарио виђен је у Румунији 1989. године, а заједнички именитељ многобројних анализа пада Чаушескуа јесте карактерисање његовог режима као екстремног облика патримонијализма названог султанизам. На основу садржајног проучавања теоријског приступа султанистичког режима, аутор покушава да укаже на постојање тоталитарних елемената у режиму владања Чаушескуа, као и чињеницу да такав режим тенденциозно прелази у султанизам, отпоран на било какав вид ненасилног напуштања владајуће позиције, осим репресије. Узимајући у обзир ширу теорију да крај неких режима може произвести одређену врсту политичког исхода, склони смо констатацији да одређени режими попут султанистичких могу генерисати ситуације погодне за избијање револуције, што уједно чини и основу овог рада.

кључне речи:

Референце

  Antonić, Slobodan. 2001. „Poslednje greške i pad Slobodana Miloševića.” Reč: Časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja 62 (3): 159–205.

  Bărbulescu, Мihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, and Pompiliu Teodor. 2023. Istoria României. București: Corint.

  Betea, Lavinia, Cristina Diac, Florin-Răzvan, and Mihai Ilarion Ţiu (eds.). 2012. Viața lui Ceaușescu. Fiul poporului. Bucureşti: Adevărul Holding.

  Bentzen, Naia. 2007. “Despre morţi numai de rãu. Viaţa de apoi a lui Nicolae Ceauşescu ca model al abjecţiei în politica româneascã.” In Revoluţia românã din decembrie 1989: istorie şi memorie, eds. Bogdan Murgescu, 79–98. Iaşi: Polirom.

  Bottoni, Stefano. 2021. Lungul drum spre Occident – O istorie postbelică a Europei de Est. Cluj‑Napoca: Mega.

  Cesereanu, Ruxandra. 2004. “Greva minerilor din Valea Jiului, 1977.” Revista 22. Poslednji pristup: 21. maj 2023. https://revista22.ro/istorie/greva-minerilor-din-valea-jiului-1977.

  Chehabi, E. Houchang, and Juan J. Linz. 1998. Sultanistic regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

  Cioroianu, Adrian. 2004. Ce Ceauşescu qui hante les Roumains. Bucureşti: Curtea Veche.

  Constantiniu, Florin. 1997. O istorie sinceră a poporului roman. București: Univers Enciclopedic. 

  Cristea, Aurel. 1967. Organizaţiile de partid din şcoli. Bucureşti: Politică.

  Duverger, Maurice. 1976. Les partis politiques. Paris: Armand Colin.

  Eke, M. Steven, and Taras Kuzio. 2000. “Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus.” Europe-Asia Studies 52 (3): 523–547.

  Fisher, M. Ellen. 1983. Nicolae Ceauşescu and the Romanian Political Leadership: Nationalization and Personalization of Powe. Final report to National Council for Soviet and East European Research, Council Contract No: 626-10. Cambridge, Massachusetts: The President and Fellows of Harvard College.

  Gabanyi, U. Anneli. 2003. Cultul lui Ceauşescu. Iaşi: Polirom.

  Gabanyi, U. Anneli. 2006. “Elitele Romanesti in procesul tranzitiei.” Revista Cultura 37: 1–16.

  Gabanyi, U. Anneli. 2020. “Revoluţia Română.” In Revoluţia din 1989: învinşi şi învingător, eds. Anneli U. Gabanyi, 283–302. București: Polirom.

  Giurescu, Anca. 1987. “The National Festival «Song to Romania»: manipulation of symbols in the political discourse.” In The symbols of power: The aesthetics of political legitimation in the Soviet Union and Eastern Europe, eds. Claes Arvidsson and Lars Erik Blomqvist, 163–171. Stockholm: Almquist & Wiksell.

  Goati, Vladimir. 2000. Partije Srbije i Crne Gore u političkim borbama od 1990. do 2000. Bar: Conteco.

  Goodwin, Jeff, and Thead Skocpol. 1989. “Explaining Revolutions in the Contemporary Third World.” Politics & Society 17 (4): 489–509. DOI: 10.1177/003232928901700403.

  Guliyev, Fаrid. 2005. “Post-Soviet Azerbaijan: Transition to Sultanistic Semiauthoritarianism? An Attempt at Conceptualization.” Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization 13 (3): 393–436. DOI: 10.3200/DEMO.13.3.393-436.

  Hitchins, Keith. 2015. Scurtă istorie a României. București: Polirom.

  Jackson, R. Mаrvin. 1986. „Romania’s Debt Crisis: Its Causes and Consequences.” In East European Economies: Slow Growth in the 1980’s. Country Studies on Eastern and Yugoslavia, U. S. Congress, Joint Economic Committee (3): 489–542. Washington: Government Printing Office.

  Joshua, Thomas. 2014. Delegitimizing Sultanistic Regimes, One Step at a Time. University of  Connecticut: Honors Scholar Theses. Poslednji pristup: 24. maj 2023. https://opencommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1374&context=srhonors_theses.

  Linz, J. Juan. 1975. “Totalitarian and Authoritarian Regimes.” In Handbook of Political Science, Macropolitical Theory, eds. Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, 175–411. Reading, Mass: Addison Wesley Press.

  Linc, Huan, and Alfred Stepan. 1998. Demokratska tranzicija i konsolidacija– Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa. Beograd: Filip Višnjić.

  Nelson, N. Daniel. 1988. Romanian Politics in the Ceauşescu Era. United Kingdom: Routledge Taylor & Francis.

  Ofrim, Alexandru. 2013. “O scurtă istorie a comunismului din România.” Dilema veche 482: 9–15. Poslednji pristup: 27. maj 2023. https://www.dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/o-scurta-istorie-a-comunismului-din-romania.

  Pehe, Jiri. 1989. “An Annotated Survey of Independent Movements in Eastern Europe.” Background Report (Eastern Europe).

  Petrescu, Dragos. 2010. “Legitimacy, Nation-Building and Closure: Meanings and Consequences of the Romanian August of 1968.” In The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia, 1968. Forty Years Later, eds. Mark Stolarik, 237–260. Mundelein: Bolchazy-Carducci.

  Politica. 2019. “A fost sau nu a fost Revoluție? Iliescu despre ‘imperialismul american’ și Moscova.” Politica. Poslednji pristup: 29. maj 2023. https://ph-online.ro/politica/item/109636-a-fost-sau-nu-a-fost-revolutie-iliescu-despre-imperialismul-american-si-moscova.

  Rasfoiesc, n.d. “National Comunismul in Romania.” Rasfoiesc. Poslednji pristup: 2. maj 2023. rasfoiesc.com/educatie/istorie/National-Comunismul-in-Romania71.php.

  Ronald, H. Linden. 1986. “Socialist Patrimonialism and the Global Economy: The Case of Romanial”. lnternational Organization 40 (2): 347–380. DOI: 10.1017/S002081830002717X

  Snyder, Richard. 1998. “Paths out of Sultanistic Regimes Combining Structural and Voluntarist Perspectives.” In Sultanistic Regimes, eds. Houchang E. Chehabi and Juan J. Linz, 49–81. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

  Sporea, Danijel. 2022. „Vladavina Nikolaja Čaušeskua i njena tragična epizoda tokom rumunske

  decembarske revolucije.” Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 52 (2): 381–400. DOI: 10.5937/zrffp52-37608.

  Stan, Stoica. 1994. Dicţionarul partidelor politice din România (1989 – 2004) Editon 4.  Bucureşti: Meronia.

  Tismaneanu, Vladimir. 1989. “Personal Power and Political Crisis in Romania.” Government and Opposition 24 (2): 177–198.

  Tismăneanu, Vladimir. 1995. Fantoma lui Gheorghiu-Dej. Bucureşti: Univers.

  Tismăneanu, Vladimir. 2005. Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului Românesc. Iaşi: Polirom.

  Veber, Maks. 1976. Privreda i društvo tom I. Beograd: Prosveta.

  Verdery, Katherine. 1991. National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania. Berkeley: University of California Press.

Политичка ревија 1/2024 1/2024 УДК 323(498)”1974/1989” 33-59