Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПРИНЦИП ПРОАКТИВНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ОТВОРЕНОСТИ У РАДУ ПАРЛАМЕНТА: СЛУЧАЈ СРБИЈА

Сажетак

Овај рад се односи на принцип проактивне транспа­рентности и отворености, као релативно нови прин­цип рада, деловања и евалуације субјеката јавног пра­ва, односно, у најширем смислу, органа јавне власти. Циљ овог рада је да широко схваћен принцип проактивне транспарентности и отворености, упоредно анализира у контексту рада парламената демократских и транзиционих земаља уопште, а посебно Народне скупштине Републике Србије и службе Народне скупштине. Принцип проактивне транспарентности и отворености односи се на укупност мера којима су субјекти јавног сектора дужни да континуирано и самоиницијативно учине доступным јавности податке који су настали у раду и у вези са радом органа јавне власти.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бановић, Дамир, „Транспарентност рада Парламентарне скупшти­не Босне и Херцеговине“, у зборнику: Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе (приредио: Славиша Орловић), Београд, Факултет политичких наука; Сарајево, Сарајевски отворени центар; Подгорица, Факултет политичких нау­ка, 2012.
  2. Darbishire, Helen: Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A Review of Standards, Challenges and Opportunities, Washington, D. C.: World Bank Institute, 2011.
  3. Закон о референдуму и народној иницијативи, Службени гласник Ре­публике Србије, бр. 48/94 и 11/98.
  4. Лончар, Јелена, „Транспарентност Народне скупштине Републике Србије“, у зборнику: Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе (приредио: Славиша Орловић), Београд, Факултет политичких наука; Сарајево, Сарајевски отворени центар; Подгорица, Факултет политичких наука, 2012.
  5. Миленковић, Дејан: Јавна управа одабране теме, Факултет поли­тичких наука, Универзитет у Београду, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  6. Наша Скупштина, Специјални додатак Вечерњих новости, 25.1.2014.
  7. Одлука о вишегодишњем плану развоја комуникација Службе Народне скупштине, Генерални секретар Народне скупшттине, 22.07.2011. године.
  8. Одлука о измјенама и допунама Пословника Скупштине Црне Горе, Службени лист Црне Горе, бр. 49/13.
  9. Отворени парламент: www.otvoreniparlament.rs, 09.2014.
  10. Орловић, Славиша, Јавна слушања, (Public hearings) као институција парламентарне праксе, Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Београд, 2007.
  11. Орловић, Славиша, „Парламент као епицентар демократије“, у збор­нику: Искушења парламентаризма (приредио: Славиша Орловић), Центар за демократију Факултета политичких наука, Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2013.
  12. Орловић, Славиша, „Надлежности парламента“, у зборнику: Дилеме и изазови парламентарзима (приредили: Вукашин Павловић, Слави­ша Орловић), Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2007.
  13. Павловић, Вукашин, „Парламентаризам и демократија“, у зборнику: Дилеме и изазови парламентаризма (приредили: Вукашин Павловић, Славиша Орловић), Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2007.
  14. Павловић, Дејан, „Отвореност парламента Републике Србије“, Годишњак 2009, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 2009, бр.3, стр. 331.
  15. Пословник Народне скупштине, Службени гласник Републике Србије, бр. 21/10, 52/10 и 20/12.
  16. Пословник о раду Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцего­вине, Публикација број 31, Сарајево, 2006.
  17. Rekosh, Edwin: In the Public Eye Parlamentary transparency in Europe and North America, International Human Rights Law Group, 1995.
  18. Ружић, Наташа, „Транспарентност Парламента Црне Горе“, у зборнику: Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, (приредио: Славиша Орловић), Београд, Факултет политичких наука; Сарајево, Сарајевски отворени центар; Подгорица, Факултет политичких наука, 2012.
  19. Становчић, Војислав, „Парламент без парламентаризма“, у зборнику: Дилеме и изазови парламентаризма (приредили: Вукашин Павловић, Славиша Орловић), Факултет политичких наука, Konrad Adenauer Stiftung, Београд, 2007.
  20. The Austrian Federal Constitution, 1920 (amended in 1929), Arts. 20, 37, www.servat.unibe.ch/id/au00000_.html
  21. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006.
  22. Центар цивилних иницијатива, Мандатно извешће о мониторингу рада Парламентарне скупштине БиХза период од 11. 2006 до 01. 09. 2010. и од 01. 01. 2011 до 31. 12. 2011. године, http://www.cci.ba/
периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 342.533(497.11):321.7 55-172