Izaberi jezik:
Tema broja

UNIVERZITET I STVARANjE ELITA

STRATEŠKE ELITE U SRBIJI I REFORMA OBRAZOVANJA ILI KAKO ĆE VELIKA KRIZA SRBIMA DONETI ELITU NOVIH VIDIKA

Sažetak

Strateške elite moraju da suštinski redefinišu svoju sadašnju ulogu. U reformi obrazovanja predstoji im da (1) pre svega selektivnije, kritičkije i kreativnije preuzimaju spoljna rešenja; (2) da se okrenu sopstvenom identitetu i na njemu formiraju autohtonu originalnost i (3) da reforma bude usmerena na zaštitu slobode pojedinca, a ne da sledi ogoljenu potrebu industrije i društveno neodgovornih kapitalista. Čitav zadatak moći će se ostvariti tek kad se javno eksponirane elite koje slede spolja nametnute interese promene po meri potreba srpskog društva.

Ključne reči:

Reference

  1. Burton, Mihael, Higley, John (1986) Elite Settlments, American Sociological Association Meetings, New York City,
  2. Елил, Жак (2010) Техника или Улог века, Анархија/ Блок 45 и Братство из Еревона, Београд.
  3. Енцесбергер, Ханс Магнус (1980) Немачка, Немач­ка, између осталог, БИГЗ, Београд.
  4. Грлић, Данко (1983) Лексикон филозофа, Напријед, Загреб.
  5. International Encyclopedia of the Social Science, 1968, www.encyclopdeia.com
  6. Marcuse, Herbert (1968), Čovjek jedne dimenzije, Veselin Masleša,
  7. Mills, С. Wright (1979) Bijeli ovratnik, Naprijed, Za­greb.
  8. Милс, С. Рајт (1964) Елита власти, Култура, Бе­оград.
  9. Орел, Давид (1976), Потчињена мисао – грнице кибернетике, границе хуманизма, Вук Караџић, Београд.
  10. Wipple, Mark (2004), The Dewey-Lippman Debate Today: Negotiating the Divide Between Patici atory and Elitist Model of Demokracy, file allacademic-research
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2011 УДК 316.334.4:37.014(497.11) 283-300
ç