Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И НЕОЛИБЕРАЛНИ МОДЕЛИ

ПРОЦЕСУАЛНИ ЗАОКРЕТ У ГРАНИЧНИМ СТУДИЈАМА

Сажетак

Студије граница, као и студије простора, су повратиле важност на глобалној академско-научној сцени и данас важе за једну од најатрактивнијих истраживачких области. Овај рад ће пропитати оне димензије разумевања граница, које их не перципира као статичне линије и режиме државне моћи, већ ће се фокусирати на дисперзију, пролиферацију и репрезентацију граничних модуса, функција и последица унутар различитих контекста и преко различито манифестованих/искодираних друштвених, културних и политичких активности, то јест, граничних пракси. Другим речима, рад ће се бавити дискурзивним импликацијама инверзије концепта граница са концептом разграничавајућег процеса (b/ordering).

кључне речи:

Референце

  • Abbott Andrew, “Things of boundaries”, Social Research, 62(4)/1995, стр. 857–882.
  • Abrahamsson Christian, “On the genealogy of Lebensraum”, Geographica Helvetica, 68(1)/2013, стр. 37–44.
  • Balibar Etienne, “What is a Border?”, in: Politics and the Other Scene (ed. Etienne Balibar), Verso, London, 2002, стр. 75–87.
  • Balibar Etienne, “ “The Borders of Europe” in: Politics and the Other Scene (ed. Etienne Balibar). Verso, London, 2002, стр. 87–104.
  • Bаschlin Elisabeth, Sidati Mohamed, “Western Sahara- Territoriality, Border Conceptions and Border Realities”, in: The Ashgate Research Companion to Border Studies (ed. Doris Wastl-Walter), Ashgate, Burlington, 2011, стр. 549–566.
  • Bauman Zygmunt, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000.
  • Bauman Zygmunt, Lyon David, Liquid Surveillance: A Conversation, Polity Press, Cambridge, 2013.
  • Bellezza Giuliano, “On Borders: From Ancient to Postmodern Times”, ISPRS/IGU/ICA Joint Workshop on Borderlands Modelling and Understanding for Global Sustainability 2013, 5-6 December 2013, Beijing, China, стр. 1–7/2013, Internet, https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-4-W3/1/2013/isprsarchives-XL-4-W3-1-2013.pdf, 10/07/2017.
  • Bigo Didier, “The Möbius Ribbon of Internal and External Security(ies)”, in: Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory (eds. Mathias Albert, Yosef Lapid, David Jacobson). University of Minnesota Press, Minneapolis, 2001, стр. 91–117
  • Bourdieu Pierre, “Social Space and Symbolic Power”, Sociological Theory, 7(1)/1989, стр. 14  25.
  • Brambilla Chiara, “Exploring the Critical Potential of the Borderscapes Concept”, Geopolitics, 20(1)/2015, стр. 14–34.
  • Brambilla Chiara, Laine Jussi, Scott James W., Bocchi Gianluca, “Introduction: Thinking, Mapping, Acting and Living Borders under Contemporary Globalisation”, in: Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making (eds. Chiara Brambilla, Jussi Laine, James W. Scott, Gianluca Bocchi), Ashgate, Burlington, 2015, стр. 1–13.
  • Brighenti, Andrea Mubi “On Territorology: Towards a General Science of Territory”, Theory, Culture & Society, 27(1)/2010, стр. 52–72.
  • Brown Wendy, Walled States, Waning Sovereignty, Zone Books, New York, 2010.
  • Brunet-Jailly Emmanuel, „Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective”. Geopolitics, 10(4)/2005, стр. 633–649.
  • Bucken-Knapp Gregg, Schack Michael, Houtum Henk van, “New Strands in Border research?”, in: Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe (eds. Gregg Bucken-Knapp, Michael Schack), Danish Institute of Border Region Studies, Aabenraa, 2001, стр. 227–236.
  • Busch Brigitta, Kelly-Holmes Helen, “Language Boundaries as Social, Political and Discursive Constructs”, in: Language, Discourse and Borders in the Yugoslav Successor States (eds. Brigitta Busch, Helen Kelly-Holmes), Multilingual Matters, Clevedon, 2004, стр. 1–14.
  • Cosgrove Denis, “Introduction”, in: Mappings (ed. Denis Cosgrove), Reaktion Books, London, 1999, стр. 1–24.
  • Delanty Gerard, Rumford Chris, Rethinking Europе: Social Theory and the Implications of Europeanization, Routledge, London, 2005.
  • Diener Alexander C., Hagen Joshua, Borders: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2012.
  • Dijk Henk van, “State Borders in Geography and History”, in: Nationalising and Denationalising European Border Regions, 1800–2000: Views from Geography and History (eds. Hans Knippenberg, Jan Markusse), Springer, Dordrecht, 1999, стр. 21–39.
  • Dodge Martin, Kitchin Rob, Mapping Cyberspace, Routledge, London, 2001.
  • Featherstone Mike, Lash Scott, “Globalization, Modernity and the Spatialization of Social Theory: An Introduction”, in: Global Modernities (eds. Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson), Sage Publications, London, 1995, стр. 1–24.
  • Foucault Michel, “Of Other Spaces”, in: Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society (eds. Michiel Dehaene, Lieven De Cauter), Routledge, New York, 2008 [1967], стр. 13–29.
  • Foucher Michel, “The Geopolitics of European frontiers”, in: The Frontiers of Europe (eds. Malcolm Anderson, Eberhard Bort). Pinter, London, 1998, стр. 235–251.
  • Gregory Derek, Geographical Imaginations, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1994.
  • Hartshorne Richard, “Suggestions on the Terminology of Political Boundaries”, Annals of the Association of American Geographers, 26(1)/1936, стр. 56–57.
  • Harvey David, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1990.
  • Harvey David, “Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination”, Annals of the Association of American Geographers, 80(3)/1990, стр. 418–434.
  • Houtum Henk van, “The Janus-face : On the Ontology of Borders and B/ordering”, Simulacrum. Kwartaalblad van het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, 18(2/3)/2010, стр. 124–128.
  • Houtum Henk van, “The Mask of the Border”, in: The Ashgate Research Companion to Border Studies (ed. Doris Wastl-Walter), Ashgate, Burlington, 2011, стр. 49–63.
  • Houtum Henk van, Naerssen Ton van, “Bordering, Ordering and Othering”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 93(2)/2002, стр. 125–136.
  • Houtum Henk van, Kramsch Olivier, Zierhofer Wolfgang, “Prologue: B/ordering Space”, in: B/ordering Space (eds. Henk van Houtum, Olivier Kramsch, Wolfgang Zierhofer), Ashgate, Burlington, 2005, стр. 1–17.
  • Jenkins Richard, “Disenchantment, Enchantment and Re-Enchantment: Max Weber at the Millennium”, Max Weber Studies, 1(1)/2000, стр. 11–32.
  • Johnson Corey, Jones Reece, Paasi Anssi, Amoore Louise, Mountz Alison, Salter Mark, Rumford Chris, “Interventions on Rethinking ‘the Border’ in Border Studies”, Political Geography, 30(2)/2011, стр. 61–69.
  • Jones Reece “Categories, Borders and Boundaries”, Progress in Human Geography, 33(2)/2009, стр. 174–189.
  • Kolossov Vladimir, “Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches”, Geopolitics, 10(4)/2005, стр. 606–632.
  • Lakoff George, Johnsen Mark, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago, 1980.
  • Lamont Michеle, Molnar Virаg, “The Study of Boundaries in the Social Sciences”, Annual Review of Sociology, 28/2002, стр. 167–195.
  • Massey Doreen, Space, Place and Gender, University of Minnesota Press. Minnesota, 1994.
  • Mignolo Walter D., “The Many Faces of Cosmo-Polis: Border Thinking and Critical Cosmopolitanism”, Public Culture, 12(3)/2000, стр. 721–748.
  • Megoran Nick, “Rethinking the Study of International Boundaries: A Biography of the Kyrgyzstan–Uzbekistan boundary”, Annals of the Association of American Geographers, 102(2)/2012, стр. 464–481.
  • Mezzadra Sandro, Neilson Brett, Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Duke University Press, Durham, 2013.
  • Nail Thomas, “The Crossroads of Power: Michel Foucault and the US/Mexico Border Wall”, Foucault Studies, 15/2013, стр. 110–128.
  • Newman David, “The Lines that Continue to Separate Us: Borders in our ‘Borderless’ World”, Progress in Human Geography, 30(2)/2006, стр. 143–161.
  • Newman David, “Contemporary Research Agendas in Border Studies: An Overview”, in: The Ashgate Research Companion to Border Studies (ed. Doris Wastl-Walter), Ashgate, Burlington, 2011, стр. 33–49.
  • Newman David, “Revisiting good fences and neighbours in a postmodern world after twenty years: theoretical reflections on the state of contemporary border studies”, Nordia Geographical Publications, 44(4)/2015, стр. 13–19.
  • Newman David, Paasi Anssi ,“Fences and neighbours in the postmodern world: boundary narratives in political geography”, Progress in Human Geography, 22(2)/1998, стр. 186–207.
  • Novak Paolo, “Back to Borders”, Critical Sociology, 2016 (online издање), стр. 1–18, http://dx.doi.org/10.1177/0896920516644034.
  • O’Dowd Liam, “From a borderless world to a world of borders: bringing history back in”, Environment and Planning D: Society and Space, 28(6)/2010, стр. 1031–1050.
  • О’Tuathail Gearoid, Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, Routledge, London, 1996.
  • Parker Noel, Adler-Nissen Rebecca, “Picking and Choosing the ‘Sovereign’ Border: A Theory of Changing State Bordering Practices”, Geopolitics, 17(4)/2012, стр. 773–796.
  • Parker Noel, Vaughan-Williams Nick, “Critical Border Studies: Broadening and Deepening the ‘Lines in the Sand’ Agenda”, Geopolitics, 17(4)/2012, стр. 727–733.
  • Paasi Anssi, “A Border Theory: An Unattainable Dream or a Realistic Aim for Border Scholars?”, in: The Ashgate Research Companion to Border Studies (ed. Doris Wastl-Walter), Ashgate, Burlington, 2011, стр. 11–33.
  • Paasi Anssi, Prokkola Eeva-Kaisa, “Territorial Dynamics, Cross-border Work and Everyday Life in the Finnish-Swedish Border Area”, Space and Polity, 12(1)/2008, стр. 13–29.
  • Popescu Gabriel, Bordering and Ordering the Twenty-first Century: Understanding Borders, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2012.
  • Prescott Victor J. R., Triggs Gillian D., International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2008.
  • Pusterla Elia, Piccin Francesca, “The Loss of Sovereignty Control and the Illusion of Building Walls”, Journal of Borderlands Studies, 27(2)/2012, стр. 121–138.
  • Rajaram Prem Kumar, Grundy-Warr Carl, “Introduction”, in: Borderscapes: Hidden Geographies and Politics at Territory’s Edge (eds. Prem Kumar Rajaram, Carl Grundy-Warr), University of Minnesota Press, Minneapolis, 2007, стр. ix–xl.
  • Robertson Roland, “Glocalization: Time–Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in: Global Modernities (eds. Mike Featherstone, Scott Lash, Roland Robertson), Sage Publications, London, 1995, стр. 25–44.
  • Rosello Mireille, Wolfe Stephen F., “Introduction”, in: Border Aesthetics: Concepts and Intersections (eds. Johan Schimanski, Stephen F. Wolfe), Berghahn Books, New York, 2017, стр. 1–25.
  • Ross Kristin, The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988.
  • Rumford Chris, “Introduction: Theorizing Borders”, European Journal of Social Theory, 9(2)/2006, стр. 155–169.
  • Rumford Chris, Cosmopolitan Borders, Palgrave Macmillan, New York, 2014.
  • Salter Mark B., “Theory of the / : The Suture and Critical Border Studies”, Geopolitics, 17(4)/2012, стр. 734–755.
  • Sahlins Peter, Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees, University of California Press, Berkeley, 1991.
  • Schimanski Johan, Wolfe Stephen F., “Intersections: A Conclusion in the Form of a Glossary”, in: Border Aesthetics: Concepts and Intersections (eds. Johan Schimanski, Stephen F. Wolfe), Berghahn Books, New York, 2017, стр. 147–171.
  • Simmel, Georg “Bridge and Door”, in: Simmel on Culture: Selected Writings (eds. David Frisby, Mike Featherstone). Sage Publications, London, 1997 [1909], стр. 170–174.
  • Smith David, “Trump signs order to begin Mexico border wall in immigration crackdown“, The Guardian, 25.01.2017, Internet, https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/25/donald-trump-sign-mexico-border-executive-order, 18/02/2017.
  • Soja Edward William, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Verso, London, 1989.
  • Soja Edward William, “Postmodern Geographies and the Critique of Historicism”, in: Postmodern Contentions: Epochs, Politics, Space (eds. John Paul Jones III, Wolfgang Natter, Theodore R. Schatzki). Guilford, New York, 1993, стр. 113–136.
  • Soja Edward William, “Taking space personally”, in: The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (eds. Barney Warf, Santa Arias), Routledge, New York, 2009, стр. 11–36.
  • Sohn Christophe, “On Borders’ Multiplicity: A Perspective from Assemblage Theory”, EUBORDERSCAPES, Working Paper 10/2015, 1–11, Internet, http://www.euborderscapes.eu/fileadmin/user_upload/Working_Papers/EUBORDERSCAPES_Working_Paper_10_Christophe_Sohn_-_On_borders__multiplicity_A_perspective_from_assemblage_therory.pdf, 11/04/2016.
  • Sterling Brent L., Do Good Fences Make Good Neighbors? What History Teaches Us about Strategic Barriers and International Security, Georgetown University Press, Washington DC, 2009.
  • Stein Jeremy, “Reflections on Time, Time-space Compression and Technology in the Nineteenth Century”, in: Timespace: Geographies of Temporality (eds. Jon May, Nigel Thrift), New York: Routledge, 2001, стр. 106–120.
  • Susen Simon, The “Postmodern Turn” in the Social Sciences, Palgrave Macmillan, New York, 2015.
  • Vallet Еlisabeth, David Charles-Philippe, “Introduction: The (Re)Building of the Wall in International Relations”, Journal of Borderlands Studies, 27(2)/2012, стр: 111–119.
  • Vaughan-Williams Nick, Border Politics: The Limit of Sovereign Power, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.
  • Waldron Arthur, The Great Wall of China: From History to Myth, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
  • Warf Barney, Time-Space Compression: Historical Geographies, Routledge, London, 2008.
  • Warf Barney, Arias Santa. “Introduction: The Reinsertion of Space in the Humanities and Social Sciences”, in: The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (eds. Barney Warf и Santa Arias), Routledge, New York, 2009, стр. 1–11.
  • Weber Max, “Science as a Vocation”, in: From Max Weber: Essays in Sociology (eds. Hans H. Gerth, Charles Wright Mills). Oxford University Press, New York, 1946a [1919], стр. 129–157.
  • Weber Max, “The Social Psychology of the World Religions”, in: From Max Weber: Essays in Sociology (eds. Hans H. Gerth, Charles Wright Mills). Oxford University Press, New York, 1946b [1919], стр. 267–302.
  • Wonders Nancy А., “Global Flows, Semi-permeable Borders and New Channels of Inequality”, in: Borders, Mobility and Technologies of Control (eds. Sharon Pickering, Leanne Weber), Springer, Dordrecht, 2006, стр. 63–87.
периодика Српска политичка мисао 4/2018 4/2018 УДК 321.01 9-40