Изабери језик:
Тема броја

ПРОМИШЉАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ФЕНОМЕНА - ТЕОРИЈА И ПРАКСА

СТРУКТУРАЛИЗАМ И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗАМ: ТЕОРЕТСКЕ ТЕНЗИЈЕ И ДИМЕНЗИЈЕ

Сажетак

У овоме раду се упоређују и критички пропитују најважније карактеристике структурализма и постструктурализма као две изузетно важне теоријске оријентације за разумевање актуелне друштвене и политичке стварности in genere. У том смислу, анализирају се теоретске премисе/концептуализације: структуре, субјекта, идентитета, језичких форми, реторских инкохерентности текста и генеративних консеквенција моћи, то јест контекстуализације њених историјски датих/наслеђених институција и пракси. Поред тога што рад покушава и да попуни евидентну празнину која влада на нивоу разумевања ова два дискурса у оквиру српског политиколошког простора, он пледира и за њихову интензивно пројектовање/примену у интерпретацији индигене српске политичке реалности. Рад третира постструктурализам и као својеврсну интринсичну критику структурализма, и као „структурализам структурализма”, неку врсту, јако слободно речено, „мета-структурализма”. Притом, постмодернистички мета-наратив се доживљава као културна манифестација/валенција академски формулисаног мета-наратива постструктурализма.

кључне речи:

Референце

  • Althusser, L. and Е. Balibar. [1965] 1970. Reading Capital. London: New Left Books.
  • Althusser, Louis. 1976. Essays in Self-Criticism. London: New Left.
  • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. 1981. The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas Press.
  • Barthes, Roland. 1977. “The Death of the Author”. In Image-Music-Text, ed. Stephen Heath, 142–149. London: Fontana Press.
  • Barthes, Roland. 1991. Mythologies. New York: The Noonday Press.
  • Baudrillard, Jean. 1994. Simulacra and Simulation. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
  • Baudrillard, Jean. 2002. Jean Baudrillard: Selected Writings. Standford: Stanford University Press.
  • Bentham, Jeremy. [1787, 1791] 1991. The Panopticon Writings. London: Verso.
  • Bourdieu, Pierre, and Loic J. D. Wacquant. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press.
  • Bourdieu, Pierre. 1993. Sociology in Question. London: Sage Publications.
  • Bourdieu, Pierre. 2013. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Choat, Simon. 2010. Marx Through Post-Structuralism: Lyotard, Derrida, Foucault, Deleuze. London: Continuum.
  • Derrida, Jacques. 1982. Margins of Philosophy. Brighton: The Harvester Press.
  • Derrida, Jacques. 2002. Writing and Difference. London: Routledge.
  • Dosse, Francois. 1997а. History of Structuralism: The Rising Sign, I945-I966. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Dosse, Francois. 1997b. History of Structuralism: The Sign Sets, 1967-Present. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Durkheim, Emile. 2013а. The Division of Labour in Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Durkheim, Emile. 2013b. The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Foucault, Michel. 1977. “What Is an Author?”. In Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, ed. Donald F. Bouchard, 113–139. Ithaca: Cornell University Press.
  • Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality. New York: Pantheon Books.
  • Foucault, Michel. 1980. “The Confession of the Flesh”. In Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, ed. Colin Gordon, 194–229. New York: Pantheon.
  • Foucault, Michel. 2000a. “The Subject and Power”. In Power, ed. James D. Faubion, 326–349. New York: New Press.
  • Foucault, Michel. 2000b. “Space, Knowledge, and Power”. In Power, ed. James D. Faubion, 349–365. New York: New Press.
  • Foucault, Michel. 2009. Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977-1978. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Giddens, Anthony. 1979. Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Grosz, Barbara J. and Candace L. Sidner. 1986. “Attention, intentions, and the structure of discourse”. Computational Linguistics 12 (3): 175‒204.
  • Han, Sam. 2014. “Structuralism and post-structuralism”. In Routledge Handbook of Social and Cultural Theory, ed. Anthony Elliott, 39–56. London: Routledge.
  • Koljević, Bogdana. 2010. Biopolitika i politički subjektivitet. Beograd: Službeni glasnik.
  • Koljević, Bogdana. 2018. Demokratija savremenog francuskog poststrukturalizma. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Kristeva, Julia. 1980. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: Columbia University Press.
  • Lacan, Jacques. 2001. Écrits: A selection. London: Routledge.
  • Leatherman, Janie. 2008. “Challenges to Authority in Global Politics”. In Discipline and Punishment in Global Politics: Illusions of Control, ed. Janie Leatherman, 1–27. New York: Palgrave Macmillan.
  • Lemert, Charles. 2005. Postmodernism Is Not What You Think: Why Globalization Threatens Modernity. Boulder: Paradigm Publishers.
  • Levi-Strauss, Claude. 1966. The Savage Mind. London: Weidenfeld and Nicolson.
  • Levi-Strauss, Claude. 1995. “The structural study of myth”. New Studies in Aesthetics 26: 85–96.
  • Lundy, Craig. 2013. “From Structuralism to Poststructuralism”. In The Edinburgh Companion to Poststructuralism, ed. Benoît Dillet, Iain MacKenzie and Robert Porter, 69–95. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  • Marks, Karl. 1978. Kapital. Beograd: Prosveta.
  • Norris, Christopher. 1987. Derida. Cambridge: Harvard University Press.
  • Pfohl, Stephen 1990. “Welcome to the Parasite Café: postmodernity as a social problem”. Social Problems 37(4): 421–442.
  • Pfohl, Stephen 1992. Death at the Parasite Café: Social Science (Fictions) and the Postmodern, London: Palgrave Macmillan.
  • Poster, Mark. 2007. The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context. Cambridge: Polity Press.
  • Rorty, Richard. 1992. The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method. Chicago: University of Chicago Press.
  • Sarup, Madan. 1993. An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism. New York: Harvester Wheatsheaf.
  • Saussure, Ferdinand de. 2011. Course in General Linguistics. New York: Columbia University Press.
  • Singh, Ishtla. 2004. “Language, Тhought and Representation”. In Language, Society and Power: An Introduction, ed. Ishtla Singh and Jean Stilwell Peccei, 17–35. London: Routledge.
  • Stojanović, Đorđe. 2013. „Traktat o postmodernizmu, društvu i politici: Quaecumque ab X dicta essent, commentitia esse.” Srpska politička misao 41 (3): 11–56.
  • Stojanović, Đorđe. 2016. „Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme.” U „Postmodernizacija srpske nauke: politika postmoderne/politika posle postmoderne”, ur. Đorđe Stojanović i Miško Šuvaković, posebno izdanje, Srpska politička misao,  5–35.  doi: 10.22182/spm.specijal2016.1.
  • Thiele, Leslie Paul. 2002. Thinking Politics. Perspectives in Ancient, Modern, and Postmodern Political Theory. New York: Seven Bridges Press.
  • Williams, James. 2005. Understanding poststructuralism. Chesham: Acumen.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 165.75:321.01 37-60