Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СИСТЕМСКА СВОЈСТВА ТЕРОРИЗМА КАО ПОЛИТИЧКИ МОТИВИСАНОГ НАСИЉА

Сажетак

У значајном броју референтних теоријских радова о тероризму, као једно од више конститутивних (неопходних и довољних) обележја тог феномена, истиче се прорачунатост, организованост и систематичност политички мотивисаног насиља или претње тим насиљем. То обележаје сугерише, поред осталог, и став према којем се тероризам може посматрати и као систем – јединство различитих, међусобно повезаних и циљно усмерених елемената. Полазећи од тога да такав хипотетички став теоријски није детаљније провераван, у раду су презентовани резултати истраживања спроведеног са циљем да се, анализом расположивих садржаја теоријске и емпиријске природе, наведено терористичко обележје научно опише и објасни. Синтезом резултата тако усмереног истраживања, потврђено је, пре свега, да тероризам није спонтана, нехатна, неорганизована и несистематична, већ веома прорачуната, организована и систематична употреба насиља или претња насиљем. Анализом повезаности тих обележја и кључних елемената тероризма, истраживањем је идентификована и описана узрочно-последична и организационо-системска повезаност и зступљеност циљева, средстава, носилаца (активних субјеката), објеката напада (пасивних субјеката) и могућих последица тероризма као система, на његовом оперативном, координирајућем и стратешком нивоу.

кључне речи:

Референце

  1. Димитријевић, Војин: „Појам тероризма“, Анали Правног факултета, Београд, 1988.
  2. Димитријевић, Војин: Тероризам, Радничка штампа, Београд, 1982.
  3. Јаковљевић, Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, Службени лист СРЈ, Београд, 1997.
  4. Jenkins, Brajan: High Technology Terrorism and Surogate War, Santa Monica, 1975.
  5. Милошевић, Милан и др.: „Неки аспекти савременог тероризма“, Смисао, бр. 4-5, Београд, 1998.
  6. Sella, A.: Тероризам као политичко и друштвено оруђе, предавање – белешке аутора, Београд, 26.02.2002.
  7. Стевановић, Обрад „Објекти напада и последице албанског тероризма на Косову и Метохији,“ у зборнику: Косово и Метохија 1912-2012 (Приредили: Бранко Јовановић и Урош Шуваковић), Филозофски факултет универзитета у Приштиони, Косовска Митровица, 2012.
  8. Стевановић, Обрад Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији (докторска дисертација), Факултет безбедности, Београд, 2008.
  9. Стевановић, Обрад, Мијалковић, Саша: „Терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији“, у зборнику: Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције, том 1 (уредник: Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска акдемија и Фондација „Ханс Зајдел“, Београд, 2014.
  10. Стевановић, Обрад: „Ефекти албанског тероризма на Косову и Метохији,“ Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини XLV(1)/2015 doi:10.5937/zrffp45-7341.
  11. Стевановић, Обрад: „Застрашивање и страх као терористичка обележја насиља албанских екстремиста на Косову и Метохији,“ у зборнику: Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мера за унапређење, том 1 (уредник: Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, Београд, 2015.
  12. Schelling, Th.: „What Purposes Can International terrorism Serve?“ in R. G. Frey and Christopher W. Morris, eds., Violence, Terrorism, and Justice, Cambridge University Press, New York, 1991.
  13. Schmidt, Alex и др: Political terrorism: A New Guide to Actors Authors, Concepts, Data Basec, Therories and Literature, Amsterdam: Norton Holland Publishing Co, 1988.
  14. Томашевски, Катарина: Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  15. Harmon, Shristopher: Terorizam danas, Golden Marketing, Zagreb, 2002.
  16. Wilkinson, P.: Terorizam protiv demokracije, Golden Marketing, Zagreb, 2002.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2016 УДК 232.28+327.88 231-246