Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

“SLUČAJ TOMIĆ“: PREISPITIVANJE POSLANIČKOG IMUNITETA NEPOVREDIVOSTI

Sažetak

U ovom radu, autor, podstaknut poslednjim slučajem primene imuniteta u našoj ustavnoj praksi, postavlja dve hipoteze. Prva je da poslaničke imunitete u Republici Srbiji treba preispitati. Druga je da imunitet nepovredivosti mora opstati kao element pravnog položaja poslanika, ali da ga treba redefinisati tako da više odgovara savremenim uslovima u kojima funkcioniše predstavnička demokratija. Oslanjajući se na stavove u novijoj teoriji ustavnog prava, kao i na pojedina uzorita rešenja iz uporednog prava, autor zaključuje da bi imunitet nepovredivosti trebalo redefinisati tako da on štiti od svakog lišenja slobode, ali da vremenski bude ograničen na trajanje skupštinskog zasedanja. Posebnu pažnju autor skreće na neophodnost utvrđivanja preciznijih kriterijuma za odlučivanje o ukidanju ove vrste imuniteta u svakom konkretnom slučaju.

Ključne reči:

Reference

  1. Avril, Pierre / Gicquel, Jean: Droit parlementaire, Montchrestien, Paris, 2004.
  2. De Villiers, Michel / Le Divellec, Armel: Dictionnaire du droit constitutionnel, Sirey, Paris, 2013.
  3. Јовичић, Миодраг, Одговорност носилаца јавних функција, Демократија и одговорност, изабрани списи, књига I, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд, 2006.
  4. Марковић, Ратко: Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
  5. Монтескје, Шарл: О духу закона, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  6. Пејић, Ирена: Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2011.
  7. Петров, Владан: “Распуштање парламента“, Права човека, Human Rights – Биро за заштиту слобода и права, Београд, бр. 1-2/2004.
  8. Петров, Владан: Парламентарно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  9. Петров, Владан: „Редефинисање посланичког имунитета на дневном реду у Републици Србији“, Правна ријеч, Удружење правника РС, Бања Лука, бр. 27/2011.
  10. Петров, Владан: Случај Томић: Устав није прекршен, http://www.politika.rs/rubrike/Pogledi-sa-strane/Slucaj-Tomic-Ustav-nije-prekrsen.sr.html.
  11. Таховић, Јанко: „Парламентарни имунитети“, Анали Правног факултета у Београду, Београд, бр. 2/1953.
  12. Van der Hulst, Marc: The Parliamentary Mandate, Inter-Parliamentary Union, Geneva, 2000.
  13. Venice Commission, Report on the Scope and Lifting of the Parliamentary Immunities, CDL-AD(2014)11, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)011-e.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2014 УДК 342.534.2(497.11) 219-229
ç