Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА БЕЗБЕДНОСТ

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА ЕУ У СВЕТЛУ СОЦИЈАЛНОГ КОНСТРУКТИВИЗМА

Сажетак

Аутор у овом чланку разматра допринос социјалног кон­структивизма објашњењу развоја спољне и безбедносне полити­ке ЕУ Шта је то што социјални конструктивизам чини погодним за истраживање процеса европске интеграције? Конструктивизам сматра да европска интеграција, као процес, има «трансформативни» утицај на европски систем и њене конститутивне елементе. Процес европске интеграције се мењао током година, и самим тим и идентитети држава чланица који су променили њихове инте­ресе. Конструктивизам подвлачи значај ове промене, који је остао «невидљив» у приступима који занемарују процесе формирања идентитета и који сматрају да интересе држава строго одређује структура међународног система. Ипак, чини се да овај приступ није довољно искоришћен у проучавању спољне и безбедносне по­литике ЕУ. Чланак је подељен у три дела. У првом, аутор се бави основним одликама конструктивизма као приступа у међународним односима. У другом делу биће разматрано конструктивистичко објашњење развоја спољне и безбедносне политике ЕУ. Коначно, у трећем делу, аутор ће настојати да укаже на неке слабости социјалног конструктивизма у објашњењу развоја спољне и безбедносне политике.

кључне речи:

Референце

  1. Adler, Emanuel, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”, European Journal of International Relations, 3, n° 3, 1997.
  2. Anderson, Stephanie, Seitz, R, Thomas, “European Security and Defence Policy Demystified: Nation Building and Identity in the European Union”, Armed Forces & Society, 33, n° 1, 2006.
  3. Bradley Phillips, Andrew, “Constructivism”, in Martin Griffits (ed.), International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, Routledge, New York, 2007.
  4. Braspenning, Thierry, “Constructivisme et réflexivisme en théorie des relations internationales”, Annuaire français de relations internationales, 3, 2002.
  5. Burchill, Scott, Linklater, Andrew et al., Theories of International Relations, 3rd edition, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  6. Chebakova, Anastasia, “Theorizng the EU as a global actor: a constructivist ap­proach”, ECSA-Canada Biennial Conference, “The Maturing European Un­ion”, 25-27 September 2008, Edmonton, Alberta.
  7. Checkel, Jeffrey, “Social constructivism in global and European politics: a review essay”, Review of International Studies, 30, 2004.
  8. Checkel, Jeffrey, “The Contructivist Turn in International Relations Theory”, World Politics, 50, n° 2, 1998.
  9. Checkel, Jeffrey “Social Construction and Integration”, Journal of European Pu­blic Policy, 6, n° 4, 1999.
  10. Christiansen, Thomas, J0rgensen Knud Erik, Wiener, Antje (eds.), The Social con­struction of Europe, SAGE, London, 2001.
  11. Christiansen, Thomas, J0rgensen Knud Erik, Wiener, Antje, “The Social construc­tion of Europe”, Journal of European Public Policy, 6, n° 4, 1999.
  12. Copeland, Dale, “The Constructivist Challenge to Structural Realism: A review Essay”, International Security, 25, n° 2, 2000.
  13. David, Charles-Philippe, La guerre et la paix. Approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Presses de sciences politiques, Paris, 2000.
  14. Glarbo, Kenneth, “Reconstructing a Common European Foreign Policy”, in Tho­mas Christiansen, Knud Erik J0rgensen, Antje Wiener (eds.), The Social con­struction of Europe, SAGE, London, 2001.
  15. Griffits, Martin (ed.), International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, Routledge, New York, 2007.
  16. Hopf, Ted, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, 23, n° 1, 1998.
  17. Jackson, Robert, Sоrensen, Georg, Introduction to International Relations. Theori­es and Approaches, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 2007.
  18. Klotz, Audie, Lynch, Cecilia, “Le constructivisme dans la théorie des relations internationales”, Critique internationale, n° 2, 1999.
  19. Krause, Keith, “Approche critique et constructiviste des études de sécurité”, Annu aire français de relations internationales, 4, 2003.
  20. Larsen, Henrik, “The EU: A Global Military Actor”, Cooperation and Conflict, 37, n° 3, 2002.
  21. Маринковић, Душан, “Социологија и конструктивистичка перспектива: социолошка теорија и конструктивистичка метатеорија», Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 114-115, 2003.
  22. Matlary, Janne Haaland, European Union Security Dynamics, Palgrave MacMil­lan, New York, 2009.
  23. Meyer, Christophe, “Convergence Towards a European Strategic Culture? A Con­structivist Framework for Explaining Changing Norms”, European Journal of International Relations, 11, n° 4, 2005.
  24. Pollack, Mark A., “International Relations Theory and European Integration”, Jo­urnal of Common Market Studies, 39, n° 2, 2001.
  25. Price, Richard, Reus-Smith, Christian, “Dangerous Liaisons? Critical Internatio­nal Theory and Constructivism”, European Journal of International Relations, vol. 4, n° 3, 1998.
  26. Rieker, Pernille, Europeanization of National Security Identity. The EU and the changing security identities of the Nordic states, Routledge, New York, 2006.
  27. Rieker, Pernille, “EU Security Policy: Contrasting Rationalism and Social Constructivism”, NUPIPaper, n° 659, 2004.
  28. Risse-Kappen, Thomas, “Exploring the Nature of the Beast: International Relati­ons Theory and Comparaive Policy Analysis Meet the European Union”, Journal of Common Market Studies, 34, n° 1, 1996.
  29. Ruggie, John Gerard, “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge”, International Organization, 52, n° 3, 1998.
  30. Smith, Michael, “The framing of European foreign and security policy: towards a post-modern policy framework?”, Journal of European Public Policy, 10, n° 4, 2003.
  31. Smith, Steve, “Social constructivism and European studies: a reflectivist critique”, Journal of European Public Policy, 6, n° 4, 1999.
  32. Стојановић, Ђорђе, Штрбац, Катарина, “Глобалне безбедносне трансформације: експланаторни потенцијал савремених приступа међународној безбедности”, Српска политичка мисао, вол. 26, бр. 4, 2009.
  33. Tonra, Ben, “Constructing the Common Foreign and Security Policy: The Utility of a Cognitive Approach”, Journal of Common Market Studies, 41, n° 4, 2003.
  34. Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  35. Wendt, Alexander, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”, International Organization, 46, n° 2, 1992.
  36. Zehfuss, Maja, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 327+355.01(4-672EU) 197-215