Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика 2-3/2018

ПОМОЋ У КУЋИ – СОЦИЈАЛНО ПРИХВАТЉИВ И ЕКОНОМСКИ ЕФИКАСАН ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сажетак

Циљ овога саопштења огледа се у тежњи да подстакне и подржи развој такве јавне политике која добар одговор на изазове савременог друштва проналази у обезбеђивању услуга којима се пружа помоћ човеку у његовом дому, породици и одабраном животном окружењу у свим периодима живота. Овај рад, као и целовита идеја развоја дневних услуга у заједници настала је пре више деценија на визији – да сваки човек треба доживотно да борави у сопственом дому и породици, у познатом, сигурном и њему блиском окружењу. Будући да произилази из конкретне праксе у старопазовачкој средини, тема рада се бави подршком одраслим и старијим лицима иако су практичарима позната и веома добра искуства пружања помоћи у кући деци и младима, односно њиховим родитељима и породицама.Помоћ у кући као свеобухватна услуга у заједници посматрана из стручне и хумане перспективе омогућава да сваки човек оствари своју базичну потребу (основно људско право) да живи у природном друштвеном окружењу, да има свој безбедан и достојанствен оквир живота. Посматрана из перспективе одговорног социјалног развоја и друштвено-политичке оправданости, помоћ у кући спада у ред оних облика социјалне заштите који су нискобуџетни, а истовремено задовољавају потребе великог броја грађана свих узраста што их сврстава у ред незаобилазних садржаја актуелне социјалне политике. Ослоњен на дугогодишње праћење и испитивање потреба старијих (и одраслих) грађана кроз емпиријска истраживања (од 1984.године), и непрекидно испитивање потреба које се одвија паралелно са поступком пружања услуга (од 2003.године) овај рад настаје у дијалогу аутентичног живота појединца и икуственог корпуса практичара. У том оквиру рад приказује резултате добре праксе кроз појединости које се односе на значај јасног дефинисања појма ”помоћ и нега”, примену индикатора за процену потреба, прецизно дефинисање степена подршке, специфичности које доприносе добром квалитету услуга, као и кроз осврт на економску ефикасност и одрживост услуге помоћ у кући.

кључне речи:

Референце

  • Вуковић Дренка, Социјална сигурност и социјална права, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд 2005.
  • Закон о социјалној заштити (Службени  гласник РС бр. 24/2011).
  • Извештај о раду Службе кућне неге и помоћи у кући са клубом за одрасла и стара лица за године 2009., 2010., 2011., 2012., 20013, 2014., 2015., 2016., и 2017. годину, Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова 2009. до 2017.
  • Извештаји за 2014., 2015., 2016. и 2017., доступни су на интернет страни Центра за социјални рад општине Стара Пазова http:www.csr-starapazova.org
  • Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, Интрнет страна Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 08/07/2018.
  • Општинска одлука о социјалној заштити из 2009.г., са изменама из 2012. и 2016.г.
  • Петричковић Милан, Теорија социјалног рада (епистемолошки корени социјалног рада), Социјална мисао, Београд 2006.
  • Правилник о номативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући (Општинско веће општине Стара Пазова бр. 551-1/2016-IV од 26.09.2016. године).
  • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, (Сл. гл. РС бр. 59/2008, 37/2010).
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, (Сл. гл.РС бр. 42/2013.
  • Процедура о начину обезбеђивања услуга корисницима, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура о обезбеђивању поштовања људских права корисника укључујући активацију и учешће корисника, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура и критеријуме за почетак и завршетак услуга, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова, октобар 2017.
  • Процедура поступања по притужбама корисника, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова,октобар 2017.
  • Процедура о начину заштите података о личности, Центар за социјални рад Општине Стара Пазова,октобар 2017.
  • Соколовић Мирјана, Старимо с љубављу приручник за добре суседе, приручник за едукацију волонтера за рад са старим људима и професионалаца који се баве унапређењем волонтеризма, Центар за социјални рад у Старој Пазови, 2005. и 2006./друго издање.
  • Соколовић Мирјана, Социјални положај и потребе старих лица на територији општине Стара Пазова – резултати истраживања, Геронтолошко друштво Србије, Београд 1985., Геронтолошки зборник, стр. 59 – 74.
  • Соколовић Мирјана, Помоћ у кући гарант права на доживотни боравак у природном друштвеном окружењу, Геронтолошко друштво Србије, Београд 1985., Геронтолошки зборник ”Старење и људска права, стр. 82 – 102.
  • Соколовић Мирјана и Ђорђевић Тамара, ”People with disabilities within system of social protection characteristics of users and effects of allowance for assistance and care by other person”, Zbornik, Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities – Thematic Collection of International Importance.
  • Соколовић Мирјана и Ђорђевић Тамара, ”Друштвени живот старијих људи у селима општине Стара Пазова – приказ стања и могући правци за развој нових услуга социјалне заштите”и др.
  • Izdavački centar Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabočitaciju Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014., str. 57 do 7.
периодика Социјална политика 2-3/2018 2-3/2018 УДК 364.4-783.442 33-57