Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

СУКОБ ИНТЕРЕСА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА – КОМПАРАТИВНА DE LEGE LATA АНАЛИЗА

Сажетак

У раду је анализиран сукоб интереса јавних функционера као par excellence форма корупције у државама насталим на подручју некадашње Југославије. Применом упоредноправног метода коаутори су анализирали варијетете у нормативном и институционалном дизајнирању концепта сукоба интереса носилаца јавних овлашћења у позитивном антикорупцијском законодавству Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине. Налази рада потврђују да је превенирање сукоба интереса у државама обухваћеним узорком интернационализована категорија, изнуђена механизмима условљавања Европске уније.

кључне речи:

Референце

  1. Милић Дејан А., „Непотизам – посебан облик сукоба интереса јавних функционера“, Свеске за јавно право, Фондација центар за јавно право, Сарајево, бр. 21/2015, стр. 23-43.
  2. Перић Дилигенски Тијана, „Антикоруптивни капацитети Републике Србије у светлу међународних интеграција“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.1/2015, год. 22, vol. 47, стр. 109-119.
  3. Скерлић Јован, Сабрана дела, књига седма, Просвета, Београд, 1964.
  4. Хркаловић Милош Д., „Одбор Агенције за борбу против корупције и одлучивање по жалбама – пракса од 2011. до 2013.“, Администрација и јавне политике, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2015, год I vol. 3, стр. 77-93.
  5. Kregar Josip, „Korupcija: neznanje nije opravdanje“ u zborniku: Korupcija i povjerenje (priredili: Josip Kregar, Duško Sekulić, Željka Šporer), Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb, 2010.
  6. Kulundžić Zvonimir, Politika i korupcija u Kraljevskoj Jugoslaviji, Stvarnost, Zagreb, 1968.
  7. Lipset Seymor Martin, Lenz Gabriel Salman,“Corruption, Culture and Markets“, in: Culture Matters: How Values Shape Human Progress (eds. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington), Basic Books, New York, 2000, стр. 112-125.
  8. Peric Diligenski Tijana,“The anti-corruption paradigm in Macedonia in light of the European Union Accession process“ in: Macedonia, Social, Political and Ecomomic Issues (eds. Vesna Stanković Pejnović, Mirjana Stanković), Nova Science Publishers Inc., New York, 2017, стр. 161-163.

  Нормативни акти:

  1. Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.
  2. Законот на спречување судир на интереси, Службен весник на Република Македонија, 70/2007, 128/2009 и 6/2012.
  3. Закон о спречавању сукоба интереса, Сл. лист Црне Горе, бр. 01/09, 41/11, 47/11.
  4. Закон о спречавању корупције, Сл. лист Црне Горе, бр 53/2014.
  5. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС.
  6. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – uradno prečiščeno besedilo – ZIntPK-UPB2 од 2.9.2011., Internet, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523, 10/01/2018.
  7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Narodne novine RH 26/11, 12/12, 124/12, 126/12 – odluka US, 48/13, 57/15.
  8. Zakon o sukobu interesa u insitucijama Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH 16/02, 14/03, 12/04, 63/08.
  9. Zakon o sukobu interesa u insitucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH 43/08 i 47/08.
  10. Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti FbiH, Službene novine FBiH, br. 70/08.
  11. Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Republike Srpskе, Službeni glasnik RS, 73/08.
  12. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, br. 87/13, Internet, http://apik.ba/zakoni-i-drugi-akti/Zakoni/drugi-vazniji-zakoni/Zak_o_iz_i_dop_zak_o_suk_in_u_in_vl_BiH_87-13_bs.pdf, 08/01/2018.
  13. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – uradno prečiščeno besedilo – ZIntPK-UPB2.

  Интернет извори:

  1. Recommendation of the Council on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, Internet, http://www.oecd.org/governance/ethics/2957360.pdf, 15/01/2018.
  2. TI BIH, Sukob interesa: Vodič kroz pojmove i zakone u BiH, Internet, https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2011/05/Sukob-interesa-vodic-kroz-pojmove-i-zakone-u-BiH.pdf, 18/01/2018.
периодика Српска политичка мисао 1/2018 УДК 343.35 129-146