Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У КОНТЕКСТУ ПРИСТУПАЊА ЕУ

Сажетак

У раду се предлажу мере за унапређење јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ, као претпоставке квалитетних и усклађених јавних политика, потпунијег остваривања и заштите слобода и права грађана, повећања конкурентности привреде, бржег развоја науке и образовања, у складу са савременим потребама и стандардима. Промене у савременом друштву су сложене, динамичне и непредвидиве. Да би јавна управа одговорила на нове изазове, неопходно је разматрати историјске приступе и искуства, савремена упоредна решења и пројектовати будућа кретања. Србија је у оквиру процеса приступања ЕУ, закључила Споразум о стабилизацији и придруживању, у великој мери спровела хармонизацију прописа са правним тековинама ЕУ, добила статус кандидата и започела преговоре по појединим поглављима. Ипак, потребно је унапредити процес утврђивања и спровођења јавних политика, ојачати капацитете, обезбедити снажну професионализацију и деполитизацију, смањити корупцију, убрзати развој е-управе, потпуније примењивати прописе. Нејединство земаља чланица и нестабилност институција ЕУ, захтевају критичко сагледавање стања и предвиђање будућих тенденција, како би се осмислила мудра политика и динамика преговарања у складу са дугорочним интересима Србије. Време пуно неизвесности захтева утемељене и смирене одлуке. У циљу заштите виталних интереса становништва, Србија би морала да избегне да учествују у све оштријим међународним конфронтацијама које, изгледа неминовно, предстоје. Болна искуства Србије из 20. века несумњиво доказују дату поставку.

кључне речи:

Референце

  1. Давинић Марко, Европски омбудсман и лоша управа, Заштитник грађана, Београд, 2013.
  2. Давинић Марко, „Појам добре управе – Између класичног и `меког` права“, Правни живот, 10/2010.
  3. Европска комисија, Извештај о напретку Србије, 2015, Internet, http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf, 15/09/2016.
  4. Извештај о системској функционалној анализи (Финална верзија нацрта), април 2015, корисници оквирног уговора 2013-Партија 7, Финансиран од стране ЕУ, Конзорцијум АЛТАИР.
  5. Миловановић Добросав, Ненадић Немања, Тодорић Владимир, Студија о унапређењу законодавног процеса у Републици Србији, ГИЗ, Београд, 2012.
  6. Миловановић Добросав, Цуцић Вук, „Нова решења Нацрта закона о општем управном поступку у контексту реформе јавне управе у Србији“, Правни живот, бр. 10, том II, 2015.
  7. Миловановић Добросав, „Регулаторна реформа и стручно усавршавање у јавној управи“, Правни живот, бр. 10, Том II, Београд, 2010.
  8. Позициони документ „Модерна држава – рационална држава: Колико, како и зашто?“, Министарство државне управе и локалне самоуправе, мај 2015.
  9. Програм оптимизације јавне управе, МДУЛС, јун 2015.
  10. Програм реформе јавних финансија 2016-2020, Министарство финансија, новембар 2015.
  11. Светска банка, Стратешки оквир за партнерство за Републику Србију за период од 2016. до 2020. фискалне године, година.
  12. Argyriades Demetrios, “Human Factor and Human Resources Development”, Winning the Needed Change: Saving Our Planet Earth, International Institute of Administrative Sciences Monographs, Volume 30, 2009.
  13. Bourgon Jocelyne, „The History and future of nation-building? Building capacity for public results“, International Review of Administrative Sciences, Vol. 76, No. 2, June 2010.
  14. Denhardt, B. Robert, Janet V. Denhardt, „The New Public Service: Serving Rather Than Steering“, Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, 2000.
  15. Dunleavy Patrick, Hood Christopher, „From Old Public Administration to New Public Management“, Public Money & Management, Vol. 14, No. 3, 1994.
  16. „European Principles for Public Administration“, SIGMA Papers, No. 27, OECD.
  17. Goldsmith Stephen, William D. Eggers, Governing by Network: The New Shape of the Public Sector, Cambridge, Mass: Ash Center and Brookings Institution Press, 2004.
  18. Hill Michael, Public Policy Process, Pearson Educaton Limited, Edinburgh Gate, Fourth Edition, 2005.
  19. Morgan Bronwen, Yeung Karen, An Introduction to Law and Education – Text and Materials, University Press, Cambridge, 2007.
  20. Robinson Мark, „From Old Public Administration to the New Public Service, Implications for Public Sector Reform in Developing Countries“, Global Centre for Public Service Excellence, UNDP, 2015, undp.org/…development/…/Singapore%20Centre/PS-Ref, 10/ 09/2016.
  21. Weber P. Edward, Khademian M. Anne, „Wicked Problems, Knowledge Challenges, and Collaborative Capacity Builders in Network Settings“, Public Administration Review, Vol. 68, No. 2, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 35.07:340.137(497.11)(4-672EU) 331-347