Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ У ДРУШТВУ

ПОРЕСКА УТАЈА КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА ФУНКЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

У циљу ефикасног, благовременог и квалитетног остваривања својих задатака и функција, све државе данас успостављају порески систем који треба да обезбеди потребна средства за функционисање државе уопште. Избегавање плаћања утврђених пореза и других јавних дажбина од стране пореских обвезника, директно доводи у питање остваривање бројних државних функција. Стога све савремене државе предвиђају веома разуђен систем различитих деликата: кривичних дела, привредних преступа и прекршаја за која су предвиђене различите врсте санкција за физич­ка или правна лица односно предузетнике који се нађу у улози учинилаца ових деликата. На овај се начин, с једне стране, тежи законитом и ефикасном утврђивању казнене одговорности учинилаца пореских деликата од стране надлежних државних органа и, с друге стране, овај систем треба превентивно да делује у правцу подизања опште пореске дисциплине у друштву. Предмет овога рада заправо представља теоријска и практична анализа појма, карактеристика и облика испољавања пореске утаје као основног фискалног, пореског кривичног дела и једног од најзначајнијих облика пореске евазије. У обради овако одређеног предмета истраживања аутори су користили правно догматски и теоријскопрактични методи, од­носно методи анализе садржаја и метод дескрипције.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 343.351:321.01 125-148