Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РЕЛЕВАНТНОСТ МЕДИЈА У ФУНКЦИЈИ РЕАФИРМАЦИЈЕ БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У ПОЛИТИЦИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Предмет овог рада је да истражи корелативност и каузалитете између индивидуалне перцепције и свести о безбедности појединаца и националне безбедности, узимајући у обзир и опште и посебне аспекте који утичу како на појединце, тако и на националну безбедност. У овом теоријском истраживању користили смо методе анализе – структуралне и функционалне, синтезе, дескриптивни метод и нормативни метод – да правилно детерминишемо факторе који утичу на поимање свести појединаца о безбедности како би они били у стању да правилно обављају своје функције у систему и политици националне безбедности, да утврдимо значај тих фактора, и да онда, у резултатима, дамо одређене препоруке за сваки чинилац у детерминисаном ланцу одговорности у креирању и одржавању неопходног нивоа безбедносне свести. У детерминисању фактора кренули смо од утврђивања доминантне културне парадигме, која је како илустративна за дух времена и динамику људских односа, тако и оквир у коме се друштвена збивања, укључујући и безбедносна, одвијају. У оквиру промене доминантне културне парадигме описали смо специфичности и потенцијал масовних медија, најпре на општем плану, а затим и у контексту предмета рада. Како људска мотивација директно зависи од степена задовољења људских потреба, дали смо посебан осврт на постојеће теорије и улогу безбедности у њима, закључивши да потребе за безбедношћу стоје у истој равни са најбазичнијим људским потребама, Даље, утврдивши значај индивидуалне свести о безбедносној култури за све нивое безбедности, дали смо елабориранe препоруке о увођењу безбедносне културе у образовни систем Републике Србије. На крају, анализирали смо актуелну Стратегију националне безбедности Републике Србије кроз призму елемената који чине предмет овог рада.

кључне речи:

Референце

  • Bjelajac, Željko. 2017. Bezbednosna kulturaumeće življenja. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe.
  • Бјелајац, Жељко. 2019. „Релевантност интродукције безбедносне културе у образовни систем Републике Србије“. Култура полиса, год. XVI, бр. 40: 231-244.
  • Бјелајац, Жељко и Александар Филиповић. 2018. „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“. У „Утицај масовних медија на деградацију савременог друштва“, ур. Жељко Бјелајац и Александар Филиповић, посебно издање, Култура полиса: 9-21.
  • Bjelajac, Željko and Aleksandar Filipović. 2020. „Internet addiction disorder (IAD) as a paradigm of lack of security culture“. The Culture of Polis, year XVII, no. 43: 239-258.
  • Гаћиновић, Радослав. 2020. „Основне функције државе у процесу изградње система безбедности“. Политика националне безбедности, 19 (2): 277-295, https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.12
  • Деспотовић, Љубиша. 2016. „Антиномије националне (не)моћи: глобализацијски и геополитички контекст националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, год. VII, бр. 2: 27-45, https://doi.org/10.22182/pnb.22016.2
  • Драгојловић, Јоко и Младен Ћеранић. 2015. „Потребе за безбедношћу и сигурношћу у хијерархији људских потреба“. Култура полиса, год. XII, бр. 28: 291-299.
  • Kirby, Alan. 2009. Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. New York: Continuum.
  • Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press.
  • Maslow, Abraham. 1943. „A Theory of Human Motivation”. Psychological Review, 50 (4): 370-396, https://doi.org/10.1037/h0054346
  • Стојадиновић, Миша. 2020. „Урушавање демократије и рађање неоимперијалног типа грађанина“. Српска политичка мисао, 67 (1): 61-77, https://doi.org/10.22182/spm.6712020.3
  • Стојановић, Ђорђе. 2016. „Постмодернизам у друштвеним наукама: стање парадигме”. У „Постмодернизација српске науке: политика постмодерне / политика после постмодерне”, ур. Ђорђе Стојановић и Мишко Шуваковић, посебно издање, Српска политичка мисао: 5–35. https://doi.org/10.22182/spm.specijal2016.1
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2019-13.
  • Carlyle, Thomas. 1841. On Heroes, Hero-Worship, & the Heroic in History: Six Lectures; Reported, with Emendations and Additions. London: James Fraser.
  • Connor, Steven. 1989. Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of Contemporary. Oxford: Blackwell.
периодика Политика националне безбедности 1/2021 1/2021 УДК: 316.774:335.02(497.11) 149-165