Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ГЕНЕТСКИХ ИНФОРМАЦИЈА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Сажетак

Заштита генетских информација запослених, односно лица која траже запослење у контексту права на приватност добија на значају у условима развоја биотехнологије и потребе за обезбеђењем веће заштите основних права у оквирима концепта достојанства на раду. Применом упоредноправног и нормативног метода анализирана је заштита нарочито осетљивих података о личности, односно генетских информација са циљем утврђивања граница послодавчевих овлашћења и заштите његових легитимних интереса, са једне, и права радника на приватност, са друге стране. Заштита права на приватност генетских информација обезбеђује се у оквирима изричитих законских овлашћења послодавца у вези са превенцијом болести на местима рада, начела информисаног пристанка на предложену медицинску меру, где се ограничење права на приватност запосленог која нису у вези са конкретним радним односом, односно применом уговора о раду сматрају недозвољеним.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/2009.
  2. Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012.
  3. Ковачевић Љубинка, Правна субординација у радном односу и њене границе, докторска дисертација, Правни факултет Универзитет у Београду, Београд, 2011.
  4. Лубарда Бранко, Радно право, Расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет Универзитет у Београду, Београд, 2012.
  5. Сјеничић Марта, „Правни аспекти трансформисања медицине из реактивне у проспективну – П4 медицина,“ Правни живот, бр. 9/2011, стр. 420–433.
  6. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/06.
  7. Andrews Lori. B., Jeager Ami S., “Confidentiality of Genetic Information in the Workplace”, American Journal of Law & Medicine, No. 75/1991, стр. 75–108.
  8. Dale Halsey Lеа, “The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA): What it Means for Your Patients and Families”, The Online Journal of Issues in Nursing, No. 14(2)/2009, DOI: 3912/OJIN.Vol14No02PPT04.
  9. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal L 281, 23/11/1995 P.0031 – 0050.
  10. Feldman Eric A., “The Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA): Public Policy and Medical Practice in the Age of Personalized Medicine”, Journal Gen. Intern Medicine, No. 27(6)/2012, стр. 743–746.
  11. Gondwe Mimmy, The Protection of Privacy in the Workplace: A Comparative Study, doctoral dissertation, University of Stellenbosch, 2011.
  12. Gostin Lawrence O., “Genetic Discrimination: The Use of Genetically Based Diagnostic and Prognostic Tests by Employers and Insurers”, American Journal of Law & Medicine, Vol. XVII, No. 1&2, 1991, стр. 109-144.
  13. Kaufman Melinda B., “Genetic Discrimination in the Workplace: An Overview of Existing Protections”, Loyola University Chicago Law Journal, No. 30(3)/1999, стр. 393-438.
  14. King Nancy. J., Pillay Sukanya, Lasprogata Gail A., “Workplace Privacy and Discrimination Issues Related to Genetic Data: A Comparative Law Study of the European Union and the United States”, American Business law Journal, No. 43(1)/2006, стр. 79–171.
  15. Lasprogata Gail, King Nancy J., Pillay Sukanya, “Regulation of Electronic Employee Monitoring: Identifying Fundamental Principles of Employee Privacy through a Comparative Study of Data Privacy Legislation in the European Union, United States and Canada”, Stanford Technology Law Review, No. 4/2004, Internet, http://weblife.io/wp-content/uploads/2013/09/Lasprogata-RegulationElectronic.pdf, 25/11/2016.
  16. Levin Avner, Nicholson Mary Jo, “Privacy Law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground”, University of Ottawa Law &Technology Journal, No. 2(2)/2005, стр. 357–395.
  17. Westin Alan, “Social and Political Dimensions of Privacy”, Journal of Social Issues, No. 59(2)/2003, стр. 431–453.
  18. Wright Clayton Ellen, “Ethical, Legal, and Social Implications of Genomic Medicine”, New England Јournal of Medicine, No. 349/2003, стр. 562-569.
периодика Српска политичка мисао 4/2017 УДК 342.721:331.546 181-198