Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

САВРЕМЕНА КОМУНИТАРИСТИЧКА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА – ПРИКАЗ ЈЕДНОГ САВРЕМЕНОГ ПОЛИТИКОЛОШКОГ СТАНОВИШТА

Сажетак

У раду се даје концизан и прегледан приказ тзв. комунитаристичке политичке теорије која је једна од доминантнијих социолошко-политиколошких теорија међу савременим теоретичарима. У раду се спецификује однос комунитарситичке теорије према либералној политичкој теорији коју настоји да критикује и превазиђе. У том контексту се тематизују основни појмови на којима почива комунитаристичка теорија као што су појмови општег добра, позитивних права и сопства. Рад обрађује појединачно и кључне политичке списе који су утицали на формулисање и разраду комунитаристичке теорије и пружа приказ појединачне мисли најистакнутијих комунитаристичких мислилаца као што су Аластер Мекинтајер, Чарлс Тејлор, Мајкл Сандел и Мајкл Волцер. У закључним напоменама рада се даје критичка оцена теоријских домета комунитаристичке политичке теорије и разматрају се могућности њене практичне политичке апликације.

кључне речи:

Референце

  1. Аластер Мекинтајер, Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.
  2. Аластер Мекинтајер, Трагање за врлином, Плато, Београд, 2006.
  3. Аристотел, Никомахова етика, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2003.
  4. Валтазар Богишић, Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору, ЦИД-Службени лист СЦГ, Подгорица-Београд, 2004.
  5. Жан Пол Сартр, Егзистенцијализам и марксизам, Нолит, Београд, 1973
  6. Мајкл Волцер, Подручја правде, Филип Вишњић, Београд, 2000.
  7. Michael Sandel, Liberalism and the limits of justice, Cambridge Press, Cambridge, 1982.
  8. Невен Цветићанин, Епоха с оне стране левице и деснице, Службени гласник-Институт друштвених наука, Београд, 2008.
  9. Невен Цветићанин, „Држава благостања као синтеза између либералних и антилибералних економско-друштвених тенденција“, у зборнику (Анти)либерализам и економија, Институт друштвених наука, 2014.
  10. Чарлс Тејлор, Болест модерног доба, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  11. Џон Ролс, Теорија правде, ЦИД-Службени лист СРЈ, Београд-Подгорица, 1998.
  12. Аlan Patten, Liberal egalitarianism and the case for supporting national culture Интернет: http://www.princeton.edu/~apatten/monistarticle.pdf, (приступљено 21/05/2014)
  13. Интернет страница организације Амитаја Еционија, Интернет: http://www.amitaietzioni.org/ (приступљено 21/05/2014)

   

периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 321.01“20“ 165-184