Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА КОНТРОЛА И СОЦИЈАЛНИ РАД

СОЦИЈАЛНИ РАД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА – СРБИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Сажетак

У чланку се анализира актуелни правни оквир којим се уређује социјални рад у васпитно-образовним установама Србије и Босне и Херцеговине, актуелно стање социјалног рада у њима, као и потребе за његовим постојањем у предшколским, основношколским и средњошколским институцијама. Циљ рада је утврђивање стања социјалног рада у овим установама, скретање пажње јавности на потребу његовог увођења како би превенирао социјалне проблеме деце и ученика, ублажавао последице различитих социјалних тешкоћа којима су изложена деца и ученици и, у садејству са другим стручњацима ових установа, доприносио побољшању васпитне, а посебно социјалне и превентивне функције ових установа. Као теоријско-методолошки оквир, у раду су коришћене методе: историјска, компаративна и статистичка метода, а од методских поступака анализа садржаја. Емпиријска анализа je базирана на званичним статистичким подацима и документима државних институција у Србији и Босни и Херцеговини. То су за Србију: Републички завод за статистику и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а за Босну и Херцеговину: Агенција за статистику БиХ, Федерални завод за статистику, Федерално министарство образовања и науке, Републички завод за статистику Републике Српске и Министарство просвете и културе Републике Српске. Компарација је усмерена на разлике и сличности између Србије и Босне и Херцеговине у погледу нормативне регулативе, стања заступљености социјалног рада у васпитно-образовним установама и потреба за његовим увођењем у ове установе. И у регулативи и у реалном животу, социјални рад није заступљен сходно израженим потребама деце и ученика као и њихових породица. Истовремено, у последње две деценије подаци о различитим видовима патологија на школском узрасту су све евидентнији, што захтева ангажовање, поред одговарајућих васпитно-образовних струка, и струке „социјални радник“ – у превентивном, саветодавном и акционом смислу.

кључне речи:

Референце

  1. Canadian Association of Social Workers, Social Work Practice In Schools, http://www.casw-acts.ca/en/social-work-practice-schools, очитано, 18.07.2015.
  2. Constable, R. (2008). The Role of the School Social Worker. http://lyceumbooks.com/pdf/Sclsocwk7_Chapter_01.pdf, прегледано 22.03.2013.
  3. Constable, R. Flunn, Mc Donald.(1996). School Social Work – Practice and Research Perspectives, third edition, Lyceum Books, INC, Chicago.
  4. Ersmich, J., Jantti, M., Smeeding, T. (ed.) (2012). From Parents to Children: The Integrational Transmission of adventage, Russell Sage Foundation, New York.
  5. Видановић, И. (2006). Речник социјалног рада, Београд, Ауторско издање.
  6. Видановић, И. (2015): Речник социјалног рада, II. издање, Ауторско издање.
  7. Гавриловић, А. (2013). Анализа стања и могућности увођења професионалног социјалног рада у основне школе у Републици Српској, необјављен рукопис, урађен за потребе УНIЦЕФ-а и Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Бања Лука.
  8. Гавриловић, А. и Шућур-Јањетовић, В. (2014). Социјални рад у васпитно-образовним установама, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, Бања Лука.
  9. Закон о образовању у основним и средњим школама Брчко Дистрикта БиХ, „Службени лист БД“, бр. 9/01.
  10. Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13.
  11. Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09. и 104/11.
  12. Закон о основном образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 55/13.
  13. Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 119/08, 1/12.
  14. Закон о предшколском васпитању и образовању, „Службени гласник РС“ бр. 18/10.
  15. Закон о предшколском одгоју и образовању, „Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ бр. 13/07.
  16. Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08.
  17. Закон о средњем образовању и васпитању, „Службени гласник РС“ бр. 55/13.
  18. Лучић, Е. (2014). Докторска дисертација: Социјални рад у школи као фактор превенције поремећаја у понашању ученика, одбрањена 31.01.2014. год. на Факултету политичких наука у Сарајеву.
  19. Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини, („Службени гласник БиХ“ бр. 18/03).
  20. Оквирни закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник БиХ“ бр. 88/07).
  21. Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи, „Службени гласник РС“, бр.131/2014.
  22. Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској установи, „Службени гласник РС“ бр. 131/14.
  23. Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 91/2009.
  24. Правилник о норми непосредног рада са ученицима наставника и стручних сарадника у оквиру 40-часовне радне седмице, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/2009.
  25. Правилник о норми рада са ученицима у основним школама, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/2009.
  26. Правилник о основама програма социјалног рада у предшколским установама „Службени гласник РС“, бр. 70/94.
  27. Правилник о стручним профилима у основним школама, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 77/2009.
  28. Правилник о финансирању основног образовања и васпитања, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/2009.
  29. Правилник о финансирању средњег образовања и васпитања, „Службени гласник Републике Српске“ бр. 116/2008.
  30. Програми рада социјалних радника запослених у основним школама у Републици Српској за школску 2012/2013. годину.
  31. Сајић, Д. (2009). Преглед за праксу социјалног рада, Социјална мисао 2/2009.
  32. Службени гласник РС – Просветни гласник, број 1/94.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 364.4:373.2/.5(497.11)(497.6) 131-153