Изабери језик:
Тема броја

ДРУШТВЕНА КОХЕЗИЈА, КУЛТУРНИ УТИЦАЈИ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

ПОПИС 2022 – СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ

Сажетак

Етнодемографска и етностатистичка проучавања становништва Србије према националној припадности заснивају се на пописима као најважнијим, званичним изворима података, који се одржавају сваких десет година и пружају информације о демографском кретању, броју и карактеристикама свих етничких заједница у Србији, али и базу података за доношење неопходних мера популационе, социјалне, економске, мањинске и других државних политика, значајних за стабилан, равномеран и просперитетан развитак земље. У раду је истакнуто деловање различитих фактора на национално декларисање, као и флотантност овог обележја које је, иначе, фигурирало у свим пописима, а чија субјективност је утицала на велике осцилације у бројности појединих етничких заједница, као и на поузданост и могућност компарације пописних резултата. На промене у популационој динамици свих, а посебно неких националности битан утицај имала је и промењена пописна методологија, критеријуми, класификације и дефиниције, првенствено као резултат политичких одлука и друштвених околности. У раду се анализира национални састав становништва Србије (без Косова и Метохије) према подацима последњег пописа из 2022. године, као и значајне демографске промене које су се десиле у периоду између два пописа (2011-2022), уз сагледавање сличности и разлика између региона Србије. У фокусу истраживања су најважнији фактори који су утицали на промену етничке структуре, као што су разлике у стопама природног прираштаја и миграционог салда према националности, али и етничка алтернација под утицајем бројних недемографских, и то политичких, социјалних, религијских, психолошких и других чинилаца. Различита популациона динамика етничких заједница детерминисала је правац и интензитет промена националног састава становништва, као и процес етничке хомогенизације или дисперзивности појединих националности, што је свеукупно креирало и мењало етничку слику Србије.      

кључне речи:

Референце

  Farkas, Lialla. (2017). European Commision Analysis and comparative review of equality data collection practices in the European Union Data collection in the field of ethnicity https://commission.europa.eu/system/files/2021-09/data_collection_in_the_field_of_ ethnicity.pdf pristupljeno (27.10.2023).

  Gigović, Ljubomir. 2009. „Etnički procesi stanovništva Novog Pazara u drugoj polovini XX veka.“ Demografija, knjiga 6, 133-148. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za demografiju. 

  Grad Subotica 2011. Poslednji pristup 27.12.2023. http://www.gradsubotica.co.rs/madarsko-drzavljanstvo-za-sve-starosedeoce

  Haug, Werner, Paul Compton, and Youssef Courbage. 2000. „The demographics characteristics of national minorities in certain European states“. Population Studies, No. 31, Vol. 2. Strasbourg: Council of Europe.

  Haug, Werner, Youssef Courbage, and Paul Compton. 1998. „The demographic characteristics of national minorities in certain European states”. Population Studies, No. 30, Vol. 1. Strasbourg: Council of Europe.

  Knežević, Aleksandar. 2011. „Metodološki problemi etnostatističke evidencije i etnodemografskih proučavanja stanovništva Srbije.“ Demografija, knjiga 8, 199-144. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za demografiju. 

  Marković, Saša. 2021. Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta. Subotica: Centar za kulturu Bunjevaca Ambrozije Šarčević.

  Opre Rоma Srbija. 2022. Bilten, novembar 2022. http://www.opreromasrbija.rs/bilten/22-bilten-novembar-2022#-Toc12011598 (13.10.2023).

  Petsinis, Vassilis. 2004. „Vojvođanske nacionalne manjine – sadašnje stanje i budući trendovi”, Sociološki pregled, br.1-2: 219-237.

  Radovanović, Svetlana. 1995. „Etnička struktura i maternji jezik stanovništva.“ U Stanovništvo i domaćinstva SR Jugoslavije prema popisu 1991, 185-216. Beograd: Institut društvenih nauka – Centar za demografska istraživana i Savezni zavod za statistiku.

  Radovanović, Svetlana. 2005. „Dva veka popisne statistike u Srbiji.“ Demografija, knjiga 2, 33-43. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu – Institut za demografiju.

  Raduški, Nada. 2007. Nacionalne manjine u Centralnoj Srbiji – etničke promene i demografski razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka.

  Raduški, Nada. 2013. „Nacionalna pripadnost stanovništva po popisu 2011. godine.“ Srpska politička misao, br. 1.

  Raduški, Nada. 2023. „Bunjevci u Srbiji – Hrvati, Srbi, ili posebna nacionalna zajednica.“, Politička revija, br. 1.

  Republički zavod za statistiku. 2012. Nacionalna pripadnost, podaci po opštinama i gradovima, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, knjiga 1. Beograd: RZS.

  Republički zavod za statistiku. 2023. Nacionalna pripadnost, podaci po opštinama i gradovima, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. u Republici Srbiji, knjiga 1. Beograd: RZS.

  Spasovski, Milena. 1994. „Teritorijalni razmeštaj naroda i nacionalnih manjina u SR Jugoslaviji.“ Jugoslovenski pregled, br. 1: 27-39.

  Stanojčić, Ilija i Milica Sentić. 1968. „Neke promene u međunacionalnoj strukturi i odnosima u Jugoslaviji.“ Statistička revija, br. 1-2.

  United Nations Economic Commission for Europe. 2015. Conference of European statisticians Recommendations for the 2020 Census of Population and Housing. New York and Geneva.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 1/2024 1/2024 УДК 314.117(497.11)"2022"(083.81) 07-27