Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СХВAТАЊЕ О ИЗВОРУ И ПОРЕКЛУ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ – ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ПОЛИТИЧКЕ ФИЛОСОФИЈЕ НЕМАЊИЋА

Сажетак

У историји политичких теорија постоје различита схватања о извору и пореклу државне власти. У овом раду се анализира схватање о божанском извору државне власти у средњовековној политичкој философији Немањића Србије и импликације таквог поимања. Циљ рада је да представи познату идеју о божанском извору власти на примеру средњовековне политичке философије Немањића, на основу писаних извора из тог периода. Политичка мисао Немањића у Србији у целини била је под највећим утицајем источноромејске политичке философије, с тим што је имала и своје особености. Из схватања о узвишеном извору државне власти проистиче одређено схватање о смислу и циљу државне власти, о ограниченом суверенитету и обавезама владара, дужностима и обавезама поданика, односу Цркве и државе итд. Ако државна власт потиче од Бога, онда је и ограничена божанским моралним законима, и крајњи смисао јој је, не само благостање, већ у крајњем и спасење поданика у вечности.

кључне речи:

Референце

  1. Alveler, Elen: Politička ideologija Vizantijskog carstva, „Filip Višnjić“, Beograd, 1988.
  2. Богдановић, Димитрије: „Из политичке филозофије византијских светих отаца“, Православна мисао, бр. 7, св. 1, Београд, 1964.
  3. Богдановић, Димитрије: „Политичка философија средњовековне Србије. Могућност једног истраживања“, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд, 1988.
  4. Богдановић, Димитрије: „Стара српска библиотека“, Летопис Матице Српске, бр. 408, 1971.
  5. Богдановић, Димитрије: „Суштина просвећености у култури средњовековне Србије“, Студије из српске средњовековне књижевности, СКЗ, Београд, 1997.
  6. Богдановић, Димитрије:Историја старе српске књижевности, СКЗ, Београд, 1991.
  7. Богдановић, Димитрије: Студије из српске средњовековне књижевности, СКЗ, Београд, 1997.
  8. Бојовић, И. Бошко: Краљевство и светост – политичка филозофија средњовековне Србије, Београд, 1999.
  9. Веселиновић, Андрија: Држава српских деспота, НИУ „Војска“, Београд, 1995.
  10. Данило (Крстић): У почетку беше смисао, Хиландарски фонд, Београд, 1996.
  11. Доментијан: Живот светога Саве и светога Симеона, превео др Лазар Мирковић, предговор др Владимир Ћоровић, СКЗ, Београд,1938.
  12. Иљин, Иван, У потрази за праведношћу – Хришћанско-политички есеји о историји, друштву и култури, Светигора, Цетиње, 2001.
  13. Иљин, Иван: О супротстављању злу силом, ZEPTER BOOK WORLD – НИЦ „Војска“, Београд, 2001.
  14. Лукић Д. Радомир: Историја политичких и правних теорија, Научна књига, Београд, 1973.
  15. Марјановић-Душанић, Смиља: Владарска идеологија Немањића – дипломатичка студија, Клио, Београд, 1997.
  16. Марјановић-Душанић, Смиља: Свети краљ, САНУ, Балканолошки институт, Клио, Београд, 2007.
  17. Недељковић, Б. М. „О саборима и законодавној делатности у Србији у време владавине цара Стефана Душана, са посебним освртом на доношење Законика цара Стефана Душана“, Законик цара Стефана Душана, САНУ, Београд, 1975.
  18. Новаковић, Стојан: Законски споменици српских држава средњега века, СКА, Београд, 1912.
  19. Законоправило Светога Саве на српскословенском и српском језику, 1, прев. и прир. М. М. Петровић, Епархија жичка – манастир Жича, Манастир Жича, 2004.
  20. Петровић, М. Миодраг: О законоправилу или Номоканону светога Саве, КИЗ Култура, Београд, 1998.
  21. Петровић, Миодраг: Положај и права византијског цара у Цркви, аутор, Београд, 1972.
  22. Радојчић, Никола, „Свети Сава и аутокефалност српске и бугарске цркве“, Глас Српске краљевске академије, CXXIX, II, Београд, 1939.
  23. Соловјев, Александар: „Појам државе у средњовековној Србији“, Годишњица Николе Чупића 42, Београд,1933.
  24. Стефан, Првовенчани: Сабрана дела, СКЗ, Београд, 1999.
  25. Троицки, Сергеј: „Црквено-политичка идеологија светосавске Крмчије и Властареве Синтагме“, Глас САНУ, CCXII, Одељење друштвених наука, књ. 2, Београд, 1953.
  26. Шушњић, Ђуро: Религија, I, Чигоја, Београд, 1998.
  27. Сничев, Јован: „Хришћанско учење о власти и држави – велика лаж демократије,“Самодржавље духа – огледи о руској самосвести, прев. Владимир Димитријевић, Санкт–Петербург, 1994, Интернет http://srbin.info/2014/08/01/hriscansko-ucenje-o-vlasti-i-drzavi-velika-laz-demokratije/10. 02.2016.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 321.01(497.11)“11/13“ 307-323