Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ДРЖАВА И ДРУШТВО

РАЗЛИЧИТИ ТЕОРЕТСКИ ПРИСТУПИ КОНЦЕПТУ ГЛОБАЛНОГ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Сажетак

Овај рад критички разматра различите теоретске приступе феномену глобалног цивилног друштва. То је начин да се формулише односни мета-аналитички ниво и прецизније дефинише генерални идејни простор дискурса глобалног цивилног друштва. Примарна аналитичка интенција је идентификовање специфичних концептуалних димензија односа између цивилног друштва и процеса глобализације. У складу са тим, рад истражује и композицију глобалног цивилног друштва, актуелне институције, организације и праксу глобалног грађанског друштва, те проблеме глобалног грађанства повезане са проблемима инклузије и ексклузије. Рад се закључује дискусијом о еманципаторском потенцијалу глобалног грађанског друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Amoore, L. и Langley, P. „Ambiguities of global civil society”, Review of Interna­tional Studies, 30, 2004, стр. 89-110.
  2. Anheier, Н., Glasius, M. и Kaldor, M. (ed.) Global Civil Society 2001. Oxford University Press, Oxford, 2001.
  3. Archibugi, D. The Global Commonwealth of Citizens: Toward Cosmopolitan De­mocracy. Princeton University Press, Princeton, 2008.
  4. Baker, G. и Chandler, D. (ed.) Global Civil Society: Contested Futures. Routledge, London, 2005.
  5. Brown, C. „Cosmopolitanism, World Citizenship and Global Civil Society”, Cri­tical Review of International Social and Political Philosophy, 3(1), 2000, стр. 7-26.
  6. Cohen, J. и Arato A. Civil society and Political theory. MIT Press, Cambridge, 1992.
  7. Chandhoke, N. State and Civil Society: Explorations in Political Theory. Sage Publications India Ltd., New Delhi, 1995.
  8. Ehrenburg, Civil Society: The Critical History of an Idea. New York University Press, New York,1999.
  9. Falk, R. A. On Humane Governance: Towards a New Global Politics. Polity Press, Cambridge, 1995.
  10. Glasius, М., Kaldor, M. и Anheier, H. (ed.) Global Civil Society 2002. Oxford University Press, Oxford, 2002.
  11. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks I/II. Lawrence and Wishart, London, 1971.
  12. Habermas, Ј. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Polity Press, Cambridge, 1996.
  13. Hall, J. A. (ed.) Civil Society: Theory, History, Comparison. Polity Press, Cam­bridge, 1995.
  14. Havel, V. Power of Powerless. Hutchinson, London, 1985.
  15. Held, D. и Archibugi, D. (ed.) Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order. Polity Press, Cambridge, 1995.
  16. Held, D., McGrew, А., Goldblatt, D. и Perraton, J. Global Transformations. Politics, Economic, and Culture. Stanford University Press, Stanford, 1999.
  17. Held, D. „At the Global Crossroads: The End of the Washington Consensus and the Rise of Global Social Democracy?“, Globalizations, 2(1), 2005, стр. 95-113.
  18. Hirst, P. и Thomson, G. Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. Polity Press, Cambridge, 1996.
  19. Hirst, P. и Thomson, G. „The Future of Globalization”, Cooperation and Conflict, 37(3), 2002, стр. 247-265.
  20. Kaldor, M. „Transnational Civil Society“ у Dunne, T. и Wheeler, N. J. (ed.) Human Rights in Global Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 1999. стр. 195-213.
  21. Kaldor, M. Global Civil Society: An Answer to War, Polity Press, Cambridge, 2003.
  22. Kaldor, M. Anheier, H. и Glasius, M. (ed.) Global civil society 2003. Oxford Uni­versity Press, Oxford, 2003.
  23. Kaldor, M. „The idea of global civil society“, International Affairs, 79(3), 2003, str. 583-593.
  24. Калдор, М. Нови и стари ратови: организовано насиље у глобализованој ери. Београдски круг, Београд, 2005.
  25. Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. Verso, London,
  26. Keane, J. Global Civil Society? Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  27. Keane, J. „Eleven Theses on Markets and Civil Society“, Journal of Civil Society, 1(1), 2005, стр. 25-34.
  28. Klein, N. Fences and Windows: Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate. Flamingo, London, 2002.
  29. Laxer, G. i Halperin, S. (ur.) Global Civil Society and Its Limits. Palgrave Macmil­lan, London, 2003.
  30. Salamon, L. M. „The Rise of the Nonprofit Sector“, Foreign Affairs, 73 (4), 1994, стр. 109-122.
  31. Павловић, В. Цивилно друштво и демократија. Факултет политичких наука, Београд, 2004.
  32. Meyer, J. W., Boli, Ј., Thomas, G. M. и Ramirez F. O. „World Society and the Na­tion State”, American Journal of Sociology 103(1), 1997, 144-181.
  33. Parsons, T. The System of Modern Societes. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1971.
  34. Price, R. „Transnational Civil Society and Advocacy in World Politics”, World Politics, 55, 2003, стр. 579-606.
  35. Rosenblum, N. i Post, R. (ed.) Civil Society and Government. Princeton University Press, Princeton, 2002.
  36. Salamon, L. M. „The Rise of the Nonprofit Sector”, Foreign Affairs, 73 (4), 1994, стр. 109-123.
  37. Seligman, A. B. The Idea of Civil Society. Princeton University Press, Princeton, 1992.
  38. Sinclair, J. (ed.) Global Governance: Critical Concepts in Political Science. Routledge, London, 2003.
  39. Scholte, J. A. Globalization: A Critical Introduction. Palgrave Macmillan, Houndmills, 2000.
  40. Scholte, J. „A. Global Civil Society”, у Woods, N. (ed.): The Political Economy of Globalization. Macmillan Press, London, 2000, стр. 173-201.
  41. Vig, Z. „Solidarity Rights Universality and Diversities”, Право и политика, 1(1), 2008, стр. 43-59.
  42. Walzer, M (ed.) Toward a Global Civil Society. Berghahn Books, Providence, 1995.
  43. Wapner, P. „The Normative Promise of Nonstate Actors: A Theoretical Account of Global Civil Society”, у Wapner P. i Ruiz, L. E. (ed.) Principled World Politics: The Challenge of Normative International Relations, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2000, стр. 261-275.
  44. Warren, M. E. Democracy and Association. Princeton University Press, Princeton, 2001
  45. Woods, N. (ed.) The Political Economy of Globalization. Macmillan Press, Lon­don, 200.
  46. Young, I. M. Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press, Princeton, 1990.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 321.011.5 53-82