Tema broja

AKTUELNO

PRAVNO-POLITIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA DRŽAVOM U 21. VEKU

Sažetak

Upravljanje državom i vršenje vlasti je još u antičkom vremenu bila potreba kojoj su težili najkompetentniji i najumniji članovi društva tog doba. Upravljanje državom, kao i izučavanje njenih najvažnijih oblika i specifičnosti su bili predmet interesovanja brojnih teoretičara koji su se bavili naukom o upravljanju. Ni dan danas ne postoji zajednička i jedinstvena teorija i definicija upravljanja državom oko koje bi se svi teroretičari ove mlade nauke složili i usaglasili, iako smo upoznati sa veliki brojem teroretičara koji se bave ovom naukom. Kroz istoriju sveta i civilizacije postojali su i brojni, različiti pravci kao i teorije koje su pokušavale da, narodu posebno, približe ideologije i pristupe upravljanja državom i njenim društvom.Državno upravljanje se može vršiti na različite načine. Može se govoriti o oba čista tipa, o javnom upravljanju organizovanom kao birokratija, kao marketizacija i kao partnerstvo, ili kao mešavina. Institucionalna promena u državnom upravljanju je vođena tenzijom između nasleđa države, s jedne strane i novih globalnih modela javne uprave, s druge strane, što je imperativ savremenog društva i neoliberalnog koncepta ekonomske organizovanosti razvijenih država Evrope. Iako smo naveli da postoji veliki broj definicija vezanih za državno upravljanje, možda je najbolje objašnjenje i značenje samog pojma države ponudila marksisitička filozofija u kojoj se naglašava da je država klasna organizacija koja štiti interese vladajuće klase aparatom prinude fizičke sile kojim raspolaže. Po prethodno rečenom, analiza upravljanja državom treba da bude izazov u svakom vremenu i za svakog istraživača koji pretenduje da se bavi ovom oblašću. Osnovna hipoteza u ovom radu jeste utvrđivanje i definisanje vitalnih nosilaca pravno-političke vlasti. Iz ovog proizilazi naučna, ali i društvena opravdanost prikaza dobre uprave, odn. državnog menadžmenta.

Ključne reči:

Reference

  • Бернс, С. Делајл, Политички идеали, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010.
  • Васић, Радмила, Јовановић, Миодраг и Дејановић, Горан, Увод у право, Универзитет у Београду Правни факултет – Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2015.
  • Вебер, Макс, Држава, Mediteran publishing, Нови Сад, 2014.
  • Диркем, Емил, Друштво је човеку бог, Институт за социолошка истраживања – Филозофски факултет Београд, 2007.
  • Ђорђевић, Јован, Политички систем, Савремена администрација, Београд, 1980.
  • Кол, Џорџ и Кол, Маргарет, Основи савремене политике, Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2010.
  • Лане, Јан – Ерик, Државно управљање, Мегатренд универзитет и ЈП Службени гласник Београд, Београд, 2012.
  • Лукић, Радомир Д. Политичка теорија државе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  • Лукић, Радомир Д. и Кошутић, Будимир П. Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004.
  • Љубојевић, Ратко и Петровић, Слободан Кључни фактори који утичу на развој политичког система Републике Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије Београд, бр. 3/2019, УДК 321.01(497.11), год. 26, вол. 65, стр. 217-232.
  • Марјановић Јован, Политичке странке и модерна држава, Академска мисао, Београд, 2001.
  • Митровић, Драган М. Увод у право, Универзитет у Београду Правни факултет – Центар за издаваштво и информисање, Београд, 2015.
  • Пламенац, Џон, Човек и друштво, Службени гласник, Београд и ЦИД, Подгорица, 2009.
  • Colebatch, Hal K., Policy, Open University Press, Buckingham, 2002.
  • Šeparović Inge, Perko, Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave, Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
PERIODIKA Politička revija 1/2020 1/2020 УДК 321.01“20“ 263-283
ç