Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И СРПСКИ ЕТНОС

ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛНЕ НАУКЕ: ОДРЕЂЕЊЕ ЕТНОЛОГИЈЕ И ЕТНОСА КОД МИЛЕНКА С. ФИЛИПОВИЋА

Сажетак

Миленко С. Филиповић је истакнути српски етнолог, који је радио током прве половине 20. века, покушавајући да осавремени своју науку преиспитивањем њених задатака и основних појмова, као што је насловни појам етноса. Овај познати српски етнолог је допринео покретању националне науке са застарелих позиција у правцу бољег разумевања и развоја етнологије као научне дисциплине.

 

кључне речи:

Референце

  1. Gordana Gorunović, „Pseudomarksizam i protofunkcionalizam u srpskoj etnologiji: Kulišić vs. Filipović“, Етноантрополошки проблеми, н.с., год. 1., св. 2, 2006.
  2. Aleksandar A. Miljković, „O Sretenu Vukosavljeviću kao sociologu na­šeg sela“, Sociološki pregled, 1, god. IX, Beograd, 1975.
  3. Иван Ковачевић, „Из етнологије у антропологију“, у Иван Ковачевић, Традиција модерног: Прилози историји савремене антропологије, Етнолошка библиотека, књ. 20, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета и Српски генеалошки центар, Београд 2006.
  4. Milenko Filipović, „Etnološki (etnografski) rad u Bosni i Hercegovini“, Pregled časopis za društvena pitanja, 10, Sarajevo, oktobar, god. VII, knj. II, 1955.
  5. Milenko Filipović, „Savremena etnologija ili etnografija. Osvrt na članak Š. Kulišića: ’Antiistorizam funkcionalne škole u etnologiji’“, Pregled časopis za društvena pitanja, 3-4, Sarajevo, mart-april, god. VIII, knj. I, 1956.
  6. Миленко Филиповић, „Цвијићева антропогеографска школа“, Гео­графски преглед, I, Сарајево, 1957.
  7. Nikolaj Berđajev, Carstvo duha i carstvo ćesara, IP Svetovi, Dobra vest, Novi Sad, 1992.
  8. Ђурђица Петровић, „О Миленку С. Филиповићу“, у књизи: Миленко С. Филиповић, Човек међу људима, избор и предговор Ђурђица Пе­тровић, Српска књижевна задруга, коло LXXXIV, књ. 553, Београд, 1991.
  9. Dušan Bandić, „Etnos“, u: Dušan Bandić, Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Ogledi o narodnoj religiji, izd., Biblioteka XX vek, 69, Beo­grad, 2008.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 39(497.11)(091) 59-68