Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

REVIZIJA DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA – DEJTON 2

Sažetak

Od momenta potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma odvija se paralelni proces „puzajuće“ revizije, čiji su inicijatori, pre svega, američki diplomatski predstavnici sa Ričardom Holbrukom na čelu, koji se, inače, smatra glavnim kreatorom ovog međunarodnog ugovora.

Holbruk je, s jedne strane, hvalio mirovni aspekt Sporazuma, a s druge strane, osporavao njegov ustavni segment sadržan u Aneksu 4, zalažući se za usvajanje „Dejtona 2“ – novog sporazuma koji bi obezbedio čvršću integraciju, tj. unitarizaciju BiH, što faktički predstavlja direktan atak na ravnopravnost konstitutivnih naroda i autonomiju entiteta.

Kontinuirani dvodecenijski angažman na faktičkoj reviziji Dejtonskog sporazuma je posledica spoznaje da se ovim međunarodno verifikovanim dokumentom definiše BiH kao nemoguća država sa malim ovlašćenjima i nefunkcionalnim institucijama. Iskoristivši vremensko razdoblje u drugoj polovini 90-ih i početkom 2000-ih, tokom koga Ruska Federacija nije mogla i nije htela da se meša u balkanske poslove, SAD i EU su se sporazumele oko „bonskih ovlašćenja“, kojima su tokom 1997. dali Visokom predstavniku međunarodne zajednice za BiH mogućnost da tumači, menja i sprovodi Ustav BiH, kao i ovlašćenja da smenjuje demokratski izabrane predstavnike naroda u entitetima, umesto da konstruktivno pomaže sprovođenje Dejtonskog sporazuma.

Proces „stabilizacije i pridruživanja“ EU je, takođe, tokom ovog vremenskog perioda obuhvatio integraciju složenih institucionalnih struktura u BiH, a nesuglasice entiteta predstavljale su dodatnu olakšavajuću okolnost za sprovođenje voluntarističke politike visokih predstavnika.

Ključne reči:

Reference

  1.      Антић Чедомир, Кецмановић Ненад, Историја Републике Српске, НИП „Недељник“,      Београд, 2016, Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, 2016.
  2.     Вудворд Сузан, Балканска трагедија: хаос и дезинтеграција након Хладног рата, Филип        Вишњић, Београд, 1997.
  3.     Гускова Јелена, Историја југословенске кризе (1990-2000), књ. 2, ИГАМ, Београд, 2003.
  4.     Хајден Роберт, Скице за подељену кућу: уставна логика југословенских сукоба, Београд, 2003.
  5.     Kasim I. Begić, Bosna i Hercegovina, od Vanceove misije do Daytonskog sporazuma,              (1991-       1996), Sarajevo, 1997.
  6.      Knaus G., Martin F., „Travails of the European Raj“, Journal of Democracy, Vol. 14, No. 3, July         2003.
  7.    Mirovni sporazum, Integralni tekst, Istorijski dokument, Regard evenement, Janvier 96, No 3, Societe GC Conseils,  Paris, 1996.
  8.  Popović Vitomir, Arbitraža za Brčko farsa vijeka, SRNA – 13. 05. 2014,             http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Popovic-Arbitraza-za-Brčko-farsa-vijeka-244472.html (sajt posećen 18. oktobra 2014).
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 341.382:342.2(497.6)"1995/2018" 65-82
ç