Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

ПРОБЛЕМ ДРЖАВНОГ, ПОЛИТИЧКОГ И АДМИНИСТРАТИВНОГ КАПАЦИТЕТА: „АНАТОМИЈА“ СРБИЈЕ КАО СЛАБЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Овај рад полази од чињенице да се Србија после завршетка рата у бившој Југославији нашла у изузетно комплексној ситуацији, која је била обележена потребом за функционалном тран­сформациям српске државе, као примарног демократског актера, у смеру јачања капацитета за мобилизацију друштва и обезбеђење економске подршке јавно постављеним циљевима, за алокацију ресурса ка конзистентно формулисаним и јавно потврђеним стратегијама (или политикама) и за ефикасно ангажовање административних (бирократских) ресурса. У складу са тим, први део рада ће се бавити анализом модерних схватања државе и државних ка­пацитета, са посебним нагласком на дистинкцију између слабих и јаких држава. Рад се закључује констатацијом да, поред тога што је процес трансформације српске државе започео, она и даље представља слабу државу са изузетно неповољним размештајем унутрашњих и спољних компоненти које дефинишу њен укупни по­ложа) и способности за интеракцију са друштвом, развој државних капацитета и усмеравање економског развоја.

кључне речи:

Референце

  1. Barkey, К, Parikh, S. „Comparative Perspectives on The State“, Annual Review of Sociology, 17, 1991, стр. 523-549.
  2. Brinkerhoff, D. W., Goldsmith, A. A. „Good governance, clientelism, and patrimonialism: new perspectives on old problem“, International Public Managment Journal, 7(2), 2004, str. 163-185.
  3. Cheung, A. L. „State Capacity in Hong Kong, Singapore and Taiwan: Cop­ing with Legitimation, Integration and Performance“, у Painter, M. и Pierre, J. (ур.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives, Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 225-255.
  4. Christensen, Т., Lægreid, P., Roness, P. G., Rnvik, К. А. Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth, Routledge, London, 2007.
  5. Cracuin, C. „State Capacity“, у Kurian, T. (ур.) The Encyclopedia of Political Science, CQ Press [Sage], Washington, 2011, стр. 1600-1602.
  6. Davis, G. „Executive coordination mechanisms“, у Weller, Р., Bakvis, H., Rhodes, R. A. W. (ур.) The hollow crown: countervailing trends in core executives, Macmillan, New York, 1991, стр. 126-147.
  7. Elmore, F. „Backward Mapping: Implementation Research and Policy Deci­sions”, Political Science Quarterly, 94(4), 1979-1980, стр. 601-616.
  8. Foucault, M. „Governmentality”, у Sharma, A., Gupta, (ур.) The Anthropology of the State: A Reader, Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 131-144.
  9. Haggard, S. Pathways from the Periphery, Cornell University Press, Ithaca, 1990.
  10. Hall, P. A. Governing the Economy: the Politics of-State Intervention in Britain and France, Oxford University Press, New York, 1986.
  11. Hironaka, A. Neverending wars: the international community, weak states, and the perpetuation of civil war, Harvard University Press, Cambridge, 2005.
  12. Holsti, J. The state, war, and the state of war. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  13. Gerth, H., Wright Mills, C. (ур.) From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, New York, 1946.
  14. Jackson, H., Rosberg, C. G. „Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood”, World Politics, 35(1), 1982, стр. 1-24.
  15. Kornai, J., Rose-Ackerman, S. (ур.) Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition. Palgrave Macmillan, New York, 2004.
  16. Krasner, D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, 1999.
  17. Kurian, T. (ур.) The Encyclopedia of Political Science, CQ Press [Sage], Wash­ington, 2011.
  18. Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, у Hall, J. (ур.), States in History, Basil Blackwell, Oxford, 1986, стр. 109-136.
  19. Milliken, J., Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts, Lessons and Strategies“, Development and Change, 33(5), 2002, стр. 753-774.
  20. Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridege University Press, Cambridge, 2001.
  21. Накарада, Р. Распад Југославије: проблеми дијагнозе, суочавања и транзиције, Службени гласник, Београд, 2008.
  22. Накарада, Р. „Србија од слабе ка функционалној држави”, у Самарџић, С. (ур.) Србија у процесу придруживања Европској унији, Службени гласник, Београд, 2009, стр. 119-147.
  23. Offe, C. „Political Corruption: Conceptual and Practical Issues“, у Komai, J. и Rose-Ackeiman, S. (ур.) Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transi­tion, Palgrave Macmillan, New York, 2004, стр 77-100.
  24. Painter, M. и Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, у Paint­er, M., Pierre, J. (ур.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives. Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 1-19.
  25. Павловић, Д., Антонић, С. Консолидација демократских установа у Србији после године, Службени гласник, Београд, 2007.
  26. Pierre, J., Peters, G. Governing Complex Societies: Trajectories and Scenarios, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
  27. Pierson, C. The Modern State, 2nd Routledge, London, [1996] 2004.
  28. Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity”, World Development, 28(5), 2000, стр. 805-822.
  29. Reed, M. „Beyond the Iron Cage? Bureaucracy and Democracy in the Knowledge Economy and Society”, у Gay, du (ур.) The Values of Bureaucracy, Oxford University Press, Oxford, 2005, стр. 115-141.
  30. Schwarz, R. „Post-Conflict Peacebuilding: The Challenges of Security, Welfare and Representation”, Security Dialogue, 36(4), 2005, стр. 429-446.
  31. Shaw, M. Theory of the Global State: Globality as Unfinished Revolution, Cam­bridge University Press, Cambridge, 2000.
  32. Stahlberg, „The Politicization of Public Administration: Notes on the Concept, Causes and Consequences of Politicization“, International Review of Adminis­trative Sciences, 53, 1987, стр. 363-382.
  33. Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва”, Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.
  34. Стојановић, Ђ., Ђурић, Ж., Деспотовић, Љ. „Концептуални оквир за анализу државног капацитета“, Српска политичка мисао, 32(2), 2011, стр. 11-40.
  35. Суботић, Д. „Јавно управљање и модернизација јавног сектора Србије”, Политичка ревија, 24(2), 2010, стр. 65-103.
  36. Weiss, The Myth of the Powerless State, Polity Press, Cambridge, 1998.
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 321+35.01(497.11) 11-31