Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, ПРАВО, ТРАДИЦИЈА

СРБИЈА И ХАШКИ ТРИБУНАЛ – између права и политике

Сажетак

Последње две деценије над Србијом се надвио баук међунационалних ратних збивања која тешко оптерећују и њену будућност. Наиме, иако је пре две године потписан Споразум о ста­билизации и придруживању као неопходан корак ка европским интеграцијама наше земље, још увек се као основна препрека на том путу налазе проблеми у њеним односима са Хашким трибуна­лом у виду ‘’недовољне сарадње’’. Стога у овом раду покушавамо да осветлимо установу Хашког трибунала као аd hoc органа Савета безбедности ОУН, његову надлежност и поступање у процесуирању најтежих злочина данашњице: геноцида, злочина против човечности и ратних злочина на бази домаћих и иностраних извора.

кључне речи:

Референце

  1. А. Маršavelski, „A comparason between the ICTY and the ICC and their contri­butions for the victims of international crimes“, Правник, Загреб, бр. 1/2008
  2. А. Neave, Nuremberg: особно свједочанство о суђењу главним нацистичким ратним злочинцима 1945-1946, Загреб, 1980
  3. В. Broomhall, International justice and the international criminal court: between sovereignity and the rule of law, Oxford, 2004
  4. Б. Јанковић, Оснивање међународног кривичног суда, Годишњак Правног факултета у Сарајеву, Сарајево, 1957
  5. Б. Петровић, Д. Јовашевић, Међународно кривично право, Сарајево, 2010
  6. В. Ferenz, An International Criminal Court: A step toward World Peace, New York, 1980
  7. В. Ђурђић, Д. Јовашевић, Међународно кривично право, Београд, 2003 M. Gilbert, Nuremberg Diary, London, 1948
  8. В. Василијевић, „Суђење пред међународним војним судом у Нирнбергу и развој међународног кривичног права“, Југословенска ревија за међународно право, Београд, бр. 3/1971
  9. G. Mettrauh, International crimes at the ad hoc tribunals, Oxford, 2005
  10. Д. Јовашевић, Међународна кривична дела одговорност и кажњивост, Ниш, 2009
  11. Д. Јовашевић, „Систем међународних кривичних дела’’, Политичка ревија, Институт за политичјке студије, Београд, бр. 2/2010
  12. Д. Јовашевић, З. Николић ,,Пореска утаја као облик угрожавања функција социјалне државе’’, Политичка ревија, Институт за политичјке студије, Београд, бр. 4/2009
  13. Е. Smit, The American Road to Nuremberg the Documentary Record 1944-1945, Stanford, 1982
  14. И. Пржић, „Међународни кривични суд“, Архив за правне и друштвене нау­ке, Београд, бр. 5-6/1939
  15. И. Јосиповић, „Ново хрватско инплементацијско казнено право: процесноправни и организациони аспекти“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, бр. 2/2003
  16. R.W.D. Jones, S. Powles, International criminal practice, Ardsley, New York, 2003
  17. Ј.Е. Ackerman, E.O Sullivan, Practice and Procedure of the International Crimi­nal Tribunal for the former Yugoslavia with selected materials from Internati­onal Criminal Tribunal for Rwanda, Hague, London, Boston, 2000
  18. Љ. Прљета, Злочини против човечности и међународног права, Београд, 1992
  19. М. Бартош, „Општи поглед на развој међународног ратног права од 1907. до 1957. године“, Југословенска ревија за међународно право, Београд, бр. 2/1958
  20. М. Гргић, „Практична примјена одредаба међународног казненог права“, Зборник радова, Актуелна питања казненог законодавства, Загреб, 2007
  21. М. Дамашка, „Прави циљеви међународног казненог правосуђа“, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, бр. 1/2008
  22. М. Марковић, „Нирнбершко суђење примена нових начела у међународном кривичном праву“, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, бр. 2/1973
  23. М. Шкорић, Тужитељ пред међународним казненим судовима, Ријека, 2005
  24. Н. Раичевић, „Стварна надлежност међународног кривичног суда“, Страни правни живот, Београд, бр. 1-2/2005
  25. Р. Calvocaressi, Nuremberg the facts and the consequences, London, 1947 R.H. Minear, Victor’s Justice: The Tokyo War Crimes Trial, Princeton, 1973
  26. С. Фабијанић Гагро, „Немеђународни оружани сукоби у пракси Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију“, Зборник Правног факултета у Ријеци, Ријека, бр. 2/2007
  27. D.Н. Rascmany, The Nationality of the offender and the jurisdiction of the inter­national criminal court, The American Journal of International Law, Washing­ton, broj 3/2001
  28. C.M. Bassiouni, The legislative history of the international criminal court, Ardsley, 2005
  29. C.M. Bassiouni, A manual on International Humanitarian Law and arm control aggrements, Ardsley, 2000
  30. Van de Wyngaert, International criminal law, Kluwer, Hague, London, Boston, 2001
  31. W.А. Schabas, „War Crimes in International Law“, The American Journal of Interna­tional Law, Washington, br. 3/1997
  32. W.А. Schabas, The UN international criminal tribunals: the former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, Cambridge, 2006
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 341.645.5:355.012](497.1):32(497.11) 321-347