Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПСЕУДОМОРФОЗА ЕЛИТА: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД

Сажетак

Постоцијалистичка транзиција источноевропских земаља две деценије je протицала у преузимању западног неолибералног културног обрасца и друштвеној трансформа­цији у складу са њим, по принципу одозго на доле, од елита према народу. Она је довела, у различитом степену и са различитим последицама, до друштвене псеудоморфозе до културноисторијске појаве када се један културни образац, његове форме и дискурси „неприродно“ накалеме на други културно-историјски тип и његово наслеђе, потисну његов развој, стварајући вештачке друштвене форме, отуђење на линији елита-народ, водећи ка клијентилистичкој стагнацији друштва у којој постоји дубоко неразумевање и „кул­турни рат“ на релацији „доминантних мањина“ и обесправљог „унутрашњег пролетеријата“ (Тојнби). Рад стога дaje историјски преглед типичних псеудофоморфоза елита и њиховог сукоба са народом, од античких времена преко компра­дорског феномена у периоду колонијалних освајања све до, за постсоцијалистичку анализу кључног, „руског случаја“ и осталих случаја псеудоморфоза под руководством елита са намерама модернизацијских стремљења (кемалистичка Турска, шахов Иран итд.) као и њима супротних примера, како би се кроз овај преглед уочиле основне историјске тенденције „културног рама“, друштвених поларизација и сукоба као последица културних промена у њиховом вишелинијском развојном току.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, Криза демократије и транснационалне елите, Филозофеме, Нови Сад, 2006.
  2. Baum Rainer, “Authority and Identity: The Invariance Hypothesis II”, Zeitschrift fur Soziologie, 6, oct. 1977.
  3. Ботомор Томас, Елите и друштво, Медитеран, Нови Сад, 2008.
  4. Живанов Сава, Пад руског царства, Нолит, Београд, 2007.
  5. Књиге Макавејске (у преводу Атанасија Јефтића), Ви­дослов Тврдошки, Требиње, 2002
  6. Khaldun Ibn, Muqaddimah: An Introduction to History, Pantheon books, New York, 1958
  7. Латинска Америка: неразвијеност u револуција (прир. Љубомир Палигорић), Просвета, Београд, 1983.
  8. Леш Кристофер, Побуна елита, Светови, Нови Сад, 1996.
  9. Clark Kerr, John Dunlop, Frederick Harrison, Charles Myers, Industrialism and Industrial Man, glava 3, “The Industrial Elites and their Strategies”, Harvard Univer­sity Press, Cambridge, 1960.
  10. Панарин Александар, Россия в циклах мировоий исто­рии, Издательство московского универзитета, Мо­сква, 1999.
  11. Танасковић Дарко, Неоосманизам, повратак Турске на Балкан, Службени гласник, Београд, 2010.
  12. Тојнби Арнолд, Проучавања историје, ЦИД, Подгори­ца, 2002.
  13. Трубецкој Николај, Европа и човечанство, Логос, Бео­град, 2004.
  14. Трубецкој Николај, Наслеђе Џингис Кана, Бримо, Београд, 2002.
  15. Турчин Питер, Рат и мир и рат, Порталибрис, Чачак, 2006.
  16. Хантинтон Семјуел, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, ЦИД, Подгорица, 1998.
  17. Higley, John and Michael Burton, 1989, “The Elite Vari­able in Democratic Transitions and Breakdowns.” Ame­rican Sociological Review 54:17-32.
  18. Cammack Paul, „A Critical Assessment of the New Elite Paradigm“, American Sociological Review, 55, No. 3 (Jun, 1990)
  19. Швајцер Герхард, Иран, Размеђа истока и запада, Ме­тафизика, Београд, 2006.
  20. Шпенглер Освалд, Пропаст Запада, Кристали, Београд, 1990.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.344.42(091) 11-50