Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПРАВЦИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ

Сажетак

Обезбеђивање и заштита особа код којих је наступио социјални ризик инвалидности представља један од основних постулата савремених система социјалне сигурности. У контексту изражене потребе социјално одговорног приступа државе, ову идеју је потребно анализирати са правно доктринарно, социјално економски одрживог и политички оправданог дискурса. Друштвена одговорност је есенцијални сегмент законодавчеве улоге у државно-политичким структурама, тако да овај задатак, тим пре, представља социјални оквир у којем се остварују задаци које пред себе поставља правна држава и савремено друштво у целини. Новине и неопходне реформе система инвалидског осигурања биће анализиране у оквиру рада са циљем да се изгради правичан модел, који би почивао на основним идејама и начелима социјалног права, а истовремено обезбедио несметано функционисање и одрживост пензијског система који је последњих деценија, посебно у земљама које пролазе кроз процес транзиције, у константом дефициту и захтева континуирану помоћ из државног буџета.

кључне речи:

Референце

  1. Балтић Александар, Деспотовић Милан, Основи радног права Југославије, систем самоуправних међусобних радних односа и основни проблеми социологије рада, Савремена администрација, Београд, 1979.
  2. Вајс Едита, Социјално обезбеђење у Југославији, Чехословачкој, Шведској и Великој Британији, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1960.
  3. Ковачевић Љубинка, Нормирање социјалне сигурности, (магистарска теза), Београд, 2007.
  4. Лубарда Бранко, Увод у радно право са елементима социјалног права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2014.
  5. Статистички месечни билтен V/2016, Репубички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Београд, мај. 2016; Internet; http://pio.rs/images/dokumenta/statistike/2016/RF%20PIO%20-%20Statisticki%20mesecni%20biltеn%20-%20maj%202016.pdf, 22/07/2016.
  6. Шундерић Боривоје, Право МОР-а, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001.
  7. Beatty Christina et.al, „The Impact of the UK’s Disability Benefit Reforms“, Disability Benefits, Welfare Reform and Employment Policy, (ed. Colin Lindsay, Donald Houston), Palgrave Macmillan, 2013, стр. 134-152.
  8. Bonoli Giuliano, The Origins of Active Social Policy – Labour Market and Childcare Policies in a Comparative Perspective, Oxford University Press, 2013.
  9. Devetzi Stamatia, Stendahl Sarah, „Introduction“, Too Sick to Work? Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity, (ed. Stamatia Devetzi, Sarah Stendahl), Kluwer Law International, 2011, стр. 1-9.
  10. Erhag Thomas, „Incapacity for work: A National Legal Concept with Cross-National Functions“, Too Sick to Work? Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced Earnings Capacity, (ed. Stamatia Devetzi, Sarah Stendahl), Kluwer Law International, 2011, стр. 21-42.
  11. Lindsay Colin, Houston Donald, „Fit for Work? Representations and Explanations of the Disability Benefits Crisis in the UK and Beyond“, Disability Benefits, Welfare Reform and Employment Policy, (ed. Colin Lindsay, Dondald Houston), Palgrave Macmillan, 2013, стр. 1-14.
  12. Partington Martin, Social Security Law in the United Kingdom, Kluwer Law International, 2012.
  13. Pieters Danny, Social Security: An Introduction to the Basic Principles, Kluwer Law International, 2006.
  14. Van Wel Frits et.al, „Partialy Disabled Employees: Dealing with a double role in the Netherlands“, European Journal of Social Security, Vol. 14/2012, No. 2, стр. 86-110.
  15. Vand Der Burg Cathelijne, Prins Reink, “Employment Instead of Benefit Receipt? Process and Outcomes of Reassessment of Dutch Disability Benefit Recipients“, European Journal of Social Security, Vol. 12/2010, No. 2, стр. 144-155.
  16. Vukorepa Ivana, Mirovinski sustavi, kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2012.
  17. Wikeley Nick, „Social Security and Disability“, Social Security Law in Context, (ed. Newille Harris), Oxford, 2003, стр. 363-400.

  ИЗВОРИ ПРАВА

  1. Конвенција бр. 102 Међународне организације рада о минималним нормама социјалног обезбеђења, Social Security (Minimum Standards) Convention, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102, 28/03/2016.
  2. Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Службени гласник РС, бр. 34/2003, 64/2004 –одлука УСРС, 84/2004-др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014.
  3. Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Службени гласник РС, бр. 27/1992, 82/1992, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 28/1995 и 12/1996.
  4. Закон о раду, Службени Гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и.75/2014.
  5. Закон о здравственом осигурању, Службени Гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон).
  6. Правилник о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Службени гласник РС, бр. 59/2008, 75/2008-испр, 24/2011 и 7/2012.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 364.3+364.324(497.11) 403-418