Izaberi jezik:
Tema broja

PROBLEM IDENTITETA

PROBLEM IDENTITETA I MULTIKULTURALIZAM

Sažetak

U ovom radu pokušali smo da, polazeći od uvida u složenost problema identiteta i kulture, kao i njihovih relacija, kroz deskripciju multikulturalističkog pristupa istim, postavimo pitanja vezana za značenjske redukcije kojima je pojam identiteta izložen u diskursu multikulturalizma. S tim ciljem u uvodnom delu rada ponuđen je kratak osvrt na najrelevantnija shvatanja identiteta, kako ličnog tako i socijalnog, odnosno ukazano je na ključne socijalnopsihološke mehanizme kojima se on gradi, kao i na razlike između ranijih i savremenijih pristupa u njegovom razumevanju. Nakon toga, dat je prikaz osnovnih polazišta multi­kulturalizma sa fokusom na konceptu javnog priznanja manjinskih identiteta, odnosno njihove zaštite posebnim pravnim statusom, uvođenjem „grupno diferenciranih prava“. Cilj ovog prikaza bio je da se pokaže koliko je „tanka“ multikulturalistička argumentacija za uvođenje kategorije kolektivnih identitetskih prava i koliko ona ne može da iskorači iz političkog okvira. Razmatranje problema socijalne konstruisanosti identiteta, njegove veli­ke uslovljenosti, kako vladajućim stereotipima u datom društvu, tako i dominantnim diskursima koji figuriraju u javnoj sferi, odnosno diskursima kojima pojedinac raspolaže unutar svoje kulture, trebalo je da pokaže koliko je „politika priznanja“ kao pri­stup identitetu problematična sa stanovišta stvarnog razumevanja kompleksnosti njegove prirode i složenosti procesa koji mu stoje u osnovi. Bavljenje problemom javne sfere trebalo je da ukaže na kompleksnost socijalnog/komunikacijskog konteksta unutar koga se odvijaju procesi socijalnog predstavljanja identiteta i afirmisanja kultura. Iz savremene teorijske debate koje je teorija javne sfere Jirgena Habermasa pokrenula u naučnim krugovima, izdvojeni su oni argumenti kritike Habermasovog koncep­ta koji ukazuju na ključne promene u razumevanju javne sfere. Ova pomeranja u shvatanju u velikoj meri ocrtavaju liniju multikulturalističkog horizonta, u kome javnu sferu sagledavamo kao pro­stor otvorenosti za različite „glasove“, identitete, interese, kulture, i kao sferu stalnih promena koje donose komunikativne prakse, kako u odnosu snaga među vladajućim i konkurentskim dis­kursima, tako i u smislu identiteta koji se u njoj promovišu i transformišu.

Ključne reči:

Reference

  1. Бер, В. (2001), Увод у социјални конструкционизам, Београд: Zepter Book World.
  2. Вест, К. (2008), „Нова културна политика различитости“, у: Посткултура: увод у студије Културе (Ђорђевић, Ј.), стр. 423-435, Београд: Clio.
  3. Голубовић, З. (1999), „Ја и други. Антрополошка истраживања индивидуалног и колективног идентитета“, Република, Београд.
  4. Дивјак С. (2001), „Мултикултурализам комунитаризам либерализам“, Но­ва српска политичка мисао, VIII, no. 1-4, стр. 25-49, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  5. Дивјак, С., „Савремени мултикултурализам и либерализам као спор између две концепције права и нације“, Интернет: http://www.kczr.org/download/okrugli_stolovi/01_diyjak.pdf.
  6. Ђерић., Г (2005), Пр(а)во лице множине колективно самопоимање и представљање: митови, карактери, менталне мапе и стереотипи, Београд: Филип Вишњић.
  7. Кимлика, В. (2009), Савремена политичка филозофија, Београд: Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  8. Connel S, Hartman, D, (1998), Ethnicity and Race, Making Identities in Changing World, London: Pine Forge Press, Sage publications.
  9. Лошонц А. (2001), „Културна плуралност, различитости или пракса прихватања“, Нова српска политичка мисао, VIII, no. 1-4, стр. 7-25, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  10. Миливојевић, С. (2001), „Идеолошки рад медија”, Нова српска политичка мисао, VIII,1-4, стр. 233-251, Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  11. Милошевић-Ђорђевић, Ј. (2008), Човек о нацији, Београд, Институт за политичке студије.
  12. Наумовић, С. (1996), „Од идеје обнове до праксе употребе: оглед о односу политике и традиције на примеру савремене Србије“, Од мита до фолка, Београд-Крагујевац, стр. 109-145.
  13. Недељковић, С. (2007), Част, крв и сузе. Огледи из антропологије етниците та и национализма, Београд: Златни змај, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског
  14. Нилсен, К.(2001), „Културни национализам, ни етнички ни грађански“, Нова српска политичка мисао, VIII, no. 1-4, стр. 143-155, Београд: Београд: ИИЦ Нова српска политичка мисао.
  15. Новаковић А, Пешић, М. (2010), „Мултикултурализам и индивидуална права неколико забележака поводом Кимликиног третирања фаза мултикултурализма“, Српска политичка мисао, 1/2010, Београд: Институт за политичке студије.
  16. Павловић. М. (1991), „Глобализација и регионални културни идентитет“, Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, Гласник Етнографског института, Београд.
  17. Паић, Ж. (2009), „У жрвњу идентитета“, Зарез, бр. 249, Загреб.
  18. Пешић, М, Новаковић, А. (2008), Слобода и јавност одређење, проблематизација, значај, Београд: Институт за политичке студије.
  19. Прелић, М. (2008), (Н)и овде, (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века, Посебна издања ЕИ САНУ 64, Београд.
  20. Пузић, С. (2004), „Мултикултурализам и изазови посттрадиционалнe плурализације“, Политичка мисао, Vol. XLI, бр. 4, стр. 59-71, Загреб.
  21. Rapport, N., Overing Ј. (2000), „Culture“, in: Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts, London: Routledge, 92-102.
  22. Рено, А. (2001), „Узајамна равнодушност“, Нова српска политичка мисао, Vol. VIII, no. 1-4, стр. 155-161, Београд: Београд: ИИЦ Нова српска поли­тичка мисао.
  23. Рот, К. (2000), Слике у Главама, Београд.
  24. Семприни А. (2004), Мултикултурализам, Београд: Clio.
  25. Smit, A. (1998), Национални идентитет, Београд: Чигоја штампа.
  26. Tajfel, Н. (1981), Human Groups and Social Categories, University Press Cam­bridge.
  27. Фуко, М. (2008), Археологија знања, Београд: Плато.
  28. Хол, С. (2001), „Коме треба ’идентитет’?“, Реч, 64/10, Београд.
PERIODIKA Srpska politička misao 2/2010 УДК: 316.722 141-164
ç