Izaberi jezik:
Tema broja

PEDESET GODINA POLITIČKIH NAUKA U SRBIJI I SAVREMENE POLITIKOLOŠKE PARADIGME

SRPSKA POLITIKOLOGIJA U SLUŽBI POLITIKE 1968-2018.

Sažetak

Pedesetogodišnjica osnivanja Fakulteta političkih nauka, zajedno sa istim jubilejom Instituta za političke studije iz Beograda, poslužile su kao povodi za dublje razmatranje stanja i dometa srpske političke nauke u vreme kada su ove značajne institucije osnovane, ali i da se označe slabosti ili smetnje u njihovom razvoju. Kao iskorak iz razmatranja prošlosti, ideja ovog naučnog skupa je da naznači neke od paradigmi za budući razvoj srpske politikologije, u mnogo otvorenijim i slobodnijim okolnostima, bez direktne kontrole državne vlasti.

Cilj ovog rada je da utvrdi da bez kritičke analitičnosti aktuelnih društvenih, političkih i ekonomskih odnosa u Srbiji, nema značajnijeg prodora slobodne politikologije. Ona bi, uz temeljitu i ozbiljnu kritičnost, morala da bude, na neki način i anticipatorska, kako bi predlozima učestvovala u otklanjanju uočenih i analiziranih slabosti u konceptu društvenog razvoja ili u njegovoj realizaciji. U SFRJ u vreme osnivanja značajnijih obrazovnih i naučnih institucija u političkim i društvenim naukama, najveći dometi politikologije su bili da pozitivno obrazloži samoupravni projekt društvenog razvoja, kao pozitivan i viši stepen razvoja socijalizma sa ljudskim likom. Tadašnja jugoslovenska politikologija dala je značajan doprinos i na međunarodnom planu u afirmaciji, teorijskom osmišljavanju i primeni koncepta aktivne miroljubive egzistencije i politike nesvrstanosti, unapređivanja ljudskih prava i sloboda, posebno prava nacionalnih manjina i osnivanja i afirmacije Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi (KEBS, današnji OEBS). Dakle, na planu isticanja uspešne miroljubive politike i diplomatije SFRJ. Oštrija kritika usvajanih ustavnih ili zakonskih rešenja u unutrašnjoj politici  je, nasuprot tome, bila sankcionisana, u vidu odstranjivanja kritičara iz nauke ili obrazovanja, pa sve do zatvorskih kazni za „neprijateljsku propagandu“. Ta vremena su, na sreću, prošla, ali se sada treba odupreti tabloizaciji politikoloških rasprava, posredstvom tzv. političkih analitičara, uglavnom sa podrškom merama aktuelne vlasti.

Ključne reči:

Reference

  • Прибићевић Бранко, Социјализам светски процес, Партизанска књига, Љубљана, ООУР Монос, Београд, 1979.
  • Екмечић Милорад,  Дуго кретање између клања и орања – Историја Срба у Новом веку (1492-1992), Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  • Првуловић Владимир, Српски национални интерес, Прометеј, Нови Сад, 2018.
  • Првуловић Владимир, „Криза Европске Уније: унутрашња и спољнополитичка димензија – Европској Унији је потребна терапија“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 85-112.
  • Easton David, The Political System, Alfred A. Knopf. Inc, 1953.
  • Prvulović Vladimir, Economic diplomacy, fifth edition, Megatrend University, Beograd, 2015.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 32.01:32(497.11)“1968/2018“ 11-31
ç