Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВНО-ПРАВНА ТРАДИЦИЈА

ПРОБЛЕМИ УПРАВНО-ПРОЦЕСНЕ ЗАШТИТЕ ИЗБОРНОГ ПРАВА У ТОКУ ТРАЈАЊА ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Заштита изборног права јесте од кључног значаја за спровођење фер и поштених избора као основног људског права прве генерације. Циљ ове анализе је да утврди да ли у Републици Србији постоје адекватни механизми управно-процесног решавања спорова насталих у вези са изборним правом у току трајања изборног поступка, и да у складу са резултатима, понуди конкретне препоруке за даље унапређивање његове заштите. Анализа је показала да у фази изборног поступка, правни оквир не даје поуздане гаранције заштите изборног права, услед чега одређена питања додатно треба размотрити и приступити редефинисању постојећег управно-процесног система заштите. Анализа је показала и неопходност спровођења ширег истраживања, које би обухватало и све друге, а не само управно-процесне облике заштите изборног права, и која би се односила на цео изборни процес. Очигледно да би једна оваква студија открила и бројне друге пропусте у заштити изборног права и пред другим органима пред којим се оно штити, као и у другим „временским фазама“ изборног процеса, који овом анализом нису били обухваћени.

кључне речи:

Референце

  1. Јовић, Катарина, Плавшић-Нешић, Анђелка, „Људска и изборна права“, у Зборнику: Избори у домаћем и страном праву (ур. Оливер Николић, Владимир Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012.
  2. Јовановић, Слободан, Уставно право Краљевине СХС, Геца Кон, Београд, 1924.
  3. Настић, Маја, „Заштита изборног права“, у Зборнику: Препоруке за измену изборног законодавства, (ур. Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић), NDI Serbia, Београд, 2011.
  4. Миленковић, Дејан, Јавна управа – одабране теме, ФПН-Чигоја штампа, Београд, 2013.
  5. Миленковић, Дејан, „Органи надлежни за спровођење избора – појам и облици изборне администрације (управе) у Србији“, у зборнику: Избори у домаћем и страном праву (ур. Оливер Николић, Владимир Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012, стр. 180-207.
  6. Пајванчић, Маријана, „Пасивно бирачко право (посланичка способност)“, у зборнику: Избори у домаћем и страном праву (ур. Оливер Николић, Владимир Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012, стр. 11-24.
  7. Пајванчић, Маријана, Коментар Устава Републике Србије, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2009.
  8. Одаловић, Вељко, Стојчевић, Тамара, Шупут, Миодраг, Правна схватања и изводи из пресуда Врховног суда Србије (Избори за народне посланике, Избори за председника Републике), Службени гласник, Београд, 2012.
  9. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  10. Закон о избору народних посланика, Службени гласник РС, бр. 35/00, 57/03 одлука УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 101/05 – др. закон и 85/05 – др. закон), 36/11 и 104/09 – др. закон
  11. Закон о избору председника Републике, Службени гласник РС, бр. 111/07 и 104/09 – др. закон
  12. Закон о јединственом бирачком списку, Службени гласник РС, бр. 104/2009 и 99/2011.
  13. Закон о локалним изборима, Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11.
  14. Закон о радиодифузији, Службени гласник РС, бр. 42/02, 97/04, 76/05-др закон, 62/06, 85/06, 86/06-испр и 41/09. чл. 78.
  15. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, бр. 111/09.
  16. Закон о општем управном постуку, Службени лист СРЈ, бр. 33/97, 31/01; Службени гласник РС, бр. 30/10.
  17. Закон о уређењу судова, Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др закон, 78/11, др. закон и 101 /11 и 101/13.
  18. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводина, Служебени лист АП Војводине, бр. 3/12 (пречишћен текст)
  19. Покрајинска скупштинска одлука о поверавању послова општинској, односно градској изборној комисији за спровођење избора за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајини Војводине у 2008. године од 20 марта 2008. године.
  20. Републичка изборна комисија, Упутство за спровођење Закона о избору народних посланика, Службени гласник РС, број 27/08.
  21. Републичка радиодифузна агенција, Опште обавезујуће упутство радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке супштинске изборе, изборе за председника Републике и изборе за Националне савете националних мањина, Службени гласник РС бр. 18/2012;
  22. ОЕБС-КДИЉП, Коначни извештај: Парламентарни и превремени председнички избори 6. и 20. маја 2012. године, Варшава, 31. јул 2012, Интернет, http://www.osce.org/sr/odihr/elections/92600, 15/12/2013.
  23. Републичка радиодифузна агенција, Заврши извештај РРА о наџору програма емитера током предизборне кампање за председничке, републичке, покрајинске и локалне изборе 2012 године (14.03-20.05. 2012. године).
  24. Врховни суд Србије, Одлука Уж. Бр. 44/04 од 26. маја 2004. године.
  25. Управно одељење Врховног суда Србије, Правно схватање од утврђено на седници од 29. јануара 2007. Године.
периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 342.8(497.11) 95-112