Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ

РАЗЛИЧИТИ ИДЕЈНИ ПРИСТУПИ ФЕНОМЕНУ ПАТРИОТИЗМА

Сажетак

Рад анализира различите коицептуализације феномена патриотизма. Аутор покушава да идентификује елементе који одређују патриотизам, однос између ексклузивног и инклузивног у разумевању патриотизма, однос између универзалистичких и партикуларистичких димензија као граница патриотизма, те да анализира његове екстремне позиције (шовинизам или џингоизам), и утврди његову место у оквиру функционисања модерних демократских система. Рад се закључује подржавањем идеје космополитског патриотизма, где je локално инструмент за реализацију универзалног, ситуацију која се може окарактерисати као „пристрасни космополитанизам“.

кључне речи:

Референце

  1. Adorno, W., Frenkel-Brunswik, E, Levinson, D. J., и Sanford, R. N. The authoritarian personality. Harper, New York, 1950.
  2. Appiah, K. A. The Ethics of Identitiy. Princeton University Press, Princeton, 2005.
  3. Appiah, K. A. „Cosmopolitan Patriots.“ у Cohen, J. (ур.) . For Love of Country? Beacon Press, Boston, 1996, стр. 21-29.
  4. Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Verso, London, [1983] 2006. Appiah, A. The ethics of identity. Princeton University Press, Princeton, 2005.
  5. Bar-Tal, и Staub, E. „Patriotism: Its Scope and Mea­ning.“ у Bar-Tal, D. и Staub, E. (ур.) Patriotism in the life of individuals and nations. Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1997, стр. 1-19.
  6. Bar-Tal, „The monopolization of patriotism.“ y Bar-Tal, D. и Staub, E. (ур.) Patriotism in the life of individuals andnations. Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1997, стр. 246-270.
  7. Ben-Porath, S. „Civic virtue out of necessity: patriotism and democratic education.“ Theory and Research in Educa­tion, 2007, 5(1), стр. 41-59.
  8. Berns, Making patriots. The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
  9. Blum, L. „Best traditions patriotism: A commentary on Miller, Wingo and Ben-Porath.“ Theory and Research in Education, 5(1), 2007, стр. 61-68.
  10. Cohen, J. (ур.). For Love of Country? Beacon Press, Bo­ston, 1996.
  11. Gallie, W. B. Philosophers of Peace and War: Kant, Clau­sewitz, Marx, Engels and Tolstoy. Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
  12. Gutmann, A. „Democratic Citizenship.“ у Cohen, J. (ур.). For Love of Country? Beacon Press, Boston, 1996, стр. 66-72.
  13. Gutmann, A. Democratic Education. Princeton University Press, Princeton, 1999.
  14. Habermas, J. Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy. Massachu­setts Institute of Technology Press, Cambridge, 1996.
  15. Habermas, J. „The European Nation State: On the Past and Future of Sovereignty and Citizenship.“ Public Culture, 10(2), 1998, стр. 397-416.
  16. Habermas, J. The Postnational Constellation. The MIT Press, Cambridge, 2001,
  17. Huntington, P. Who Are We: The Challenges to America’s National Identity. Simon & Schuster, New York, 2004.
  18. Kateb, G. Patriotism and other mistakes. Yale University Press, New Haven, 2006.
  19. Keller, S. „Patriotism as bad faith.“ Ethics, 115(3), 2005, стр. 563-592.
  20. Keller, S. The Limits of Loyalty. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  21. Kleinig, J. „Patriotic “ у Primoratz, I. и Pavkovic, A. (ур.) Patriotism: Philosophical and Political Perspec­tives. Ashgate, Aldershot, 2008, стр. 37-55.
  22. Lewis, C. S. The Four Loves. Harcourt Brace, New York, 1960.
  23. MacIntyre, A. „Is Patriotism a Virtue?“ у Primoratz, I. (ур.) Humanity Books, Amherst, 2002, стр. 43­-59.
  24. Mazzini, G. „On the Duties of Man.“ у Recchia, S. и Urbinati, N. (ур.) A Cosmopolitanism of Nations: Guiseppe Mazzini ’s Writings on Democracy, Nation Building, and International Relations. Princeton University Press, Princeton, 2009, стр. 80-109.
  25. Miller, D., Coleman, J., Connolly, W. и Ryan, (ур.) Blac­kwell Encyclopedia of Political Thought. Blackwell, Ox­ford, 1987.
  26. Muller, J. Constitutional patriotism. Princeton University Press, Princeton, 2007.
  27. Nathanson, S. „In Defense of Moderate Patriotism.“ Ethics, 99(3), 1989, стр. 535-552.
  28. Nussbaum, C. „Patriotism and cosmopolitanism.“ у Co­hen, J. (ур.) For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996. стр. 3-21.
  29. Primoratz, I. „Patriotism and Morality: Mapping the Ter­rain.“ у Primoratz, I. и Pavkovic, (ур.) Patriotism: Philosophical and Political Perspectives. Ashgate, Al­dershot, 2007, стр. 17-37.
  30. Primoratz, I. и Pavkovic, (ур.) Patriotism: Philosophical and Political Perspectives. Ashgate, Aldershot, 2007.
  31. Recchia, S. и Urbinati, N. (ур.) A Cosmopolitanism of Nati­ons: Giuseppe Mazzini’s writings on democracy, nation building, and international relations. Princeton Univer­sity Press, Princeton, 2009.
  32. Seglow, J. „Associative Duties and Global Justice.“ Journal of Moral Philosophy, 7, 2010, стр. 54-73.
  33. Somerville, J. „Patriotism and War”, Ethics, 91(4), 1981, стр. 568-578.
  34. Tamir, Liberal Nationalism. Princeton University Press, Princeton, 1993.
  35. Стојановић, Ђ. „Однос етике и политике: од реалистичког ка пост-структуралистичком приступу пробле­му.“ Српска политичка мисао, 30(4), 2010., стр. 11-28.
  36. Schatz, T., Staub, E. и Lavine, H. „On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patri­otism.“ Political Psychology, 20(1), 1999, стр. 151-174.
  37. Scheffler, S. Boundaries and Allegiances: Problems of Ju­stice and Responsibility in Liberal Thought. Oxford Uni­versity Press, New York, 2001.
  38. Tamir, Y. Liberal nationalism. Princeton University Press, Princeton, 1993.
  39. Tan, K. Justice without Borders: Cosmopolitanism, Nati­onalism, and Patriotism. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  40. Taylor, C. Philosophical Arguments. Harvard University Press, Cambridge, 1995.
  41. Taylor, C. „Why Democracy Needs Patriotism.“ у Cohen, J. (ур.) . For Love of Country? Beacon Press, Boston, 1996, стр. 119-122.
  42. Tolstoy, L. N. Tolstoy’s Writings on Civil Disobedience and Nonviolence. New American Library, New York, 1968.
  43. Turner, B. „Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patri­otism.“ Theory, Culture & Society, 19(1-2), 2002, стр. 45-53.
  44. Turner, B. „Democracy in One Country? Reflections on Pa­triotism, Politics and Pragmatism.“ European Journal of Social Theory, 7(3), 2004, стр. 275-289.
  45. Viroli, M. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Clarendon Press, Oxford, 1995.
периодика Национални интерес 1/2012 УДК 172.15+323.1 55-77