Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

SPECIJALIZACIJA DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU FINANSIJSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

Sažetak

Tokom 2016. godine, izmenjen je i dopunjen Krivični zakonik. Najviše izmena izvršeno je u pogledu krivičnih dela protiv privrede. S obzirom na to da se ona mogu svrstati u ekonomski (finansijski) kriminalitet, za njihovo otkrivanje i dokazivanje neophodno je posedovanje i nekih dodatnih vankrivičnih znanja. U otkrivanju dela ekonomskog karaktera osim organa formalne socijalne kontrole učestvuju i neke druge institucije. Tako npr. u otkrivanju krivičnih dela na štetu javnih sredstava učestvuje i vrhovna revizorska institucija, a u otkrivanju krivičnog dela pranje novca, nadležne banke ili društva za osiguranje. Dokazi koje ti organi pribave u svom radu od ključnog su značaja za blagovremeno dokazivanje postojanja krivičnog dela i izricanje adekvatne sankcije njihovim izvršiocima. Zbog toga je tokom 2016. godine donet novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Tim Zakonom su uvedeni novi instituti krivičnog prava: finansijski forenzičari, službenici za vezu i udarne grupe. S obzirom na činjenicu da takve kategorije nisu prepoznate kao subjekti krivičnog postupka u postojećem Zakoniku o krivičnom postupku i da predstavljaju novinu u našem krivičnom zakonodavstvu, primenom dogmatskog i normativno pravnog metoda autorke ukazuju na potrebu unapređenja, zakonske i podzakonske regulative u cilju omogućavanja efikasne primene tih instituta u praksi.

Ključne reči:

Reference

  • Вуковић Игор, Радовић Мирјана, „Правно политичко оправдање кривичног дела коришћење платних картица без покрића”, Анали Правног факултета Универзитета у Београду, Вол. 62, бр. 1/2014, стр. 68–85.
  • Делић Наташа, „Злоупотреба положаја одговорног лица-судска пракса и доктринарни ставови” у зборнику: Привредна кривична дела, (приредили: Ивана Стевановић, Владимир Чоловић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за упоредно право, Београд, 2017, стр. 47–68.
  • Коларић Драгана, „Поглед на Закон о изменама и допунама Кривичног законика (кривична дела против привреде)”, у зборнику: Привредна кривична дела, (приредили: Ивана Стевановић, Владимир Чоловић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за упоредно право, Београд, 2017, стр. 35–46.
  • Матић Марина, „Врховне ревизорске институције и борба против корупције”, у зборнику: Борба против корупције, (приредио: Јован Ћирић) Институт за упоредно право, Београд, 2013, стр. 125–154.
  • Матић Бошковић Марина, „Кривично дело злоупотреба у јавним набавкама – изазови у примени”, у зборнику: Привредна кривична дела (приредили: Ивана Стевановић, Владимир Чоловић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за упоредно право, Београд, 2017, стр. 215–229.
  • Павловић С. Зоран, „Институционални капацитети Србије за супротстављање организованом криминалу, тероризму и корупцији”, у зборнику: Финансијски криминалитет (приредили: Јелена Костић, Александар Стевановић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2018, стр. 57–68.
  • Стојановић Зоран, „Да ли је Србији потребна реформа кривичног законодавства?”, CRIMEN (IV), Правни факултет Универзитета у Београду, Институт за упоредно право у сарадњи са Криминолошком секцијом Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Београд, бр. 2/2013, стр. 119–143.
  • Стојановић Зоран, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2016.
  • Стојановић Зоран, et al., Приручник за сузбијање привредног криминалитета и корупције, Мисија ОЕБС-а у Србији, Министарство правде САД, Београд, 2017.
  • Шкулић Милан, „Злоупотреба положаја одговорног лица, ratio legis и неки недостаци постојеће инкриминације”, у зборнику: Привредна кривична дела (приредили: Ивана Стевановић, Владимир Чоловић), Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за упоредно право, Београд, 2017 стр. 69–94.
  • Шкулић Милан, „Организација и надлежност државних органа чија је функција сузбијање коруптивних кривичних дела”, у зборнику: Финансијски криминалитет (приредили: Јелена Костић, Александар Стевановић), Институт за упоредно право, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2018. стр. 11–41.
  • Шупут Јелена, „Улога финансијске форензике у откривању прања новца”, у зборнику: Сузбијање организованог криминала као предуслов владавине права (приредио: Јован Ћирић), Институт за упоредно право, Hanns Seidel Stiftung, Београд, 2016, стр. 237–246.
  • Suput Jelena, “The role of forensic accounting in the criminal proceeding”, in: Archibald Reiss Days, Thematic Conference Proceedings of International Significance, Vol. 1, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015, стр. 281–291.

  ЗАКОНИ И ОСТАЛИ ИЗВОРИ

  • Акциони план за поглавље 23, Internet, http://www.bezbednost.org/upload/document/akcioni_plan_23.pdf, 14/04/2019.
  • Закон о изменама и допунама Кривичног законика, Службени гласник РС, бр. 94/2016.
  • Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011-др.закон, 101/2011, 38/2012-одлука УС, 121/2012, 101/2013, 111/2014-одкука УС, 117/2014, 106/2015 и 63/2016-одлука УС.
  • Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
  • Закон о међународној правној помоћи, Службени гласник РС, бр. 20/2009.
  • Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Службени гласник РС, бр. 32/2013 и 94/2016.
  • Закон о организацији и надлежности државних органа у борби и сузбијању против организованог криминала, корупције Службени гласник РС, бр. 94/2016 и 87/2018-др. закон.
  • Закон о тржишту капитала, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016.
  • Кривични законик Републике, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005-испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 и 35/2019.
  • Кривични закон Србије, Службени гласник СРС, бр. 26/77, 28/77-испр., 43/77-испр., 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89 и 21/90 и Службени гласник РС, бр. 16/90, 26/91-одлука УСЈ бр. 197/87, 75/91-одлука УС РС бр. 58/91, 9/92, 49/92, 23/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002 и 11/2002-испр.
  • Национална стратегија за борбу против корупције (2013–2018) Службени гласник РС, бр. 57/13.
  • Одлука о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за банке, Службени гласник РС, бр. 71/2014, 135/2014, 101/2017 и 13/2019.
  • Одлука о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање, Службени гласник РС, бр. 135/2014 и 102/2015.
  • Стратегија истрага финансијског криминала за период 2015–2016, Службени гласник РС, бр. 43/2015.
  • Preporuke FATF, Internet, http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/1071_fatf-preporuke-2012.pdf.
  • Reccommendation REC(2000)19 of the Committee of Minister to member states on the role of public prosecution in the criminal justice system, https://www.refworld.org/docid/43f5c8694.html.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2019 3/2019 УДК 343.352:343.85 255-279
ç