Изабери језик:
Тема броја

МАРКЕТИНГ, МЕНАЏМЕНТ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

СЛУЖБА ЗА КОРПОРАТИВНЕ ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ СРБИЈЕ

Сажетак

У овом раду дефинишу се темељни појмови и категорије, попут корпоративних односа с јавношћу, службе за односе с јавношћу, као и јавног сектора који детерминишу корпоративне односе с јавношћу унутар политичко-привредног система. Дефинише се струк­тура, функције, допринос и значај Службе за корпоративне односе с јавношћу у јавном сектору. Анализира се функционална и организациона димензија, као и корпоративне и маркетиншке функције односа с јавношћу у односу на институције политичког и привредног система. Модернизација јавног сектора значи и функционалан, ефикасан и оптималан модел корпо­ративних односа с јавношћу који се не своди само на једнострану комуникацију са интерним и екстерним циљним јавностима. Људски, односно социјални ресурси у систему, и шире у друштву су основа развоја. Стога, Служба за корпоративне односе с јавношћу има важну улогу у реформи јавног сектора Србије. У раду, посебна пажња се поклања дизајнирању послова и радних задатака менаџера за односе с јавношћу, организовању, управљању, финансирању и контроли делатности Службе за односе с јавношћу, укључујући управљање људским ресурсима у јавном сектору. Исто тако, одређује правац (де)регулације, напредовања и развоја персонала из ове области корпоративне делатности. Дефинише Службу за корпоративне односе с јавношћу у контексту управљања људским ресурсима у корпорацији односно, социјалним ресурсима у друштву, с посебним нагласком на јавни сектор.

кључне речи:

Референце

  1. Драган Суботић: Управљање људским ресурсима, Београд, 2005.
  2. Видоје Стефановић: Менаџмент људских ресурса, Београд, 2001.
  3. Влајко Брајић: Радно право, Београд, 2001.
  4. Невена Докнић: Менаџмент кадрова, Београд, 1999.
  5. Адолф Драгићевић: Политичка економија пријелазног друштва, За­греб, 1991.
  6. Вељко Дубљевић: Организациона правда, у: Журнал за социологију, бр. 4,, 2006.
  7. Мића Јовановић-Божинов, Ана Ланговић: Стратегијски менаџмент, Београд, 2001.
  8. Драгутин Врачар: Стратегија тржишног комуницирања, Београд, 1996.
  9. Драган Суботић: Нови јавни менаџмент, књ. 9, Београд, 2010.
  10. Драган Суботић: Управљање људским ресурсима, Београд, 2005.
  11. Видоје Стефановић: Менаџмент људских ресурса, Зајечар, 2005.
  12. Петар Јовановић: Менаџмент, Београд, 2004.
  13. Биљана Богићевић: Менаџмент људских ресурса, Београд, 2003.
  14. Светолик Костадиновић: Управљање јавним сектором, Универзитет “Браћа Карић“, Факултет за менаџмент, Београд, 2004.
  15. Бранислав Бујишић: „Глобализација и концепт социјално одговорног предузећа“, Морал и економија, Београд, 2008.
  16. Душан Алексић: „Интелектуални капитал – неопипљиви ресурс економије – заснивање на знању“, Пословна економија, бр. 1/2009.
  17. Слађана Чабрило: “Интелектуални капитал: неисцрпни извор стварања вредности – појам, таксономија, улога и значај“, Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 2/2009.
  18. Милена Пешић: „Јавност – дистинктивна обележја појма“, Политич­ка ревија, Београд, бр. 4/2008.
  19. Јелена Векић-Ђурковић: „Развој запослених као основа конкурентске предности предузећа“, „Пословна економија“, Сремска Каменица, бр. 2/2009.
  20. Драган Суботић: „Односи с јавношћу у пословној економији“, По­словна економија, Сремска Каменица, бр. 1/2008.
  21. Раденко Марић, Драган Илић: „Морална дилема запосленог: добро компаније наспрам добра јавности“, Пословна економија, Сремска Каменица, бр. 2/2009.
  22. Александр Борисович Васиљенко: ПР великих руских корпорација, Клио, Београд, 2008.
  23. Драгутин Врачар: Стратегија тржишног комуницирања, Београд, 1996.
  24. www.crlsbergsrbij.rs
  25. www.dizes.co.rs
  26. www.tdri.com
  27. www.efbl.org
  28. knowledge-bnk1.org
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 659.4:35.07(497.11) 403-434