Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И РЕАЛНОСТ УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ

Сажетак

У Србији постоји континентални тип уставносудске власти организован у институцији Уставног суда. Његов улога је првенствено да чува устав и уставни поредак, посебно уставност и законитост и најважнија људска права. Не треба пренебрегнути ни чињеницу да Уставни суд има важну, недовољно искоришћену политичку улогу да органе власти држи, колико је то могуће, унутар уставних граница. Другим речима, то би била храброст да се одлучи и у предметима са великом политичком тежином на начин да се заштити Устав. Обрадом тема о избору уставих судија, њиховом статусу, надлежностима Уставног суда, отвориће се нека питања промене уставних одредби које се тичу Уставног суда. С друге стране, сам Уставни суд, односно његове судије, морају решавати најтеже (најважније) уставне спорове држећи се јединог критеријума – уставности. Тако ће подизати ранг и углед овог органа до неопходног нивоа што, нажалост, није увек био случај у досадашњем раду Уставног суда.

кључне речи:

Референце

  1. Благојевић Слободан, Место и функције уставног судства Југославије у уставном и политичком систему СФРЈ, Танјуг, Београд, 1972.
  2. Вучетић Слободан, „Однос правног и политичког карактера контроле уставности закона“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/1995, стр. 201–215.
  3. Вучић Оливера, Петров Владан, Симовић Дарко, Уставни судови бивших југословенских република, Досије студио, Београд, 2010.
  4. Дмичић Миле, Пилиповић Милан, „Улога уставног суда у поступцима оптужбе против највиших државних функционера“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 3/2013, стр. 27–40.
  5. Јовичић Миодраг, Устав и уставност, Службени гласник, Београд, 2006.
  6. Марковић Ратко, „Предговор: Устав Републике Србије од 2006 – критички поглед“, Устав Републике Србије, Јустинијан, Београд, 2006, стр. 9–88.
  7. Марковић-Бајаловић Дијана, „Уставна жалба у раљама процесних претпоставки“, Политика, 12. 12. 2016.
  8. Мунћан Јован, Уставни судови у функцији заштите уставности и законитости у Југославији, магистарски рад, Правни факултет, Београд, 1973.
  9. Настић Маја, „Заштита изборног права у поступку пред Уставним судом Србије“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 3/2013, стр. 123–140.
  10. Ненадић Боса М., „Изборни процеси у Србији“, у зборнику: Уставно питање у Србији (приредио: Милан Петровић), Правни факултет, Ниш, 2004, стр. 267–291.
  11. Ненадић Боса М., „Начело поделе власти и уставносудска контрола с посебним освртом на искуство Уставног суда Србије“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 39/2014, стр. 65–91.
  12. Орловић Слободан П., „Правни излаз из реформе правосуђа у Србији“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 27/2011, стр. 199–209.
  13. Орловић Слободан П, „Правне дилеме Уставног закона за спровођење Устава Србије“, у зборнику: Устав Републике Србије – пет година после (2006-2011) (приредио: Милан Петровић), Правни факултет, Ниш 2011, стр. 137–160.
  14. Пејић Ирена, „Уставни суд и контрола уставности међународних уговора“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2008, стр. 741–756.
  15. Петров Владан, „Уставни суд и забрана рада политичких странака (и других удружења)“, у зборнику: Актуелност и значај људских права и слобода (приредио: Горан Марковић), Правни факултет, Источно Сарајево, 2011, стр. 133–145.
  16. Петров Владан, „Утицај одлуке Уставног суда о забрани “Националног строја” на измене Закона о Уставном суду Србије“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 31/2012, стр. 185–192.
  17. Петров Владан, „Истакнути правник – посебан услов за избор судија уставног суда или празна уставна норма“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 3/2013, стр. 41–52.
  18. Петров Владан, Симовић Дарко, „Четири питања из новије уставне праксе у Републици Србији“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 39/2014, стр. 117–127.
  19. Петровић Aлександра, „Уставни суд све ажурнији“, Политика, 03.03.2017.
  20. Симовић Дарко, „Уставносудско уобличавање аутономије Војводине“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 3/2013, стр. 53–70.
  21. Симовић Дарко, Зекавица Радомир, „Уставно уобличавање права на пензију у Републици Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016, стр. 253–269.
  22. Срдић Милутин, Ђурковић Ђорђе, Савезни уставни суд и заштита уставности и законитости, Службени гласник, Београд, 1996.
  23. Славнић Љиљана, „Опште напомене о систему и пракси контроле уставности пред Уставним судом Србије“, у монографији: Уставни суд Републике Србије 1963-2003. година (приредиле: Боса Ненадић, Љиљана Славнић), Београд, 2003, стр. 239–242.
  24. Станковић Марко, „Уставни суд Србије – првих пет деценија“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 3/2013, стр. 107–122.
  25. Стојановић Драган M., „Стање и проблеми у остваривању накнадне уставне контроле права“, у зборнику:Устав Републике Србије – пет година после (2006-2011) (приредио: Милан Петровић), Правни факултет, Ниш, 2011, стр. 1–19.
  26. Стојановић Драган М., „Изборни спорови у надлежности уставних судова“, у зборнику: Избори у домаћем и страном праву (приредили: Оливер Николић, Владимир Ђурић), Институт за упоредно право, Београд, 2012, стр. 26–50.
  27. Царић Славољуб, Право на суђење у разумном року, Службени гласник, Београд, 2015.
  28. Allan Т. R. S, Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law, Оxford University Press, Oxford, 2005.
  29. Beardsley James E., “The Constitutional Council and Constitutional Liberties in France”, The American Journal of Comparative Law , Vol. 20, Nо. 3, Oxford University Press, Oxford, 1972, стр. 431–452.
  30. Clinton Robert Lowry, “Game theory, legal history, and the origins of judicial review: A revisionist analysis of Marbury v. Madison”, American Journal of Political Science, Vol. 38, No. 2, Wiley-Blackwell Publishing, Hoboken, 1994, стр. 285–302.
  31. Kelsen Hans, „Judicial review of legislation: a comparative study of the Austrian and the American constitution“, The Journal of Politics, Vol. 4, No. 2, The University of Chicago Press, Chicago, 1942, 183-200.
  32. Koopmans Tim, Courts and political institutions: a comparative view, Cambridge University Press, Cambridge, 2005
  33. McCloskey Robert G., The American Supreme Court, University of Chicago Press, Chicago, 2005.
  34. Simović Darko, „Dileme o domašaju načela javnosti u radu Ustavnog suda Srbije“, Sveske za javno pravo, Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, br. 23/2016, стр. 88–96.
  35. Simović Darko, “The Constitutional court of Serbia: a controller or an apologist?”, u zborniku: Legal, social and political control in national, international and EU law (editors: Aleksandar Ćirić et all)“, Pravni fakultet, Niš, 2016, стр. 51–64.
  36. Sovdat Jadranka, „Sudski aktivizam u praksi Ustavnog suda Slovenije“, Ustavni sud između negativnog zakonodavca i pozitivnog aktivizma (priredio: Mato Tadić), Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2015 (priredio: Mato Tadić), Sarajevo, 2015, стр. 105–112.
  37. Tripković Boško, „A Constitutional court in Transition: Making Sense of Constitutional Adjudication in Postauthoritarian Serbia“, Constitutional Courts as Positive Legislators (editor: Allan R. Brewer-Carías), Cambridge University Press, Cambridge, 2013, стр. 735–766.
  38. Internet, http://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Richter/richter_node.html;jsessionid=578B3159C2EAE4DC688A25247B2B727D.2_cid370, 07/02/17
  39. Internet, https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtsho/organisation/the_courts_bench.en.html, 07/02/17
  40. Constitution Finder, Internet, http://confinder.richmond.edu/, 08/02/17
  41. Karović Boban, U Ustavnom sudu oko 16.000 nerešenih žalbi, Internet, http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/u_ustavnom_sudu_oko_16000_neresenih_zalbi.55.html?news_id=275354, 13/02/17
  42. Устав СФР Југославије од 1963.
  43. Закон о Уставном суду Југославије Службени лист СФРЈ, бр. 52/63.
  44. Закон о Уставном суду Службени гласник РС, бр. 109/2007 и др.
  45. Закон о заштити права на суђење у разумном року Службени гласник РС, бр. 40/2015.
  46. Закон о цркавама и верским заједницама Службени гласник РС, бр. 26/2006.
  47. Закон о парничном поступку Службени гласник РС, бр. 72/2011 и др.
  48. Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/2008 и др.
  49. Закон о правосудном испиту, Слuжбени гласник РС, бр. 16/97.
  50. Пословник о раду Уставног суда Службени гласник РС, бр. 103/13
  51. Одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз- 27/2011 од 03.10.2013.
  52. Одлука УСС бр. IУз – 17/2011 од 25.05.2013.
  53. Одлука УСС бр. VIIУ-171/2008 Службени гласник РС, бр. 50/2011
  54. Одлука УСС бр. VIIУ-279/2009 Службени гласник РС, бр. 26/2011

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.565.2(497.11) 87-110