Изабери језик:
Тема броја

ВОЈСКА, ВОЈНИ ОДНОСИ, ОБЛИЦИ СУКОБА

РАТ И МЕДИЈИ – ПОВЕЗАНОСТ, УСЛОВЉЕНОСТ И ЕВОЛУЦИЈА ФЕНОМЕНА

Сажетак

У раду је, са ослонцем на анализу литературе, синтетизован преглед развоја физиономије утицаја медија на становништво у погледу односа према оружаним сукобима, конкретније ратовању. Праћење узајамне везе медија и рата раду ослања се на неколико кључних момента у историји оба феномена, започиње са Француском револуцијом а завршава са Првим заливским ратом. Рад приказује садржајне, организационе и нармативне промене, са освртима на кључне политичке и социолошке феномене који су утицали на еволуцију медија у односу на рат. Рад се садржајно и аналитички зауставља на почетку деведесетих година прошлог века, као прекретници савремених еволутивних прoцеса како рата, тако и медија. Рад тежи да допринесе разумевању условљености медија и ратовања, као и идентификацији одређених универзалних аспеката који су резултат историјког развоја оба појма, посебно са аспекта актуелних дешавања у савременом друштву.

кључне речи:

Референце

  • Митровић, Мирослав. 2019. Детерминанте стратешке комуникације од значаја за националну одбрану и безбедност. Зборник матице српске за друштвене науке. LXX(170): 179–194.
  • Митровић, Мирослав (2018а). Јавна дипломатија у парадигми хибридног концепта сукоба. Војно дело 2/2018, 309-325.
  • Митровић, Mирослав. 2018(б). Допринос разумевању јавног мнења – моделовање управљања и предвиђања реакција. У тематском зборнику Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба. 195 – 213. Београд: Институт за стратегијска истраживања.
  • Митровић, Mирослав 2017. Потенцијали утицаја интересних група на спољну политику САД – случај „Косово“. Зборник Матице српске за друштвене науке. 163: 413-428.
  • Перић. Ненад., Красуља, Невена., Гујаница Ивана, Медијске, ПР и бренд тенденције, друго, допуњено издање, Synopsis и Чигоја штампа, Београд, 2011., Уводна реч.
  • Перић, Ненад. 2010. Односи са јавношћу и кризни ПР са погледом на ВС, Војно дело.  LXII(2): 317-330.
  • Перић, Ненад. 2008. Медијска политика, информисање јавности, масовно комуницирање и пропаганда као средства међународне политике и идеологије. Национални интерес, IV(4): 169-182.
  • Arlen, Michael. 1982. Living-Room War. New York: Penguin Books.
  • Aron, Raymond. 1962. Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann-Lévy.
  • Axelrod, Alan. 2009. Selling the Great War – The Making of American Propaganda. New York: Palgrave Mamillan.
  • Bahador, Babak. 200). The CNN Effect in Action-How the News Media Pushed the West Toward War in Kosovo. New York: Palgrave Macmillan
  • Becker, Frank. 2001. Bilder von Krieg und Nation. Die Einigungskriege in der bürgerlichen Öff entlichkeit Deutschlands 1864–1913. München: Oldenbourg.
  • Becker, Frank. 2006. „Deutschland im Krieg von 1870–71 oder die mediale Inszenierung der nationalen Einheit“. In Augenzeugen. Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21.Jahrhundert. Ute Daniel (ed.), 68–86. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  • Berrington, Eileen and Jemphrey, Ann. 2003. „Pressures on the Press. Reflections on Reporting Tragedy“. Journalism 4(2): 225–48.
  • Buschmann, Nikolaus. 2001. „Moderne Versimpelung des Krieges. Kriegsberichterstattung und öff entliche Kriegsdeutung an der Schwelle zum Zeitalter der Massenkommunikation (1850–1870)“. In Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der Französischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg. Buschmann, Nikolaus and Horst Carl (eds), 97-123. Paderborn: Schöningh.
  • Butler, Michael. 2012. Selling a ‘Just’ War-Framing, Legitimacy, and US Military Intervention. Berlin: Springer.
  • Farrar, Martin. 1998. News from the Front. War Correspondents on the Western Front, 1914–18. Stroud, Gloucestershire: Sutton Publishing.
  • Habermas, Jürgen. 1991. Der Golf-Krieg als Katalysator einer neuen deutschen Normalität. In Vergangenheit als Zukunft. Habermas Jürgen (ed.), 10-44. Zürich: Pendo.
  • Lakoff, George. 1991. Metaphor and War. The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf. Viet Nam Generation Journal Online 3(3): 1-24.
  • Lazzarich, Diego. 2013. „Discourses of War In Seethaler“. In: Selling War – The Role of the Mass Media in Hostile Conflicts from World War I to the ‘War on Terror’. Josef; Karmasin, Matthias; Melischek, Gabriele and Wöhlert, Romy (eds.), 39-54. Bristol: Intellect.
  • Lind, William. 2004. „Understanding Fourth Generation of War“. Military Review, September-October: 12-16.
  • Lind, William., Nightengale, Keith., Schmitt, John., Sutton, Joseph. and Wilso, Gary. 1989. „The Changing Face of War, Into the Four Generation“. Marine Corps Gazette, October: 22-26.
  • Lindner-Wirsching, Almut. 2006. „Patrioten im Pool. Deutsche und französische Kriegsberichterstatter im Ersten Weltkrieg“. In Augenzeugen. Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21. Jahrhundert. Ute Daniel (ed.), 113-140. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
  • Losurdo, Domenico. 2001. Heidegger and the Ideology of War. Community, Death, and the West. Amherst, NY: Humanity Books.
  • Ludendorff, Erich. 1935. Der totale Krieg. München: Ludendorffs.
  • Marinetti, Filippo. 1909. „Manifesto del Futurismo“. Le Figaro, February 20.  https://www.facebook.com/FondazioneMemmoArteContemporanea/photos/on-february-20-1909-le-figaro-published-the-manifesto-del-futurismo-written-by-f/1220301114788050/
  • McEnaney, Laura. 2000. Civil Defense Begins at Home. Militarization Meets Everyday Life in the Fifties. Oxford: Princeton University Press.
  • McLuhan, Marshall. 1968. War and Peace in Global Village. New York: Bantam.
  • Mosse, George. 1990. Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars. New York: Oxford University Press.
  • Mruck, Tanja. 2004. Propaganda und Öff entlichkeit im Ersten Weltkrieg. Aachen: Shaker.
  • Pach, Chester. 2010. “We Need to Get a Better Story to the American People”. In Osgood, Kenneth., Frank, Andrew. and Halberstam, David. (ed.) Selling war in a media age: the presidency and public opinion in the American century. Gainesville: University Press of Florida.
  • Papini, Giovanni. 1919. L’esperienza futurista. Firenze: Vallecchi.
  • Robinson, Piers. 2002. The CNN effect – The myth of news, foreign policy and intervention. London: Routledge.
  • Seib, Philip. 2002. Going Live-Getting the News Right in a Real-Time, Online World. Lanham, MD: Rowman & Littlefields.
  • Seib, Philip. 2013. „Delivering War to the Public: Shaping the Public Sphere“. In Selling War – The Role of the Mass Media in Hostile Conflicts from World War I to the ‘War on Terror’. Seethaler, Josef., Karmasin., Matthias., Melischek, Gabriele and Wöhlert, Romy (eds.), Bristol: Intellect.
  • Stauber, Reinhard. 2013. „European Examples from the Seven Years’ War to the World War I“. In Selling War – The Role of the Mass Media in Hostile Conflicts from World War I to the ‘War on Terror’. Seethaler, Josef., Karmasin, Matthias., Melischek, Gabriele. and Wöhlert, Romy. (еds), 19-35. Bristol: Intellect.
  • Walzer, Michael (2004). Arguing About War. New Haven, CT; London: Yale University Press.
  • Wildmeister, Birgit. 1998. Die Bilderwelt der ‘Gartenlaube’. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des bürgerlichen Lebens in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts. Würzburg: Bayer. Blätter für Volkskunde.
  • Wilke, Jürgen. 2007. Presseanweisungen im zwanzigsten Jahrhundert. Erster Weltkrieg, Drittes Reich, DDR. Köln: Böhlau.
  • Wolfe, Wojtek. 2008. Winning the war of words. Westport, Connecticut & London: Praeger security international.
периодика Национални интерес 2/2021 2/2021 УДК 355.4:316.774 85-104