Изабери језик:
Тема броја

ВРЕДНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

ПОСТХУМАНИЗАМ: ИСТОРИЈА, ЦИЉЕВИ И НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ

Сажетак

У раду се проучава настанак, развој, главни представници и основне карактеристике постхуманистичког покрета, његове нормативне позиције и циљеви (укључујући његов однос према технологији и природи), као и сличности и разлике између савременог постхуманизма и трансхуманизма. Да би се постхуманистички покрет упоредио са хуманистичким модернизмом и уочиле њихове основне сличности и разлике, које су кључне за разумевање односа човека и технологије према природним условима, у другом делу рада указује се на основне карактеристике савременог хуманистичког антропоцентризма и његове однос према техници. Завршни део рада бави се на критиком постхуманизма из перспективе хришћанског персонализма, што нам отвара могућности да другачије сагледамо проблеме постмодерног живљења које постхуманизам жели да превазиђе.

кључне речи:

Референце

  Cvetković, Vladimir. 2008. Volja za novo. Beograd: Dereta.

  Gajić, Aleksandar. 2015. U vrtlogu tranzicije. Beograd: Institut za evropske studije.

  Еlil, Žak. 2010. Tehnika ili ulog veka. Beograd: Anarhija/Blok 45 and Bratstvo iz Everona.

  Fjodorov, Nikolaj. 1997. Filozofija opšte stvari. Beograd: Logos.

  Florovsky, Georges. 1975. “The Metaphysical Premises of Utopianism” In Collected Works, Vol. 12. Belmont, Massachusetts: Norland Publishing Company.

  Fukuyama, Francis. 2004. “Transhumanism: The World’s Most Dangerous Ideas.” In Foreign Policy 42–43.

  Fukujama, Fransis. 2003. Naša posthumana budućnost. Podgorica: CID.

  Heidegger, Martin. 1977. The Question Concerning Technology and Other Essays. New York/London: Garland Publishing.

  Holy Bible New King James Version (Burgundy) (Thomas Nelson (translator)) (2006). Nashville: Nelson Bibles.

  Marcuse, Herbert. 1990. Jednodimenzionalni čovek. Sarajevo: Veselin Masleša – Svjetlost.

  Miah, Andy. 2007. „Posthumanism: A Critical History” In Gordijn, B. & Chadwick, R. Medical, Enhancements & Posthumanity. New York: Routledge.

  Pepperell, Robert. 2005. The Posthuman Manifesto. Kritikos 2/2005, II: 1-15.

  Roden, David. 2010. [Online publication] «A defence of precritical posthumanism, Transcript of a Peper given at Nottingham University’s Psychoanalysis and the Posthuman Conference». 07/09/2010. http://enemyindustry.net/blog/ retreived 16.10.2023.

  Sorgner, Stefan Lorenz, Grimm, Nikola. 2013. „Introduction: evolution today.” In Sorgner S., Sorgner L., Jovanovic B. (eds.), Evolution and the Future. Anthropology, Ethics, Religion. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.

  Talmond, Jacob. 1955. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Norton &co.

  Valera, Luca. 2014. “Posthumanism – beyond humanism?” Cuadernos de Bioética XXV 2014/3: 481–491.

  Valerštajn, Imanuel. 2005. Posle liberalizma. Beograd: Službeni glasnik.

  Viola, Francesco. 2010. „Umano e post-umano: la questione dell’identità.” In Russo, F. (ed.) Natura cultura libertà, 89–98. Roma: Armando.

  Weinstone, Ann. 2004. Avatar Bodies: A Tantra for Posthumanism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 3/2024 3/2024 UDC 32:177 07-24