Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРОБЛЕМ ДРОГЕ И САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Сажетак

Иманентно досадашњем развоју човека јесте проблем везан за дроге. Свакако, највећи проблем везан за дроге представља наркоманија. Јасно се може уочити да је данас цела планета центар употребе дроге. Тако ши­роко тржиште и велика потражња дроге доприноси константном порасту производње и промета исте при чему се остварује огроман профит који све чешће и у све већем обиму има уплив у светске (међудржавне) финансијске и политичке токове. Овај утицај се одражава на све државе, а нарочито на државе у транзицији. Нарочито овом утицају доприноси глобализација и концепт слободне трговине, који су довели до ситуације у којој је угрожена безбедност и неких демократских држава јер ће се и оне у трци за профи­том и курентности на светском тржишту највероватније у ограниченој мери ослонити на стицање про­фита од промета дроге или неких других криминалних радњи које на релативно једноставан начин доносе неопходан профит.

кључне речи:

Референце

  1. Alex Wodak: The Australian Drug Law Reform Foundation, 2009.
  2. David Held: „Демократија, држава-нација и глобални систем“ у књизи Политичка теорија данас, Stanford University Press, Stanford, Kalifornija 1991.
  3. Douglas W. Payne: „Droga i dolari: globalni izazov“, Freedom Review, 27, br. 4 1996.
  4. Gaetano Mosca: The Ruling Class, Mc Graw-Hill, New York, 1939.
  5. Giovanni Satory: The Teory of Democracy Revisited, Chatham House Pu­blishers, New Yersey, 1987.
  6. Higley John Richard Gunther: Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge University Press, Cam­bridge, 1992.
  7. Lee R.: Perspecives on Narcoterrorism, Testimony Prepared for a He­aring on Narcoterrorism: Proceeding of a Rusian-American Workshop, Washington DC: National Academy Press, 2002.
  8. Michael Burton Richard Gunter i John Higley: Elites and Democratics Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
  9. Morris Stephen: Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Uni­versity of Alabama Press, Tuscaloosa, 1991.
  10. Newman Graham: Global Report on Crime and Justice, United Nations: Office for Drug Control and Crime Prevention, Center for International Crime Prevention, New York, Oxford University Press, 1999.
  11. Richards James R.: Transnational criminal organizations, cybercrime and money laudering: a handbook for law enforcement officers, auditors andfinancial investigators, Boca Raton: CRC Press, 1999.
  12. Russett Bruce: Grasping the Democratic Peace, Principles for a Post­Cold War World, Princeton University Press, Princeton, 1993.
  13. Sweet Robert: “The war of Drug is Lost”, National Review, 48, br. 2, 1996.
  14. Terriff Terry: Security Studies Today, Blackwell Publishers Inc., Malden 1999
  15. Wilkinson Paul: Terorizam protiv demokratcije, Golden marketing, Za­greb, 2002.
  16. Бошковић Мићо: Организовани криминалитет (први део), Полицијска академија, Београд 1998.
  17. Букелић Јован: Дрога – мит или болест, Институт за наркоманију и алкохолизам, Београд 1988. година
  18. Васић Т: “Кријумчарење опојних дрога и наркоманија у Србији аналитичка студија”, Безбедност, бр. 4, Београд, 2001.
  19. Гаћиновић Радослав: Отимање Косова и Метохије, НИЦ Војска, Београд, 2004.
  20. Гаћиновић Радослав: Тероризам, Драслар, Београд, 2005.
  21. Ђурић Ж., Јовашевић Д., Ракић М.: Корупција изазов демократији, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  22. Јефтић Мирољуб: “Бела Ал-Каида на вратима западног света”, www.srbianna.com
  23. Јовић Радован и др.: Дроге и тероризам, Факултет за пословни менаџмент, Бар, 2007.
  24. Јовић Радован: Здравствена и социјална заштита, ФЦО, Београд, 1999.
  25. Јордан Ц. Давид: Политика и дрога, прљав новац и демократске државе, Загреб, 2000.
  26. Кушевић З.: Злоупотреба дрога, Загреб, 1991.
  27. Маринковић Дарко: “Злоупотребе дрога и организовани криминали­тет”, Зборник Организовани криминалитет стање и мере заштите, ПА, Београд, 2005.
  28. Ракић Миле, Јовашевић Драган: Насиље и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  29. Ракић Миле Јовашевић Драган: Тероризам, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  30. Ракић Миле: Безбедносна превентива, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  31. Фолк Ричард: Велики терористички рат, Филип Вишњић, Београд, 2003.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 343.57:321.7 201-220