Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

SISTEM (BESPLATNE) PRAVNE POMOĆI U REPUBLICI SRBIJI I PRIMENA MEĐUNARODNIH STANDARDA ‒ Povodom prvog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (2018) ‒

Sažetak

U ovom radu analizirane su odredbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Srbiji. Autor je kao izvore koristio međunarodne standarde, uporednopravna rešenja i praksu, kao i relevantna istraživanja. Obeležje sistema pravne pomoći jeste neodgovarajući normativni okvir i nedovoljna efikasnost. Donošenje posebnog zakona odložio je višegodišnji sukob advokature i civilnog društva o legitimaciji pružaoca pravne pomoći, što je otežavalo ostvarivanje ustavnog prava građana na jednak pristup pravdi. Zakon koji je usvojila Narodna skupština u novembru 2018. godine zasniva se na državnom modelu (subvencionisane) pravne pomoći i mešovitoj šemi pružalaca. Zakon polazi od socijalne komponente ovog prava. Osim dostupnosti za različite kategorije stanovništva, predviđene su usluge sekundarne i primarne pravne pomoći. Ipak, zakonodavac je odabrao model koji nije adekvatan našim prilikama, jer teret finansiranja i pružanja pravne pomoći pripada jedinicama lokalnih samouprava. Zbog toga će ovaj zakon naići na niz problema u svojoj primeni.

Ključne reči:

Reference

  • Адвокатска комора Београда, „Ставови адвокатуре поводом бесплатне правне помоћи“, број: 1602/2018, 10. април 2018. године, Internet, https://akb.org.rs/vesti/stavovi-advokature-povodom-besplatene-pravne-pomoci/?script=lat, 09/09/2018.
  • Ђорђевић Драгољуб Ј., „Бесплатна правна помоћ ‒ упоредни приказ модела у ЕУ ‒“, Internet, https://aks.org.rs/aks/wp-content/uploads/2017/10/БЕСПЛАТНА-ПРАВНА-ПОМОЋ-УПОРЕДНИ-ПРИКАЗ-МОДЕЛА-У-ЕУ.pdf, 11/09/2018.
  • Европска комисија за демократију путем права (Венецијанска комисија), Мишљење о Уставу Србије усвојено на 70. пленарној седници (Венеција, 17‒18. децембра 2007), Мишљење број 405/2006, Internet, http://www.hnv.org.rs/docs/pristupanje_srbije_eu/Misljenje%20Venecijanske%20komisije%20o%20Ustavu%20Srbije.pdf, 06/12/2017
  • Крстић Ивана, Маринковић Танасије, Европско право људских права, Савет Европе, Канцеларија у Београду, 2016.
  • Петров Владан, Орловић Слободан, Станковић Марко, „Правна помоћ у уставном систему Републике Србије ‒ стручно мишљење“, Internet, https://akb.org.rs/wp-content/uploads/2018/04/PRAVNA-POMOC-STR.MIS.PROF.PRAV.FAK..pdf?script=lat, 12/09/2018.
  • Поповић Драгољуб, Европско право људских права, друго измењено и допуњено издање, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2016.
  • Радојевић Мијодраг, „Oмбудсман као механизам за пружање бесплатне правне помоћи ‒ pro et contra ‒ (Овлашћења европских омбудсмана у пружању бесплатне правне помоћи)“, Internet, https://www.ombudsman.rs/index.php/4540-2016-01-15-08-19-55, 14/09/2018.
  • Симовић Дарко, „Људска права у Уставу Србије од 2006 ‒ критичка анализа“, у зборнику: Уставне и међународноправне гаранције људских права (приредио: Зоран Радивојевић), Правни факултет у Нишу, 2008, стр. 325‒348.
  • Станковић Гордана, „Објашњења и тумачење“, Закон о парничном поступку, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2018, стр. 5‒179.
  • Станковић Гордана, Палачковић Душица, Трешњев Александра, Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2018.
  • Agencija Evropske unije za temeljna prava, Pristup pravosuđu u Europi: pregled izazova i prilika, Beč, Austrija, 2010.
  • Brook Henry, The History of Legal Aid 1945 – 2010, Bach Commission on Access to Justice: Appendix 6, September 2017, Internet, https://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Bach-Commission-Appendix-6-F-1.pdf, 29/10/2018.
  • Council of Europe, Glosary of the European Convention of Human Rights, Belgrade, 2015.
  • Čavoški Aleksandra, Knežević Bojović Ana, „Pravna pomoć u okviru Saveta Evrope“, u zborniku: Besplatna pravna pomoć (priredio: Saša Gajin), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, стр. 66‒106.
  • Čavoški Aleksandra, Knežević Bojović Ana, „Pravna pomoć u okviru Ujedinjenih nacija“, u zborniku: Besplatna pravna pomoć (priredio: Saša Gajin), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, стр. 41‒65.
  • George James,  “Access to Justice, Costs, and Legal Aid”,  American Journal of Comparative Law, Vol. 54,  Issue suppl, 1 October 2006, Oxford University Press, Oxford, стр. 293‒315.
  • Golubović Katarina, „Perspektive primene evropskih standarda na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srbiji“, u zborniku: Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, knjiga 3 (priredio: Stevan Lilić), Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2013, стр. 292‒307.
  • Halvorsen Rønning Olaf, „Outscorcing Legal Aid in the Nordic Welfare State“, in: Outscorcing Legal Aid in the Nordic Welfare States (eds. Olaf Halvorsen Rønning, Ole Hammerslev), Palgrave Macmillan, 2018, стр. 311–328.
  • Latham & Watkins LLP, A Survey of Pro Bono Practices and Opportunities in 84 Jurisdiction, Pro Bono Institute, 2016.
  • Lemann Kristiansen Betina, „Legal Aid in Denmark“, in: Outscorcing Legal Aid in the Nordic Welfare States (eds. Olaf Halvorsen Rønning, Ole Hammerslev), Palgrave Macmillan, 2018, стр. 99–124.
  • Vodinelić Vladimir, „Pravna pomoć ‒ u uporednom i našem pravu, sada i ubuduće“, u zborniku: Besplatna pravna pomoć (priredio: Saša Gajin), Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, 2007, стр. 15‒40.
  • Vuković Danilo, Antonijević Milan, Golubović Katarina, Milenković Marko, Vujić Kristina, Pristup pravdi i besplatna pravna pomoć u Srbiji ‒ izazovi i reforme, Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd, 2017.

  Прописи, извештаји и друга документа

  • Устав Републике Србије, Службени гласник РС, број 98/06.
  • Закон о бесплатној правној помоћи, Службени гласник РС, број 87/18.
  • Закон о адвокатури, Службени гласник РС, бр. 31/11 и 24/12 ‒ одлука УС.
  • Закон о адвокатури, Службени лист СРЈ, бр. 24/98, 26/98, 69/00, 11702 и 72/02.
  • Закон о азилу и привременој заштити, Службени гласник РС,, број 24/18.
  • Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
  • Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, број 18/16.
  • Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/07 и 83/14 ‒ др. закон.
  • Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС и 55/14.
  • Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 ‒ УС РС.
  • Закон о спречавању насиља у породици, Службени гласник РС, број 94/16.
  • Закон о посредовању у решавању спорова, Службени гласник РС, број 55/14.
  • Савет за спровођење Акционог плана за поглавље 23, Извештај бр. 2/2018. о спровођењу Акционог плана за поглавље 23, Београд, јул 2018. године, Internet,  https://www.mpravde.gov.rs/tekst/20416/izvestaj-br-22018-o-sprovodjenju-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php, 05/09/2018.
  • Покрајински омбудсман, Правна помоћ јединица локалне самоуправе ‒ Аутономна покрајина Војводина, резултати истраживања, Нови Сад, 2013, Internet, https://www.ombudsmanapv.org/riv/attachments/article/1198/BPP_2013_final.pdf, 11/10/2018.

  Одлуке Уставног суда Републике Србије

  • IUI број 45/2009 од 18. фебруара 2010. године, Службени гласник РС, број 55/10.
  • IUж ‒ 51/2012 од 23. маја 2013. године, Службени гласник РС, број 49/13

  Међународни стандарди и прописи упоредног права

  • Закон о бесплатној правној помоћи, Службени лист ЦГ, број 20/11 и 20/15 (Црна Гора).
  • Закон на бесплатна правна помош, Службен весник на Република Македонија, бр. 161/09 и 185/11.
  • Закон о пружању бесплатне правне помоћи, Службени гласник БиХ, број 83/16.
  • Ustavni sud Republike Hrvatske, U-I 722/2009, одлука од 6. aprila 2011, Internet,  https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/Praksa/C12570D30061CE54C125786A0035EB7F?OpenDocument, 06/12/2017.
  • Council of Europe, Recommendation No. R(93)1, on Effective access to th Law and to justice for the very poor, Internet, http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090123123822_recR(93)1e.pdf, 05/09/2018.
  • European Commission, Serbia 2018 Report, Strasbourg, 17.4.2018, SWD(2018) 152 final, Internet, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-serbia-report.pdf, 05/09/2018.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2018 4/2018 УДК 347.921.8(497.11) 249-265
ç