Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СРБИЈА У ТРАНЗИЦИОНОМ ЕКВИЛИБРИЈУМУ – императиви превазилажења стања блокираних реформи

Сажетак

Овај рад се бави анализом основних транзиционих фа­за у Србији након октобарских промена од 2000. године. Имајући у виду богато транзиционо искуство посткомунистичких земаља, истакнута је негативна оцена досадашњег транзиционог развоја који је окарактерисан као „посебан случај“ неуспешних и недовршених реформи. Након почетних позитивних корака реформских политика, трансформација земље је заустављена уласком у „транзициони еквилибријум“ стање залеђених и пролонгираних промена који највише одговара првобитним транзиционим добитницима, утицајним групама и појединцима из поли­тике. Анализом преломних тачака недавне политич­ке прошлости која је довела до поразних резултата аутори констатују да се основни проблем блокиране транзиције састоји у чврстој симбиози политике и економије на свим нивоима друштвеног живота. Овакво стање је опасно, јер дугорочно може угрозити крхки напредак остварен у сфери политичких слобода и изградњи демократије у Србији. Стога се основни кидању ове везе и окретању ка истинским транзиционим императивима. Ти императиви подразумевају неодложно извршавање читавог сета транзиционих мера: економску либерализацију, довршетак приватизације уз претходну денационализацију и реституцију, смањивање државне администрације и изградњу институција владавине права.

 

кључне речи:

Референце

  1. Берлин И., Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  2. Бјукенен Џ., Границе слободе – између анархије и Левијатна, Дерета, Београд 2002.
  3. Gligorov V., The State in the Balkans, WIIW, Vienna, 1999.
  4. Havrylyshyn O., Odling-Smee J., „Political Economy of Stalled Re­forms“, Finance and Development, A Quarterly Magazine of the IMF, Vol. 37, No. 3 (September), 2000.
  5. Laar M., Estonia: Little Country That Could, Centre for Research into Post Communist Economies, London, 2002.
  6. Мрдаковић-Цветковић Р., „Задуженост Србије“, Инернет: http:// www.nspm.rs/ekonomska-politika/zaduzenost-srbije.html?alphabet=l, 2. април, 2010.
  7. Пешић М., Новаковић А., Слобода u јавност одређење, проблема тизација и знача], Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Прокопијевић М., (уредник), Две године реформе у Србији: пропуштена прилика, Центар за слободно тржиште, Београд, 2002.
  9. Прокопијевић, М. „Капитализам и криза“. Интернет: http://www.katalaksija.com/v2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=7
  10. Rupnik J., „On Two Models of Exit from Communism: Central Euorpe and the Balkans“ u: Antohi S., Tismaneanu V., (eds), Between Past and Future The revolutions of 1989 and Their Aftermath, CEU Press, Bu­dapest, 2000.
  11. Shkolnikov A, Nadgrodkiewicz A., „The Fall of the Berlin Wall: Twenty Years of Reform in Central and Eastern Europe“, Caucasian Review of Interational Affairs, Vol. 4 (1), Winter 2010.
  12. Stan L., „The Politics of Memory in Post-Communist Europe: A Com­parative Analysis“, Colloque «Expériences et mémoire: partager en français la diversité du monde» Bucarest, (Septembre) 2006.
  13. Станимировић, А., „Реституција, дерегулација, приватизација – одмах!“, http://www.katalaksija.com. 2. април 2010.
  14. Transition, The First Ten Years, World Bank, Washington D.C, 2002.
  15. Vereijken I., Country report Serbia, Country Risk Research, Economic Research Department, Rabobank, Nederland, Интернет: http://overons.rabobank.com/content/images/Serbia08_tcm64-74802.pdf, 13. март, 2010.
  16. Waldron-Moore, P., „Eastern Europe at the Crossroads of Democratic Transition Evaluating Support for Democratic Institutions, Satisfac­tion with Democratic Government, and Consolidation of Democratic Re­gimes“, Comparative Political Studies, Vol. 32, No. 1, 32-62, 1999.
  17. Warner M., Management in transitional economies: from the Berlin Wall to the Great Wall, Routledge, 2005.
  18. Williams K., Szczerbiak A., Fowler B., „Explaining Lustration in Eastern Europe: ’A Post-communist politics approach’“, SEI Working Paper, No 62, (March), 2003.
  19. Zielonka J., (editor), Democratic Consolidation in Eastern Europe, Vol­ume I „Institutional Engineering“, Oxford Studies in Democratization, Oxford University Press, 2001.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 330.341.4(497.11)”20” 235-260