Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

SLOBODA KAO SOCIOLOŠKI POJAM – nekoliko razmišljanja o osnovnim pretpostavkama pitanja o slobodi

Sažetak

U ovom radu razmatramo pitanje slobode u društvenom kon­tekstu. Dakle, ovde se nećemo baviti filozofskim problemom slobodne volje, pretpostavićemo zajedno sa Imanuelom Kantom i gotovo svim liberalnim filozofima da je čovek u osnovi slobodno biće, a pozabavićemo se slobodom u društvu, slobodom kao društvenim fenomenom. Pokazaće se da o slobodi, ukoliko nam je stalo do njenog valjanog i teorijski konzistentnog određenja, ne može misliti u kategorijama kolektiviteta (nacije, klase, po­la, itd.), ali ni u kategorijama individualnog subjekta, ukoliko je takvo razmišljanje podstaknuto psihološkim, uže filozofskim, teološkim, ili nekim drugim, od društvenog konteksta pitanja o slobodi, različitim, motivima i obzirima. Osnovna teza rada jeste ta da se pitanje slobode može pozicionirati samo na individualnom planu i pomoću teorijsko metodološkog instrumentarija prirodno pravne teorije. Dakle, iz ugla hipotetičke situacije prirodnog stanja. U tom smislu se izlaže gledište o strukturalnom teorijskom deficitu onih teorijskih pozicija i ideologije koje tretiraju pitanje slobode na drugačijim osnovama, ali se istovremeno ukazuje i na kontroverznost samog pojma slobode, zbog koje se on često pogrešno razume, jer se njegovo semantičko polje popunjava elementima koji sa samom slobodom kao sociološkim pojmom nisu u suštinskoj vezi.

Ključne reči:

Reference

  1. Андерсон, Б., Нација замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
  2. Baudrillard, Ј., The spirit of terrorism and other essays, Verso, 2003.
  3. Берлин, И., Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  4. Derrida J., Ferraris М., A Taste for the Secret, Polity, Malden, MA, 2001.
  5. Дерида Ж, Политике пријатељства, Београдски круг, Београд 2001.
  6. Žižek S, „Can Lenin Tell Us about Freedom Today?“, Rethinking Marxism, 13, No 2, Summer, 2001.
  7. Констан, Б., „О разлици слободе код старих и модерних, 1819“, Нова српска политичка мисао, вол. 10, бр. 1-4/2005.
  8. Кричли, С., “Политички субјективитет и анархична-метаполитика”, Српска политичка мисао, 1-2/2005, Београд.
  9. Левинас, Е., Тоталитет и Бесконачност, Јасен, Београд, 2006.
  10. Лиотар, Ж. Ф., Раскол, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 1991.
  11. Lock J., Two Treatises of Government, Cambridge University Press, New York, 2008.
  12. Сартр, Ж. П., Биће и ништавило: оглед из феноменолошке онтологије, (пре­вод Мирко Зуровац), Нолит, Београд, 1984.
  13. Mises, L., Socialism An Economic and Sociological Analysis, Yale Univeristy Press, New Haven, 1962.
  14. Murray, R., The Ethics of Liberty, New York Univeristy, New York, 1998.
  15. Murray, R., For a New Liberty The Libertarian Manifesto, Collier Books, New York.
  16. Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York, 1977.
  17. Пешић, М., Новаковић, А., Слобода и јавност – одређење, проблематизација и значај, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  18. Strauss L., Natural Right and History, Phoenix Books, The University of Chicago Press, 1999.
  19. Friedman, M., Kapitalizam i sloboda, Global Book, Novi Sad, 1998.
  20. Hayek, F. А., Put u ropstvo, Global Book, Novi Sad, 1997.
  21. Hayek, F. А., Poredak slobode, Global Book, Novi Sad, 1998.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК: 123:316.752 295-308
ç