Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА

СЛАБЉЕЊЕ КАПАЦИТЕТА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Сажетак

У овом раду аутор разматра концепт депарламентаризације политике Републике Србије у процесу европских интеграција. У том циљу аутор излаже схватање појма депарламентаризације, односно губљење значаја, надлежности и моћи националних парламената под утицајем фактора из домаћег и међународног окружења. Такође се разматрају узроци слабљења улоге парламента, првенствено они који произилазе из карактеристика политичког система. У Србији постоје сличне тенденције као у осталим посткомунистичким државама, због чега је у раду вршено поређење са другим државама које су прошле кроз транзицију. Једна од основних претпоставки рада је да је објашњење за депарламентаризацију потребно потражити и у функцијама парламента. Када је реч о Србији, аутор изводи доказе који указују на то да законодавна функција преовладава на дневном реду Народне скупштине, и да то доводи до потискивања осталих функција ове институције. За потребе овог рада, истакнута је разлика између процеса европеизације која постоји у државама чланицама Европске уније и про­цеса европске интеграције у коме учествују државе Западног Балкана, укључујући Србију. Оба процеса могу довести до слабљења позиције националног парламента, што се у Србији и догађа. Међутим, то не мора бити случај, због чега аутор у последњем поглављу поставља питање да ли процес депарламентаризације може бити реверзибилан.

 

кључне речи:

Референце

  1. Auel, Katrin, Rittberger, Berthold, „Fluctuant nec merguntur. The Euro­pean Parliament, national parliaments and European integration“, in: European Union, Power and Policy Making, Jeremy Richardson, Ro­utledge, 3rd edition, Oxon, 2006.
  2. Васовић, Вучина, „Савремени изазови парламентаризма“, Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Konrad Adenauer Stiftung, ФПН, Београд.
  3. Vukcevic, Dejana, L’émergence d’une Europe de la défense: difficultés et perspectives, Editions universitaires européennes, 2010.
  4. Достанић, Душан, „Различита схватања српске политичке културе“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 03/2011.
  5. Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, бр. 9/2010 од 26.02.2010. године
  6. „Информатор о раду Народне скупштине“, Интернет, http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/informator%2023.%20septembar.pdf, приступ: 10/10/2011.
  7. Јовановић, Милан, „Политичке институције и консолидација демократије у Србији“, у зборнику Србија: противречности политичког система, приредили Живојин Ђурић, Милан Јовановић, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  8. Матић, Петар, Стојановић, Ђорђе, „Политичка подршка и утемељење демократских вредности“, Српска политичка мисао, бр. 03/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  9. Национални програм за интеграцију РС у ЕУ, Интернет презентација Кацеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, Ин­тернет, http://www.seio.gov.rs/документа/национална-документа.177.html, приступ: 13/10/2011.
  10. Орловић, Славиша, „Надлежности парламента“, Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Konrad Adenauer Stiftung, ФПН, Београд, 2007.
  11. Павловић, Вукашин, „Парламентаризам и демократија“, Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Konrad Adenauer Stiftung, ФПН, Београд, 2007.
  12. Павловић, Душан, Антонић, Слободан, Консолидација демократ­ских установа у Србији после 2000. године“, Службени гласник, Београд, 2007.
  13. Painter, Martin, Pierre, Jon, “Unpacking Policy Capacity: Issues and The­mes“, in: Challenges to State Policy Capacity, Martin Painter, Jon Pierre (eds.), Palgrave Macmillan Ltd 2005, Hampshire, New York, 2005.
  14. Пајванчић, Маријана, „Законодавни поступак“, Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Konrad Adenauer Stiftung, ФПН, Београд, 2007.
  15. Peters, Guy B, Pierre, Jon, „Swings and Roundabouts? Multilevel Gover­nance as a Source of and Constraint on Policy Capacity“, Challenges to State Policy Capacity, Martin Painter, Jon Pierre (eds.), Palgrave Macmil­lan Ltd 2005, Hampshire, New York, 2005.
  16. „Резолуција Народне скупштине о придруживању Европској унији“, 13.10.2004, Интернет, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2004/pdf_RS_48-04.zip, приступ: 15/10/2011.
  17. „Споразум о стабилизации и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране“, члан 125, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, Интернет, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/sporazumi_sa_eu/ssp_prevod_sa_anexima.pdf, при­ступ: 06/10/2011.
  18. Стојиљковић, Зоран, „Партије у парламенту“, „Парламентаризам и демократија“, Дилеме и изазови парламентаризма, приредили Вукашин Павловић, Славиша Орловић, Konrad Adenauer Stiftung, ФПН, Београд, 2007.
  19. Тодоровић, Јелена, „Јачање административних капацитета као услов чланства у Европској унији“, Политичка ревија, Институт за поли­тичке студије, Београд, бр. 02/2009.
  20. Трбовић, С. Ана, Ђукановић, Драган, Кнежевић, Борисав, Јавна управа и европске интеграције Србије, ФЕФА, Београд, 2010.
  21. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006 од 10. новембра 2006. године
  22. Chiva, Cristina, „The Institutionalisation of Post-Communist Parlia­ments: Hungary and Romania in Comparative Perspective“, Parliamen­tary Affairs, 60, No. 2, 2007.
  23. „Communication from the Commision to the European Parliament and the Council Commision Opinion on Serbia’s application for member­ship of the European Union“, Brussels, 12.10.2011, Интернет, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/m
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 328.18:32(497.11) 433-456