Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

РЕНЕСАНСНА МИСАО О ДРЖАВИ ПРИЛОГ РАЗУМЕВАЊУ ИСТОРИЈЕ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕАЛА

Сажетак

Радом настојимо указати на значај ренесансне мисли и идеја које су тада ушле у оптицај, а које ће баштинити национална идеологија. Нација се обликовала спајајући појмове који своје порекло вуку из ренесансе са правима која је обзнанила Француска револуција. Обратили смо пажњу на Макијавелија, главног политичког мислиоца ренесансе, и његово учење о државном разлогу, као и Боденово учење о суверености. Дајемо основни садржај појма суверености у времену кад је настао, као и историјске околности у којима је настао. Иако је ренесансна сувереност није значила националну сувереност, већ државну, у њој је садржан и идеал доцнијег модерног национализма.

кључне речи:

Референце

  1. Г. Ф. Александров, Историја филозофије, Загреб, Култура, 1947.
  2. Делајл Бернс, Политички идеали, Ниш, Градина,1993.
  3. Јакоб Буркхарт, Култура ренесансе у Италији, Загреб, Просвјета, 1997.
  4. Вил Дјурант, Ренесанса, Београд, Војноиздавачки завод: Народна књига, 2004.
  5. Слободан Јовановић, Макијавели, Београд, Геца Кон, 1907.
  6. Роберто Лопез, Рођење Европе, Загреб, Школска књига, 1978.
  7. Николо Макијавели, Расправе о првој декади Тита Ливија, I, 1, Изабрано дјело, Загреб, Глобус, 1985.
  8. Николо Макијавели, Владалац, Београд, Рад, 1982.
  9. Васиљ Поповић, Историја новога века: 1492–1815, Београд, Српска књижевна задруга, 2016.
  10. Љубомир Тадић, Филозофија права, Београд, Завод за уџбенике, Службени гласник, 2006.
  11. Љубомир Тадић, Наука о политици, Београд, Завод за уџбенике: Службени гласник, 2007.
  12. Алексис Де Токвил. О демократији у Америци, Сремски Карловци-Титоград, Издавачка књижарница Зорана Стојановића и др. 1990.
  13. Арнолд Тојнби, Проучавање историје, Београд: Подгорица, Службени лист СРЈ – ЦИД, 2002.
  14. Питер Турчин, Рат и Мир и Рат, Београд, ПортаЛибрис, 2006.
  15. Коста Чавошки, Макијавели, Нови Сад, Orpheus, 2008.
  16. Коста Чавошки, Увод у право, Београд, Драганић, 1999.
  17. Карл Шмит, Појам политичког – Норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари, Београд, Филип Вишњић, 2001.
  18. Хаген Шулце, Држава и нација у европској историји, Београд, Филип Вишњић, 2002.

   

периодика Политичка ревија 3/2017 УДК 321.01+316.356.4 61-77