Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ И ИЗГРАДЊА ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

РАЗВОЈ СВОЈИНСКИХ ОДНОСА У ФУНКЦИЈИ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Сажетак

Основни циљ рада је да аргументовано покаже да целокупни развој индустријске производње и технологије неизбежно води јачању демократске државе и да развој демократског друштва није могућ без демократизације својинских односа. Закључује се: да развој индустријске технологије доноси и подруштвљавање управљања, којим се аутократска држава трансформише у демократску државу; да савремена демократизација својинских односа кроз развијање радничког акционарства, деоничарства и задругарства има за циљ да путем побољшања својинског статуса произвођача повећа њихову мотивацију која је основни чинилац економске ефикасности у свим историјским условима; да је основна претпоставка развоја демократског друштва и демократизације политичких институција Србије демократизација својинских односа која подразумева да најшири слојеви становништва управљају друштвеном репродукцијом.

кључне речи:

Референце

  1. Бувач, Драго: Анатомија јапанског успеха, Глобус, Загреб, 1982.
  2. Galbraith, John Kenneth: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1970.
  3. Drucker, F. Peter: Посткапиталистичко друштво, Грмеч – Привредни преглед, Београд, 1995.
  4. Марковић, Драган: Демократија и партократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  5. Марковић, Драган, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политич­ке студије, Београд, бр. 2/2010.
  6. Марковић, Драган: Од посредне ка непосредној демократији, Институт за политичке студије, Београд,
  7. Naisbitt, John: Megatrendovi, Globus, Zagreb, 1985.
  8. Печујлић, Мирослав: Будућност која је почела, Институт за политичке студије ФПН, Београд, 1969.
  9. Србија – политички и институционални изазови, (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  10. Schumpeter, Joseph A.: Kapitalizam, socijalizam i demokratija, Globus, Zagreb, 1981.
  11. Тмушић, Марко, „Однос државе и економије кратак теоријски осврт“, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр.4/2010.
  12. Fourier, Charles: Civilizacija i novi socijetarni svijet, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
  13. Фром, Е., Здраво друштво, Рад, Београд, 1980.
  14. Хилфердинг, Рудолф: Финансијски капитал, Култура, Београд, 1958.
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 347.23:321.7 77-92