Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I JUGOSLAVIJA U PRVOJ POLOVINI DVADESETOG VEKA

RUSKO-SRPSKI ODNOSI 1903-1917 U KONTEKSTU DIPLOMATSKOG PRAVA I FORMIRANJA KRALJEVINE SHS

Sažetak

Rusko–srpske diplomatske odnose je početkom XX veka, pored aneksione krize 1908-1909,  obeležilo nekoliko događaja. Prvi je danas skoro zaboravljeno ubistvo ruskog konzula Ščerbina u Kosovskoj Mitrovici 1903 godine, drugi je početak Prvog svetskog rata 1914, treći je proces formiranje Kraljevine SHS od 1915 do 1917. Početkom XX veka carska ruska diplomatija je, prema ruskim diplomatskim izvorima, imala aktivnu ulogu u zaštiti Srba na severu Kosova i Metohije u vreme kada je južna srpska pokrajina bila pod okupacijom Osmanske imperije. Sličnu ulogu carska Rusija ima desetak godina kasnije, nakon Sarajevskog atentata 1914. godine. Ona aktivno štiti Srbe u Austrougarskoj što pokazuju dokumenta ruskog Ministarstva inostranih poslova. Konačno, u periodu do 1917. godine Rusija nije više samo sila zaštitnica Srba u Turskoj i Austrougarskoj, već Peterburg aktivno učestvuje u pregovorima u vezi sa formiranjem južnoslovenske države, posebno ministar Sergej Sazonov koji je bio protiv formiranja nove države sa katoličkim Hrvatima i Slovencima. U istraživanju ovog problema koristićemo normativni, komparativni i istorijski metod, kao i istaživanje u arhivima.

Ključne reči:

Reference

  • Архив Народне библиотеке Србије
  • Ямбаев М.Л. Русский консул Григорий Щербина и Старая Сербия // Родина. No 8 http://archive.is/QhqIN
  • Јовановић С., Из наше историје и књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1931
  • Крећа М., Међународно право представљања : дипломатско и конзуларно право , Правни факултет, Београд, 2012.
  • Крећа М. Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2012.
  • Кривокапић Б., Енциклопедијски речник међународних права и међународних односа , Службени гласник , Београд, 2010.
  • „Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны“: Сборник документов / Министерство иностранных дел Российской Федерации. – Тула: Аквариус, 2014.
  • Мировић Д., Русофобија код Срба 1878 -2017, Catena mundi, 2017.
  • Митић М., Дипломатија , Звод за уџбенике и наставна средства , Београд, 1999.
  • Поетика Гриргорија Божовића, Тематски зборник, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2016.
  • Зборник радова са међународног скупа „Косово и Метохија: прошлост, садашњост, будућност“, САНУ, 2007.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 341.7(470+571)(497.11)(497.13)“1903/1917“ 9-20
ç