Izaberi jezik:
Tema broja

STUDIJE I OGLEDI

STUDENTSKO VREDNOVANЈE NASTAVNOG PROGRAMA SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA

Sažetak

Evaluacija vrednosti nekog studijskog programa predstavlja procenu zadovoljstva različitim aspektima njegovih neposrednih korisnika u ovom slučaju studenata socijalne politike i socijalnog rada. Ovaj rad ima za cilj da prikaže rezultate evaluacije studijskih programa osnovnih i master akademskih studija Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Evaluacija je usmerena na organizaciju i sadržaj studijskih programa, na odnos studenata i nastavnika prema njima, kao i na prednosti i slabosti ovih programa i način njihovog unapređenja. U periodu od januara do juna 2016. godine sprovedene su ankete, fokus grupe sa studentima i individualni intervjui sa nastavnicima u cilju prikupljanja neophodnih podataka. Rezultati su ukazali da su studenti i nastavnici zadovoljni uvedenim inovacijama, pre svega sadržajem ovih kurseva i kvalitetom nastave koja im omogućava dalje usavršavanje znanja i praktičnih veština relevantnih za buduću praksu. Istaknuta je veća potreba za praksom, kao i za drugačijom organizaciяm nastave, što je u odnosu na realne mogućnosti studenata za pohađanje nastave, trenutno teže realizovati. Preporuke polaznika kurseva ukazuju na to da bi bilo veoma korisno u budućnosti smanjiti broj teorijskih, politikoloških predmeta i proširiti fond časova postojećih kurseva ili obogatiti sadržaje programa još nekim kursevima relevantnim za socijalnu zaštitu, a koji trenutno nedostaju.

Ključne reči:

Reference

    1. Бако Розалија, Развојне вјештине НВО-а – Евалуација и мониторинг, Регионални центар за околиш за централну и источну Европу, 2002.
    2. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Џамоња-Игњатовић Тамара, Оператив­но планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
    3. Patton Michael Quinn, Qualitative Research and Evaluation Methos, (3rd ed.), Sa­ge Publications, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi, 2002.
    4. Simmons Bora, Designing Evaluation for Education Projects, Office of Education and Sustainable Development, NOAA, USA, 2005.
PERIODIKA Socijalna politika 3/2016 УДК 378.14:364(497.11) 91-108
ç