Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ

СЛОБОДА КАО УНИВЕРЗАЛНА ВРЕДНОСТ

Сажетак

У овом раду презентовано је дефинисање појма слобода са филозофско правног аспекта, као и анализа најзначајнијих унутрашњих и међународних правних аката који се баве проблематиком људских слобода и слободе у општем смислу као универзалне вредности. Уважавајући интердисциплинарни приступ овом про­блему, слобода се може дефинисати као природно право човека да својим вољним радњама врши избор садржине и начин своје делатности у различитим подручјима индивидуалног и заједничког живота, али тако да, држећи се праведног закона и толеранције као израза културе разума, не вређа исту и једнаку слободу других.

кључне речи:

Референце

  1. Марковић, М., Слобода и пракса, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997,
  2. Бјукенен, Џ., Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992,
  3. Закарија, Ф., Будућност слободе неолиберална демократија код куће и у свету, Дан Граф, Београд, 2004,
  4. Ролс, Џ., Теорија правде, ЦИД, Службени гласник, Подгорица-Београд, 1998,
  5. Милтон, Ф., Капитализам и слобода, Н. Сад, Глобал бук, 1998
  6. Хајек, Ф.А., Право, законодавство, слобода –  нови поглед налибералне прин­ципе правде и политичке економије, ЈП Службени лист СРЈ, Београд, ЦИД, Подгорица, 2002.
  7. Хајек, Ф. А., Поредак слободе, Глобал бук, Нови Сад, 1997.
  8. Српска политичка мисао бр. 3-4/1997.
  9. Правни живот, бр. 1-2, Београд, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2009 УДК: 123.1+342.72/.73 245-262