Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ, СТРАТЕШКО ОДВРАЋАЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА КАО ДЕО ДРУШТВЕНОГ ИДЕАЛА У СРБИЈИ

Сажетак

Обавеза служења војног рока у Србији установљена је у 19. веку, а војска је релативно брзо постала незаобилазна организација у процесу социјализације грађана. То је остала до 2011. године, што је ондашњим стратегијским разматрањима о одвраћању и тоталној одбрани обезбедило веродостојност. Повратак рата на европско тло актуелизује питање спремности друштва за одбрану у многим европским државама. Српско друштво се у две претходне деценије битно променило, постајући у главним цртама описано Баумановом флуидном модерношћу, а оспособљеност грађана за оружани и неоружани отпор у случају рата је значајно опала. Полазећи од претпоставке да обустава обавезе служења војног рока остаје пуноважна, аутори испитују могућности за повећање интересовања младих за добровољно служење војног рока, што је предмет овог рада. Циљ рада је да покаже неопходност, оправданост и начелни садржај државних подстицаја за младе који се определе за служење војног рока, као и да назначи њихове вероватне друштвене последице. Теоријски оквир рада је теорија мрежног друштва Мануела Кастелса и његово разумевање индивидуације као културне тенденције савременог друштва која се разликује од индивидуализма, а аутори користе хипотетичко-дедуктивни и историјски метод, као и анализу садржаја. Аутори закључују да је повећање интересовања за добровољно служење војног рока могуће путем повезивања индивидуалних пројеката грађана са служењем војног рока као делом заједничког, друштвеног идеала у Србији.

кључне речи:

Референце

  • Bauman, Zigmunt. 2009. Fluidni život. Beograd: Mediterran publishing.
  • Bauman, Zigmunt. 2010. Fluidni strah. Novi Sad: Mediterran publishing.
  • Bauman, Zigmunt. 2018. Stranci pred našim vratima. Novi Sad: Mediterran publishing.
  • Berzina, Ieva. 2020. “From total to comprehensive national defence: the development of the concept in Europe.” Journal on Baltic Security 6 (2): 1–9. doi:10.2478/jobs-2020-0006.
  • Bieri, Matthias. 2015. “Military Conscription in Europe: New Relevance.” CSS Analyses, October 2015, No. 180.
  • Blagojević, Veljko. 2021. Moć i sila – Srbija i vojni faktor u međunarodnoj politici. Beograd: Medija centar „Odbranaˮ.
  • Blagojević, Veljko. 2022. „Strateško odvraćanje: ključne nadležnosti državnih organa Republike Srbije.” Vojno delo 4: 28–38. doi:10.5937/vojdelo2204028B.
  • Bodrožić, Đuro. 2022. „Vojska i država: počeci moderne srpske vojske”. Nacionalni interes 42 (2): 29–46. doi.org/10.22182/ni.4222022.2.
  • Czarny, Roman, and Kubiak Krzysztof. 2022. “Total Defence in a consumer society: a real possibility or wishful thinking? The case study of Sweden.” Security, theory and practice, 48 (3): 63–74. doi: 10.48269/2451-0718-btip-2022-3-004.
  • Dumančić, Marko. 2023. “He Who Does Not Serve Is Not Fit for a Wife: The Problems of Military Service and Late Socialist Masculinity in 1980s Yugoslavia.” The Soviet and Post-Soviet Review 50 (1): 91–118. doi: 10.30965/18763324-bja10074.
  • Erl, Edvard Mid. 1952. Tvorci moderne strategije. Beograd: Vojno delo.
  • Fukujama, Frensis. 2007. Građenje države. Beograd: Filip Višnjić.
  • Gidens, Entoni. 2001. Sociologija. Podgorica: CID.
  • Giraldo-Chaparro, Fabian Ricardo. 2019. “The Military Forces as an instrument of the socialization of the State.” Revista Cientifica General Jose Maria Cordova 17 (28): 939–970. doi: 10.21830/19006586.517.
  • Hobsbaum, Erik. 2008. Globalizacija, demokratija i terorizam. Beograd: Arhipelag.
  • Itsik, Ronen. 2020. “Compulsory military service as a social integrator.” Security and Defence Quarterly 30 (3): 65–80. doi: 10.35467/sdq/124710.
  • Kajtez, Ilija. 2019. Sociologija. Beograd: Medija cantar „Odbrana”.
  • Kastels, Manuel. 2018a. Mreže revolta i nade. Beograd: Službeni glasnik.
  • Kastels, Manuel. 2018b. Uspon umreženog društva. Beograd: Službeni glasnik.
  • Knežević, Miloš. 2022. „Mogućnosti i perspektive vojne neutralnosti Srbije – Suverenizam i neutralizam pred izazovima multipolarizovanja.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, prir. Veljko Blagojević, 141–188. Beograd: MC „Odbrana”.
  • Korb Lawrence J., and Sean E. Duggan. 2007. “An All-volunteer Army? Recruitment and its Problems.” Political science and Politics 40 (3): 467–471.
  • Kreveld, Martin van. 2012. Uspon i propadanje države. Beograd: Albatros plus, Fakultet bezbednosti.
  • Levy, Yagil. 2009. “Is there a Motivation Crisis in Military Recruitment in Israel?” Israel Affairs 15 (2): 135–158. doi: 10.1080/13537120902734426.
  • Lippert Ekkehard, Schneider Paul and Zoll Ralf. 1978. “The Influence of Military Service on Political and Social Attitudes: A Study of Socialization in the German Bundeswehr.” Armed Forces and Society 4 (2): 265–282.
  • Mićunović, Dragoljub. Istorija društvenih teorija 1. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Milićević, Milić, i Zdravko Petrović. 2011. Oficirska zadruga i sistem osiguranja života u Srbiji i Jugoslaviji (do 1941). Beograd: Službeni glasnik.
  • Neš, Kejt. 2006. Savremena politička sociologija. Beograd: Službeni glasnik.
  • Pandurević, Vinko. 2021. „Obaveza služenja vojnog roka.” Nacionalni interes 40 (2): 63–83. doi: 10.22182/ni.4022021.3.
  • Pavlović, Todor. 1903. O vojnoj disciplini. Beograd: Dositije Obradović.
  • Puhani, Patrick, and Margret Sterrenberg. 2021. Effects of Mandatory Military Service on Wages and Other Socioeconomic Outcomes. Bonn: Institute of Labor Economics.
  • Ronge, Joeri, and Giulia Abrate. 2019. Conscription in the European Union Armed Forces: National Trends, Benefits and EU Modernised Service. Brussels: Finabel.
  • Sartori, Đovani. 2001. Demokratija, šta je to? Podgorica: CID.
  • Schnöring, Katharina. 2021. “Deserters in the Federal Republic of Yugoslavia.” International Journal of Refugee Law 13 (1): 153–173.
  • Shane, Lео III. 2022. “Sluggish military recruiting worries Congress.” Military Times, https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2022/04/27/sluggish-military-recruiting-worries-congress/, 26.03.2023.
  • Stanar, Dragan. 2021. Etika međunarodne politike. Beograd: Dobrotoljublje.
  • Starčević, Srđan, i Srđan Blagojević. 2017. „Kreveldov spor sa Klauzevicem – da li je smisao rata politički?” Srpska politička misao 56 (2): 117–134. doi.org/10.22182/spm.7732022.6.
  • Starčević, Srđan, i Srđan Blagojević. 2021. „Autonomija vojne profesije kao uslov civilne demokratske kontrole vojske i ostvarivanja osnovne društvene uloge vojske.” Vojno delo 3/2021: 121–133. doi: 10.5937/vojdelo2204052M.
  • Starčević, Srđan, i Srđan Blagojević. 2022. „Profesionalna vojska u neutralnim državama i društvena potreba za zaštitom.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, prir. Veljko Blagojević, 209–227. Beograd: MC „Odbrana”.
  • Starčević, Srđan. 2022a. Sociologija. Beograd: Medija cantar „Odbrana”.
  • Starčević, Srđan. 2022b. „Uticaj različitih kulturnih strategija na poželjnost vojnog poziva.” Politikologija 2 (2): 69–81.
  • Stojadinović, Miša. 2019. „Izazovi ‘malih’ i ‘srednjih’ država u multipolarnom svetu”. Srpska politička misao 64 (2): 125–138. doi: 10.22182/spm.6422019.5.
  • Supek, Rudi. 1977. Sociologija. Zagreb: Školska knjiga.
  • Tresch, Tibor S. 2018. “Challenges in recruitment and retention is there a solution?” Contemporary Military Challenges 20 (2): 19–21.
  • Tresh, Tibor Szvircsev. 2008. “Challenges in the Recruitment of Professional Soldier in Europe.” Strategic Impact 28 (3): 76–86.
  • Ujhazy, Laszlo. 2018. “The Role of Reservists and Reserve Associations Today.” Security and Defence Quarterly 19 (2): 3–12. doi.org/10.5604/01.3001.0012.1469.
  • Urych, Ilona, and Grzegorz Matysaik. 2022. “Preparing youth for defence: Socialisation, education, and training of young people in Europe for national security.” Security and Defence Quarterly 38 (2): 1–15. doi: 10.35467/sdq/149891.
  • Vuksanović Anić, Draga. 1993. Stvaranje moderne srpske vojske. Beograd: Srpska književna zadruga, Vojnoizdavački i novinski centar.
  • Williams, Cindy. 2005. “From Conscripts to Volunteers”. Naval War College Review 58 (1): 35–62.
  • Zdzikot, Tomasz. 2020. “Capacity building – how to encourage cyber-experts to join the military?” Ciber security and Law 4 (2): 37–65.
периодика Српска политичка мисао 2/2023 2/2023 УДК 355.212(497.11)''20'' 33-51