Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВО МАЊИНА НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА НА СОПСТВЕНОМ ЈЕЗИКУ: ПРИМЕНА ЕВРОПСКОГ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Крајем двадесетог века су усвојени значајни европски документи о заштити права мањина, где се по први пут детаљно регулише и слобода изражавања мањина на сопственом језику. Након демократских промена у Републици Србији, низом различитих закона, који су често били у међусобној колизији, држава је покушавала да, са једне стране, поштује правила медијског права о слободи изражавања и изласку државе као власника из медијима, осим када су у питању јавни сервиси основани законом, а са друге стране је у не-медијским законима појачавала утицај државе када су у питању медији који емитују програм на мањинским језицима или намењени мањинама, што је доводило до конфузије у примени закона. Тек усвајањем последњег сета медијских закона и закона који се тичу националних мањина, чини се да је постигнут баланс у поштовању мањинских права у обе ове области. Главни задатак државе остаје примена закона, на шта константно упозоравају и Савет Европе и Европска Комисија у својим извештајима. У раду се на крају поставља питање опстанка производње програма на мањинским језицима након истека 5 године од приватизације, до када су нови власници уговором обавезани да производе програм у складу са затеченом програмском шемом те се предлаже да држава што пре начини свеобухватну Стратегију о очувању медија који производе и емитују програм на мањинским језицима, како не би дошло до ситуације да права мањина на информисање и слободу изражавања на сопственом језику већ за коју годину буду озбиљно угрожена.

кључне речи:

Референце

  1. Broughton Micova Sally, “Rights vs. Reality: Minority Language Broadcasting in South East Europe”, Journal on Ethnopolitics & Minority Issues in Europe, Vol. 12 Issue 4, p54-79. 26p 2013.1
  2. Jakubowicz Karol, “Persons Belonging to National Minorities and the Media”, International Journal on Minority and Group Rights, Martinus Nijhoff, Koninklijke Brill NV, Netherlands, 291-314, 2004.
  3. Goldberg David, Sutter Gavin, Walden Ian, Media Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2009.
  4. McGonagle Tarlach, “Freedom of Expression of Minorities in the Digital Age: Staking Out a New Research Agenda”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 12, No 4, 1-15, 2013.
  5. McGonagle Tarlach, Richter Andrei, “Regulation of Minority-Language Broadcasting”, IRIS Plus, Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, Issue 2004/02.
  6. McGonagle Tarlach, Davis Noll Bethany, Price Monroe, Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE, PCMLP, IViR & OSCE HCNM, April 2003.
  7. Вељановски Раде, Медијски систем Србије, Факултет политичких наука, Чигоја, 2014.
  8. Димитријевић Војин, Пауновић Милан, у сарадњи са Ђерић Владимиром, Људска права (уџбеник), Београдски центар за људска права, Београд, 1997.
  9. Јелинчић Јадранка, ур. Информисање на језицима националних мањина, предлози за нове политике, Фонд за отворено друштво, Београд, 2007.
  10. Марко Давор, ур. Информисање на језицима мањина на западном Балкану, Медиа план институт, Сарајево.
  11. Радојковић Мирољуб, Стојковић Бранимир, Информационо комуникациони системи, Друго издање, Клио, 2009.
  12. Стојковић Бранимир, Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, 2002.
  13. Сурчулија Јелена, „Анализа коментара учесника у јавној расправи о Нацрту Стратегије развоја система јаног информисања у Републици Србији до 2016. Године“, АНЕМ, 2011.

  ДОКУМЕНТА И ПРОПИСИ

  1. Декларација Европска повеља о регионалним и мањинским језицима, 5. новембар 1992, Савет Европе 1949-1996.
  2. Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ, бр.11/02, чл. 2, ст. 1.
  3. Закон о радиодифузији – ЗР, Службени гласник РС, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06, 41/09.
  4. Закон о јавном информисању – ЗЈИ, Службени гласник РС, бр. 43/03, 61/05, 71/09, чл. 14, ст. 3.
  5. Закон о јавном инфорисању и медијима – ЗЈИМ, Службени гласник РС бр. 83/2014 и 58/2015, чл. 16, ст 1, тач. 3.
  6. Закон о електронским медијима, Службени гласник РС бр. 83/2014, чл. 72, ст. 1.
  7. ЗЛС, Службени гласник РС, 129/2007, 83/2014.
  8. ЗГГ, Службени гласник РС, 129/2007, 83/2014
  9. Закон о националним саветима националних мањина – ЗНСН, Службени гласник РС, бр 72/09 и 20/14.
  10. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Рим, 4. новембра 1950, Савет Европе.
  11. Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/2006.
  12. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 75/2011.

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 323.15:342.725(497.11) 199-219