Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

SAVREMENA KOMUNITARISTIČKA POLITIČKA TEORIJA – PRIKAZ JEDNOG SAVREMENOG POLITIKOLOŠKOG STANOVIŠTA

Sažetak

U radu se daje koncizan i pregledan prikaz tzv. komunitarističke političke teorije koja je jedna od dominantnijih sociološko-politikoloških teorija među savremenim teoretičarima. U radu se specifikuje odnos komunitarsitičke teorije prema liberalnoj političkoj teoriji koju nastoji da kritikuje i prevaziđe. U tom kontekstu se tematizuju osnovni pojmovi na kojima počiva komunitaristička teorija kao što su pojmovi opšteg dobra, pozitivnih prava i sopstva. Rad obrađuje pojedinačno i ključne političke spise koji su uticali na formulisanje i razradu komunitarističke teorije i pruža prikaz pojedinačne misli najistaknutijih komunitarističkih mislilaca kao što su Alaster Mekintajer, Čarls Tejlor, Majkl Sandel i Majkl Volcer. U zaključnim napomenama rada se daje kritička ocena teorijskih dometa komunitarističke političke teorije i razmatraju se mogućnosti njene praktične političke aplikacije.

Ključne reči:

Reference

  1. Аластер Мекинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.
  2. Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006.
  3. Аристотел, Никомахова етика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2003.
  4. Валтазар Богишић, Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, ЦИД-Службени лист СЦГ, Подгорица-Београд, 2004.
  5. Жан Пол Сартр, Егзистенцијализам и марксизам, Нолит, Београд, 1973
  6. Мајкл Волцер, Подручја правде, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  7. Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambridge, 1982.
  8. Невен Цветићанин, Епоха с оне стране левице и деснице, Службени гласник-Институт друштвених наука, Београд, 2008.
  9. Невен Цветићанин, „Држава благостања као синтеза између либералних и антилибералних економско-друштвених тенденција“, у зборнику (Анти)либерализам и економија, Институт друштвених наука, 2014.
  10. Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  11. Џон Ролс, Теорија правде, ЦИД-Службени лист СРЈ, Београд-Подгорица, 1998.
  12. Аlan Patten, Liberal egalitarianism and the case for supporting national culture Интернет: http://www.princeton.edu/~apatten/monistarticle.pdf, (приступљено 21/05/2014)
  13. Интернет страница организације Амитаја Еционија, Интернет: http://www.amitaietzioni.org/ (приступљено 21/05/2014)

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2014 УДК 321.01“20“ 165-184
ç