Изабери језик:
Тема броја

ДОМЕТИ И МОГУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

ПРИМЕНА ИТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ – КОРИСТИ И ИЗАЗОВИ

Сажетак

Чланак се бави значајем примена ИKТ у јавном сектору на локалном нивоу. Фокус је на већој доступности информација за грађане, њиховој партиципацији, већој транспарентности у раду локалних власти (органа, установа и предузећа) и на побољшању квалитета услуга. У раду се анализира значај ко-продукције као вида укључивања грађана у креирање ИТ пакета и апликација и у процес одлучивања уопште.

Надаље, анализира се улога службеника као важних актера примене јавних политика, програма и пакета услуга који раде уз подршку е-програма. Прати се обим дискреције коју службеници имају и њихова мотивисаност да допринесу бољим резултатима. Идентификује се разлика у њиховом понашању ако раде у централизованом или децентрализованом систему, тј. у (енг. top down) или (енг. bottom up) приступу политици.

Основни циљ рада је да се добра искуства развијених земаља искористе код нас – приказ домета дигитализације у Србији, анализирајући активности државе и локалних власти у развоју е-управе.

Теоријско методолошки приступ: Методе истраживања су анализа постојећих студија у овој области (дескрипција), синтеза у извођењу закључака, приказ примера добре праксе и њихова компарација са могућностима примене у Србији (анализа активности државе и локалних власти).

Резултати рада: У Србији је при примени ИКТ апликација у јавном сектору слабо укључивање грађана, слаба ко-продукција и слаба укљученост службенике што смањује њихову мотивисаност а тиме и креативни допринос резултатима.

Закључак: Квалитетна примена ИТ у јавном сектору, посебно на локалном нивоу, тражи веће укључивање грађана у процесе одлучивања јер су они, као и службеници који примењују програме, битан чинилац креирања адекватних и одрживих политика и пакета услуга.

кључне речи:

Референце

  Caragliu, Andrea, Chiara Del Bo, and Peter Nijkamp. 2011. “Smart Cities in Europe.” Journal of Urban Technology 18 (2): 65‒82. doi:10.1080/10630732.2011.601117.

  Cordella, Antonio, and Nicollo Tempini. 2011. E-Government and Bureaucracy: The Role of Functional Simplification in the Case of the Venice Municipality, Gov. Workshop 2011, West London: Brunel Univercity UB8 3PH.

  Curwell, Steve, Mark Deaklin, Ian Cooper, and Kressimira Paskaleva. 2005. “Citizens’ Expectations of Infomation Cities: Implications for Urban Planning and Design.ˮ Building Research & Information 33 (1). 55‒66. doi: 10.1080/0961321042000329422.

  De Boer, Noortje, and Nadine Raaphorst. 2021. “Automation and discretion: explaining the effect of automation on how street-level bureaucrats enforce.” Public Management Review 25 (1): 42‒62. doi: 10.1080/14719037.2021.1937684.

  Đorđević, Snežana. 2019 “Smart Policies and Innovative Services.ˮ In The Future of Cities, ed. Borislav Stojkov, 361‒374. Beograd: Academy of Engineering sciences, BU, Faculty of Geography.

  Đorđević, Snežana. 2021. „Digitalizacija koja podržava participativnu demokratiju i održivi razvoj.ˮ U Građani u doba dezinformacija, ur. Aleksandra Krsti, 107‒126. Beograd: UPNS, FPN.

  Ersoy, Aksel. 2017. “Smart Cities as a Mechanism towards a broader Understanding of Infrastructure Interdependencies.” Regional Studies, Regional Science 4 (1): 26‒31 doi: 10.1080/21681376.2017.1281154.

  Fugini, Mariagrazia, Enrico Bracci, Mariafrancesca Sicilia Eds. 2016. Co-production in the Public Sector Experiences and Challenges. Milano: Politecnico di Milano, Springer.

  Fung, Archon. 2004. Empowered Participation, Reinventing Urban Democracy. Princeton: Princeton University Press.

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. 2022. Program razvoja e-uprave u RS za period od 2023 di 2025 sa akcionim planom za njegovo sprovođenje, Beograd.

  Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. Re-Inventing Government. MA: Addison Wesley.

  Ostrom, Elinor. 1999. “Crossing the great divide: coproduction, synergy and development.ˮ In Polycentric Governance and Development, Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, ed. M.D. McGinnis. Ann Arbor: University of Michigan Press.

  Paletti, Andrea. 2016. “Co-production Through ICT in the Public Sector: When Citizens Reframe the Production of Public Services.ˮ In Digitally Supported Innovation, eds. Caporarello Leonardo, Fabrizio Cesaroni, Raphael Giesecke and Michele Missikoff. 141‒152. Berlin: Springer.

  Pestoff, Victor. 2008. A Democratic Architecture for the Welfare State: Promoting citizen participation, the third sectora and coproduction. London, New York: Routledge.

  Pestoff, Victor. 2009. “Toward a Paradigm of Democratic Participation: Citizen Participation and Co-production of Personal Social Services in Sweden.ˮ Annals of Public and Cooperative Ecoonomics 80 (2): 197–224, doi: 10.1111/j.1467-8292.2009.00384.x.

  Schou, Jannick, and Marten Hjelholt. 2018. Digitalization and Public Sector Transformation. Palgrave: Macmillan.

  Swiss Pro. 2019. Procena stanja elektronske uprave u jedinicama lokalne samouprave – Swiss PRO indeks razvoja e – uprave. Beograd: Swiss PRO, DCG, SDC, UNOPS, SKGO.

  Thomann Eva, Nadine van Engen, and Lars Tummers. 2018. “The Necessity of Discretion: A Behavioral Evaluation of Bottom-Up Implementation Theory.” Journal of Public Administration Research and Theory 28 (4): 583–601. doi:10.1093/jopart/muy024.

  Tummers, Lars and Juliano Bekkers. 2014. Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion, Public Management Review 16 (4): 527‒547. doi:10.1080/14719037.2013.841978.

периодика Српска политичка мисао 3/2023 3/2023 УДК 005:351.076(497.11) 07-27