Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКА И ИДЕНТИТЕТСКА СТВАРНОСТ СРБИЈЕ И БАЛКАНА

ПОЛИТИКЕ НАРАТИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БАЛКАНА И БАЛКАНИЗМА

Сажетак

Централност питања Балкана се у последњих тридесет година, а и раније, неретко поистовећује са екстремним политичким контекстима − ратним сукобима. Најчешћа експликација таквог стања ствари, поред глобалних међународних  политичких трендова/интервенција, се, једнострано и плитко види у наводно инхерентном агресивном национализму, историјски укорењеном у и/или трансферованом преко радикализовања дистинкције трибалних/националних прошлости,  те у лиминалном положају, маргинализованог и миноризованог, Балкана између Запада и Истока. Изгледа као да се Балкан налази у неком стању „замрзнутог”, никада окончаног или перпетуирајућег идентитетски профилисаног дезинтегрисања, насиља и антагонизама. Међутим, лиминалности у разумевању Балкана не мора да упућује на маргиналност и небитност, „балканске политичке глосе/схолије”, заправо, понајбоље и најјаче исказују преклапајуће дискурсе који га креирају и у којима се огледају. Да би се детектовани статус дискурзивне „лиминалне централности” што шире апсолвирао, овај рад ће бити подељен у два дела. У првом делу ће бити детаљније изложена позиција пост-колонијализма као парадигматске оптике за његову компрехензију/перципирање, али и за про-активно „превазилажење”/резистенцију. Други део ће деконструктивно супротставити разумевање Балкана као „објективизованог” ентитета Балканизма и Балкана као „текстуализоване” репрезентације Оријентализма и пост-колонијализма.

кључне речи:

Референце

  1. Стојановић Ђорђе, „Постмодернизам у друштвеним наукама: стање парадигме.“ Српска политичка мисао (посебно издање), 3, 2106, стр. 5-37.
  2. Стојановић Ђорђе, „Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quaecumque ab X dicta essent, commentitia esse.“ Српска политичка мисао, волумен 41(3), 2013, стр. 11-56.
  3. Ahmad Aijaz, “Jameson’s Rhetoric of Otherness and the National Allegory”, Social Text, 17, 1987, стр. 3-25.
  4. Ahmad Aijaz, In Theory: Classes, Nations, Literatures. Verso, London, 1992.
  5. Ahmad Aijaz, “The Politics of Literary Postcoloniality”, Race & Class, 36(3), 1995, стр 1-21.
  6. Alva Jorge Klor de, “The Postcolonization of the (Latin) American Experience: A Reconsideration of Colonialism”, in: After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacments (ed. Gyan Prakash), Princeton University Press, Princeton, 1995, стр. 241-279.
  7. Appiah Kwame Anthony, “Is the Post- in Postmodernism the Post- in Postcolonial?” Critical Inquiry, 17(2), 1991, стр. 336-357.
  8. Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-colonial Literatures, Routledge, London, 2002 [1989]).
  9. Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen, Postcolonial Studies: The Key Concepts, 3rd edition. Routledge, London, 2013.
  10. Baker-Brian Nicholas Manichaeism: An Ancient Faith Rediscovered, T&T Clark International, London, 2011.
  11. Bakic-Hayden Milica, Hayden Robert, “Orientalist Variations on the Theme ‛Balkans’: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics”, Slavic Review, 51(1), 1992, стр. 1-15.
  12. Bakic-Hayden Milica, “Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia”, Slavic Review, 54(4), 1995, стр. 917-931.
  13. Bakic-Hayden Milica, Varijacije na temu Balkan, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Filip Višnjić, Beograd, 2006.
  14. Benjamin Walter, Selected Writings, volume 1, 1913-1926, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 2002.
  15. Bhabha Homi, “Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree outside Delhi, May 1817”, Critical Inquiry, 12(1), 1985, стр. 144-165.
  16. Bhabha Homi, The Location of Culture, Routledge, New York, 1994.
  17. Bjelic Dusan, “Introduction: Blowing Up the Bridge”, in: Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation (eds. Dusan Bjelic, Obrad Savic), The MIT Press, Cambridge, 2002, стр. 1-23.
  18. Brauch Hans Gunter, “Confidence-Building Measures in the Balkans and the Eastern Mediterranean”, in: South-Eastern Europe After Tito: A Powder-Keg for the 1980s? (eds. David Carlton, Carlo Schaerf), Macmillan Press, London, 1983, стр. 75-105.
  19. Chakrabarty Dipesh, Provincialising Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton, 2000.
  20. Cioroianu Adrian, “The Impossible Escape: Romanians and the Balkans”, in: Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation (eds. Dusan Bjelic, Obrad Savic), The MIT Press, Cambridge, 2002, стр. 209-235.
  21. Dirlik Arif, “The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism”, Critical Inquiry, 20(2), 1994, стр. 328–356.
  22. Dirlik Arif, The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, Westview Press, 1998.
  23. Fanon Frantz, Black Skin, White Masks, Pluto Press, London, (2008 [1952]).
  24. Fleming Katherine Elizabeth, “Orientalism, the Balkans and Balkan Historiography”, American Historical Review, 105(4), 2000, стр. 1218-1233.
  25. Gallagher, Tom Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989- From the Ottomans to Milomevis. Routledge, London, 2001.
  26. Goldsworthy Vesna, “Black Lamb and Grey Falcon: Rebecca West’s Journey through the Balkans”, Women: A Cultural Review, 18(1), 1997, стр. 1-11.
  27. Goldsworthy Vesna, Inventing Ruritania: The Imperialism of the Imagination, Yale University Press, New Haven, 1998.
  28. Gregory Derek, The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, Iraq, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2004.
  29. Grumeza Ion, The Roots of Balkanization: Eastern Europe C. E. 500-1500. University Press of America, Lanham, 2010.
  30. Guha Ranajit, “On Some Aspects of the Historiography of Colonial India”, in: Selected Subaltern Studies (eds. Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak), Oxford University Press, Oxford, 1988, стр. 35–44.
  31. Hammond Andrew, “Introduction”, in: The Balkans and the West: Constructing the European Other, 1945–2003 (ed. Andrew Hammond), Routledge, London, 2004, стр. xi-xxiii.
  32. Hoare Quentin, Smith Geoffrey Nowell, “Preface”, in: Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (eds. Quentin Hoare, Geoffrey Nowell Smith), International Publishers, New York, (1991 [1971]), стр. ix-xvii.
  33. Huggan Graham, The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins, Routledge, London, 2001.
  34. Jameson Fredric, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, London, Verso, 1991.
  35. JanMohamed Abdul, “The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature”, Critical Inquiry, 12(1), 1985, стр. 59-87.
  36. Kovacs Frederic, The Untamed Balkans. Modern Age Books, New York, 1941.
  37. Lazarevic Radak Sanja, Otkrivanje Balkana, Mali Nemo, Pančevo, 2013.
  38. Loomba Ania, Colonialism/postcolonialis, Routledge, New York, 2005.
  39. Loomba Ania, Kaul Suvir, Bunzl Matti, Burton Antoinette, Esty Jed, “Beyond What? An Introduction”, in: Postcolonial Studies and Beyond (eds. Ania Loomba, Suvir Kaul, Matti Bunzl, Antoinette Burton, Jed Esty), Duke University Press, Durham, 2005, стр. 1-39.
  40. Maggio Jаy, “Can the Subaltern Be Heard?: Political Theory, Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak”, Alternatives: Global, Local, Political, 32(4), 2007, стр. 419-433.
  41. Manuel George, The Fourth World: An Indian Reality. Free Press, New York, 1974.
  42. Morton Stephen, Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge, London, 2003.
  43. Neuburger Mary, The Orient Within: Muslim Minorities and the Negotiation of Nationhood in Modern Bulgaria, Cornell University Press, Ithaca, 2004.
  44. Prakash Gyan, “Postcolonial Criticism and Indian Historiography”, Social Text, 31/32, 1992, стр. 8-19.
  45. Prakash Gyan, “Subaltern Studies as Postcolonial Criticism”, The American Historical Review, 99(5), 1994, стр. 1475-1490.
  46. Robinson Richard, Narratives of the European Border: A History of Nowhere, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
  47. Russell-Omaljev Ana, Divided we Stand: Discourses on Identity in ’First’ and ’Other’ Serbia. Ibidem-Verlag, Stuttgart, 2016.
  48. Said Edward, “Orientalism Reconsidered”, Cultural Critique, 1, 1985, стр. 89-107.
  49. Said Edward, Orientalism, Penguin Books, London, 2003 [1978].
  50. Sakai Naoki, Translation and Subjectivity: On Japan and Cultural Nationalism. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997.
  51. Saric Ljiljana, Manz Stefan, Musloff Andreas, Hudabiunigg Ingird, “Introduction”, in: Contesting Europe’s Eastern Rim: Cultural Identities in Public Discourse (eds. Ljiljana Saric, Andreas Musloff, Stefan Manz, Ingird Hudabiunigg), Multilingual Matters, Bristol, 2010, стр. xi-xxiii.
  52. Seshadori-Crooks Kalpana, “At the Margins of Postcolonial Studies”, A Review of International English Literature, 26(3), 1995, стр. 47-72.
  53. Shohat Ella, “Notes on the Post-Colonial”, Social Text, 31/32, стр. 99-113.
  54. Slemon Stephen, “The Scramble for Post-colonialism”, in: De-scribing Empire: Post-colonialism and Textuality (eds. Chris Tiffin, Alan Lawso), Routledge, London, 1994, стр. 15-33.
  55. Spivak Gayatri Chakravorty, “Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism”, Critical Inquiry, 12(1), 1985, стр. 243-261.
  56. Spivak Gayatri Chakravorty, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Methuen, New York, 1987.
  57. Spivak Gayatri Chakravorty, “Can the Subaltern Speak?” in: Marxism and the Interpretation of Culture (eds. Cary Nelson, Lawrence Grossberg), University of Illinois Press, Chicago, 1988, стр. 271-314.
  58. Spivak Gayatri Chakravorty, The post-colonial critic: Interviews, Strategies, Dialogues. Routledge, New York, 1990.
  59. Spivak Gayatri Chakravorty, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Harvard Universty Press, Cambridge, 1999.
  60. Spivak, Gayatri Chakravorty Outside in the Teaching Machine, Routledge, London, 2009 [1993].
  61. Stojanovic Djordje, “Space, Territory and Sovereignty: Critical Analaysis of Concepts”, Nagoya University Journal of Law and Politics, 275, 2017, стр. 111-185.
  62. Stojanovic Djordje, „Post-modern Metamorphosis of Limological Discourses: From “Natural” Borders to Borderscapes“, Nagoya University Journal of Law and Politics, 276, 2018, стр. 97-161.
  63. Todorova Maria,  “The Balkans: From Discovery to Invention”, Slavic Review, 53(2), 1994, стр. 453-482.
  64. Todorova Maria, Imagining the Balkans, Oxford University Press, Oxford, 2009 [1997].
  65. Todorova Maria, “Balkanism and Postcolonialism, or On the Beauty of the Airplane View”, in: In Marx’s Shadow: Knowledge, Power, and Intellectuals in Eastern Europe and Russia (eds. Costica Bradatan, Serguei Oushakine), Lexington Books, Plymouth, 2010, стр. 175-197.
  66. Venn, Couze Occidentalism: Modernity and Subjectivity, Sage Publications, London, 2000.
  67. Walia, Shelley Edward Said and the Writing of History, Icon Books, Duxford, 2001.
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 327::911.3(497) 51-82