Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РАЗЛОЗИ И ПРЕДУСЛОВИ УКЉУЧЕЊА ПАРЛАМЕНТА У ПРОЦЕС ПОМИРЕЊА

Сажетак

Парламент заузима централно место у политичком систему сваке макар формално демократске државе. Као законодавно, представничко и надзорно тело, парламент наступа као медијатор између супротстављених друштвених интереса. Већ у овој, уопштеној дефиницији, назире се његова улога у процесу решавања конфликата. Ово тело има посебан значај у постконфликтним друштвима, где представља инклузивни форум у коме се одржава национални дијалог који усмерава изградњу одрживог мира. У овом раду, аутор ће настојати да испита да ли и на који начин парламент може да буде актер у процесу помирења, с обзиром на природу ове институције и њено место у политичким и правним системима одређених држава; али и с обзиром на специфични постконфликтни контекст. Такође, кроз рад ћемо истражити и који то конкретни фактори условљавају успешну улогу парламента у процесу помирења, као и то да ли помирење уопште може бити успешно без учешћа парламента. Настојаћемо да на основу прегледа теоријских радова, али и компаративне анализе деловања различитих парламената у постконфликтном периоду, објаснимо улогу коју ова институција може имати током помирења.

кључне речи:

Референце

  1. Нај Џозеф, Како разумевати међународне сукобе, Стубови културе, Београд, 2006.
  2. Новаковић Александар, „Основне карактеристике и улога парламената у транзицији“, Политичка ревија, бр. 1/2005, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  3. Одлука председника СРЈ о оснивању Комисије за истину и помирење, Службени лист СРЈ бр. 15/2001.
  4. Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини, 1995.
  5. Сартори Ђовани, Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд, 2003.
  6. Хејнер Присила, Неизрециве истине, Самиздат Б92, Београд, 2003.
  7. Bar-Siman-Tov Yaаcov, „Dialectics between Stable Peace and Reconciliation“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004, стр. 61-80.
  8. Benomar Jamal, Constitution-Making and Peace-Building: Lessons Learned from Constitution-Making Processes of Post-Conflict Countries, UNDP, 2003.
  9. Correlates of War, Internet, http://www.correlatesofwar.org/, 15/08/2016.
  10. Department of Peace and Conflict Research, Uppsala Universitet, Internet, http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/, 15/08/2016.
  11. Freeman Mark, Making reconciliation work: the role of parliaments, IDEA, Stockholm, 2005.
  12. Habasch Rima, The Role of Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations – Comparative Study of Five Arab Countries, UNDP, 2005.
  13. Hermann Tamar, „Reconciliation: Reflections on the Theoretical and Practical Utility of the Term“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004, стр. 39-60.
  14. Kriesberg Louis, „Comparing Reconciliation Actions within and between Countries“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004, стр. 81-110.
  15. Mainwaring Scott, Shugart Matthew S., „Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal“, Comparative Politics, Vol. 29, No. 4, 1997, стр. 449-471.
  16. Maoz Ifat, „Social-Cognitive Mechanisms in Reconciliation“, in Bar-Siman-Tov, Yaacov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation, Oxford University Press, New York, 2004, стр. 225-238.
  17. Miall Hugh, Ramsbotham Olivier; Woodhouse, Tom; Contemporary Conflict Resolution, Polity Press, Cambridge, 1999.
  18. Mudge Dirk, „The art of compromise: Constitution-making in Namibia“, in: Boesl, Anton; Horn, Nico; du Pisani, Andre (eds.), Constitutional Democracy in Namibia: A critical analysis after two decades, Konrad Adenauer Foundation, Windhoek, 2010, стр. 119-145.
  19. Norris Pippa, „Ballots not Bullets: testing consociational theories of ethnic conflict, electoral systems and democratization“, in Reynolds, Andrew (ed.), The Architecture of Democracy, Oxford University Press, Oxford, 2002, стр. 206-247.
  20. Ojanen Julia, Parliament as an Instrument for Peace, AWEPA, 2001.
  21. Reynolds Andrew, Electoral systems and the protection and participation of minorities, Minority Rights Group International, London, 2006.
  22. Security Council of the United Nations, Resolution 425 (1978), 19 March 1978.
  23. Smilov Daniel, Kolarova Rumyana; Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations – Lessons learned from Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, UNDP, 2005.
  24. Smith Dan, The State of the Middle East: An Atlas of Conflict and Resolution, Myriad, London, 2006.
  25. Teokarevic Jovan, Strengthening parliaments to better manage conflict and post-conflict situations – An analysis of the Serbian Parliament and the Federal Yugoslav Parliament in the Kosovo crisis, UNDP, 2005.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 327.56:328 419-434